ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1324 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Стар билдинг” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         За ответника директор на Дирекция „ОУИ”, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се представлява от прокурор Стоянова .

        

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че в предходното съдебно заседание е указал на жалбоподателя и му предоставил възможност да представи писмени доказателства, от които да се установява дали процесните строителни материали са вложени, къде са вложени, в какъв обект, от къде произтича задължението на жалбоподателя да извършва последващи доставки на СМР, които са осчетоводени в с/ка 601 съгласно съдебно-икономическа експертиза.

Указанията са съобщени на процесуалния представител на жалбоподателя адвокат И. И. на 05.06.2013г. На 14.06.2013г. същия процесуален представител е депозирал молба по делото с искане да му бъде предоставен по-голям срок за представяне на доказателства, като е заявил, че ще ги представи най-късно до следващото съдебно заседание, което се явява настоящото съдебно заседание. Съдът е указал на жалбоподателя и неговия пълномощник, че има възможност в 1-месечен срок от съобщаването да изпълни указанията. Въпросното разпореждане на съда от 24.06.2013г. е съобщено на същия процесуален представител на 02.07.2013г. До настоящия момент по делото не са постъпили никакви писмени доказателства, нито е депозирано волеизявление на жалбоподателя или на неговия пълномощник.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Считам, че следва да бъде приключено събирането на доказателства. На жалбоподателя е указано, предоставен е срок от 1 месец и към днешната дата не са представени доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, предвид изложеното по-горе счита, че не следва да дава повече възможност на жалбоподателя да представя доказателства, поради което и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана и следва да се потвърди обжалвания ревизионен акт, като се вземат предвид мотивите изложени в решението на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 933лв.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Жалбата е неоснователна. Жалбоподателят не сочи доказателства, с които да опровергае констатациите на административния орган. Допусната и приета съдебно-икономическа експертиза не води до установяване на факти, различни от описани в ревизионния акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: