ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: П. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1324 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Стар билдинг” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

         За ответника директор на Дирекция „ОУИ”, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се представлява от прокурор К..

         Явява се вещото лице М.Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило по делото на 20.05.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 58г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Първия въпрос е следния: видях, че сте се запознали с документите по делото. Проверихте ли представените от жалбоподателя счетоводни регистри на доставчиците, оборотни ведомости, хронологични ведомости, аналитични регистри, или не сте се запознали с тях при изготвянето на заключението?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – С тези документи на доставчиците не съм се запознавал.

По отношение на доставчиците не съм изследвал документи, търсил съм в счетоводството, но ми отговориха, че всичко е предадено на ревизиращия орган.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Какви вторични документи видяхте при жалбоподателя, от които е видно, че процесните строителни материали са префактурирани на посочените от вас клиенти „Орфей България” ЕООД и „АСК България” ЕООД. Представени ли са договори, количествено-стойностни сметки, актове за приемане на СМР?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Изброените документи не са ми представени в счетоводството с отговор, че са предоставени на извършващите ревизията. В счетоводството правих справка от програмния продукт, а изводите за това къде са вложени, изготвих от счетоводната програма и от обясненията на счетоводителя.

ВЪПРОС на СЪДА – Счетоводителят ли ви каза, че е предоставена документацията на ревизията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, предоставени са документите на жалбоподателя и в този смисъл в счетоводството няма документи.

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е за документите между жалбоподателят и „Орфей България” ЕООД и „АСК България” ЕООД.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не, не съм виждал документи. Всякакви документи, когато говорим за хартиени документи, същите са предоставени на ревизията и не са връщани в счетоводството. Той не разполага с документи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Да разбирам ли, че не се разполага с никакви документи за какво точно са се договорили жалбоподателя и „Орфей България” ЕООД и „АСК България” ЕООД относно поети задължения, счетоводни декларации и предмет на договорите?

От къде черпите данни, че тези строителни материали, за които данъчния кредит е отказан и е преобразуван данъчен резултат, че са префактурирани на точно тези клиенти? Първични, вторични счетоводни документи има ли? Впоследствие от къде видяхте, че това е отишло за тези фирми?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – От направените справки в счетоводната програма е видно осчетоводяването на процесните фактури и направената справка за издадените на възложителя фактури, съответните фирми „Орфей България” ЕООД и „АСК България” ЕООД. Те се явяват инвеститори, а жалбоподателя е изпълнител на СМР услуги и не продава (като през 2008 г. е имало обект на „Орфей България” ЕООД и през 2009 г. на „АСК България” ЕООД. Тази информация е от обясненията на счетоводителя и от счетоводната програма, а не от първичен документ, от където са изводите, че осчетоводяването е по повод на тези строителни услуги, които са извършени, и във връзка с които се виждаше, че са осчетоводявани издадените фактури в периоди, преди процесните, по които е отказан кредит, така и след тях. Говорим за процесните периоди.

Има извършвани услуги и в предни периоди, но тъй като договор в счетоводството не се представи, не мога да посоча срока на този договор. Това е ставало по задължение (по договор), има и за периоди предхождащи периодите, за които е отказано право на данъчен кредит, за което е дадено обяснение за поетите задължение за строителни услуги, дадено е пред мен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Явно не може да се установи какъв е предмета на договора – за СМР. Дали се включват и материали и кое би могло да се префактурира като идентичност?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това, което е в счетоводството, е в дневника за продажби и всички фактури, които са осчетоводени на „АСК България” ЕООД са плащани за СМР, без да се уточнява за какво във фактурата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – В самото счетоводство на жалбоподателя може ли да се види дали строителните материал са разделени по обекти и къде са влагани.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не. Сметка 601, 602 услуги. По тези счетоводни сметки са вземани направленията на фактурите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – По обяснение на счетоводителя ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да. Сумата, която е осчетоводена за съответните получатели на услугите, превишава стойността на фактурите, по които е отказан данъчен кредит. Самото СМР предполага и материали.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – По отношение на доставеното количество пясък, въпросът ми е, дали сте изследвали, има ли при жалбоподателя разходни норми пясък за производство на варов разтвор и какви документи сте видели, има ли стандарт какво количество пясък е необходимо за производството на варов разтвор? Той е купил количество пясък и го влага в изготвянето на варов разтвор.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Основното е за производството на варов разтвор. Рецептурник за производство на варов разтвор не съм изследвал, за пясък, за вар, предвид на това, че не съм приел точно така зададения въпрос в задачата ми. Но съдейки по материалната сметка, варовия център е действал предвид на това, че към 01.01.2008 г. започва с осчетоводени налични количества. В края на годината остава с положителни остатъци за същата година. Приел съм, че варовия център е действал и че в дневника за продажби са отразявани фактури за продажби на варови разтвори на различни клиенти.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР К. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че на осн. чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с §2 на ДР на ДОПК следва да укаже на жалбоподателя, че не представя доказателства за факти, които твърди в жабата и които пряко касаят оспорената законосъобразност на процесния ревизионен акт, а именно: жалбоподателят не е представил доказателства, от които да се установява къде и в какво са вложени процесните строителни материали. В заключението на вещото лице е налице индиция за това, че жалбоподателя е извършвал последващи доставки на услуги, представляващи СМР на два субекта, но по делото липсват доказателства, които да установяват правната връзка между настоящия жалбоподател и тези лица и от които да може да се направи извод дали техните взаимоотношения касаят процесния период, както и според естеството на доставените СМР, дали предполагат влагането на именно такива строителни материали.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото писмени доказателства от които да се установява, дали процесните строителни материали са вложени, къде са вложени, в какъв обект, от къде произтича правното задължение на настоящия жалбоподател да извършва последващи доставки на СМР, които са осчетоводени в сметка 601, съгласно съдебно-икономическа експертиза. Писмените доказателства да представи с копие за ответника

ДАВА възможност и на ответника в същия срок писмено да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка със своето становище по повод възраженията наведени в жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: