Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 4 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тринадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1324/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – Г.Д.К., чрез процесуалния си представител адвокат Г. обжалва Решение № 38/16.06.2008 г., постановено по НАХД № 5/2008 г. на Районен съд – гр. Средец. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 97/11.06.2007 г. на Директора на Държавно лесничейство – гр.Средец, с което на основание чл.105 от Закона за горите на Г.Д.К. е наложена глоба в размер на 500 лева и е определено обезщетение в размер на 10 лева в полза на Държавно лесничейство – гр.Бургас, за извършено на 10.05.2007 г. нарушение по чл.68 , ал.3 от Закона за горите.

Касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, респ. решението на районния съд за правилно и обосновано.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да потвърди наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че нарушението, за което е наложена санкция безспорно е извършено от жалбоподателя. Правилно са установени фактите и в пълнота са анализирани събраните в хода на съдебното дирене доказателства. Наред с това в акта подробно се съдържа обсъждане и на размера на наложеното наказание и неговия вид, както и на обстоятелствата, при които е извършена преценката за конкретната санкция.

Настоящият състав на съда изцяло споделя доводите, изложени в оспорения акт и не намира основания, при които същият да бъде отменян. Установено е, че на посочената в наказателното постановление дата касаторът е пуснал на паша 10 броя прасета в място, попадащо в горски фонд, без съответно разрешение така, както изисква нормата на чл.68, ал.3 от Закона за горите.

Настоящият съд не споделя доводите в касационната жалба, че съдебният акт е постановен въз основа на противоречиви доказателства – гласни такива.

В решението са коментирани всички събрани гласни доказателства и правилно е дадена вяра на показанията, дадени от актосъставителите, а не на посочените от касатора лица. Прието е, че техните свидетелски показания нямат пряко отношение към извършеното нарушение, тъй като не са такива на очевидци, както и че на редица въпроса, поставени от съда и от страните тези свидетели не могат да дадат категоричен отговор, а изказват предположения. На един от свидетелите показанията се отнасят към период, който е значително предхождащ датата на съставяне на акта, респ. на наказателното постановление.

При така изложените мотиви съдът намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

 

 

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/16.06.2008 г., постановено по НАХД № 5/2008 г. на Районен съд – гр. Средец, с което е потвърдено Наказателно постановление № 97/11.06.2007 г. на Директора на Държавно лесничейство – гр.Средец.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………