ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 14.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ-ри административен състав

на четиринадесети септември                       две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1323 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.Г., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на затвора Бургас, редовно призован, се представлява от Д.А.А. инсп. „СДВР“ в Затвора Бургас, надлежно упълномощена представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Делото е образувано по повод жалба  на Д.Я.Г. против Заповед БС№100/03.05.2018г. на началника на затвора Бургас, с която му е отказано да бъде преместен в затворническо общежитие от открит тип.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания акт с писмо вх.№7807/10.07.2018г.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата, в тази форма която е изготвена.  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

Инсп. „СДВР“ А.: Поддържам становището на администрацията на затвора.  Представям и моля да приемете текущ доклад относно поведението на лишения от свобода, който е изготвен към дата 08.08.2018 г.. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          ПРОКУРОРЪТ : Жалбата  процесуално допустима и следва да бъде  разгледана.  Да се приемът всички доказателства изпратени от административния орган, включително и тези представени в настоящото съдебно заседание. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не желая да се запозная с представения в днешното съдебно заседание текущ доклад.      

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в  днешното съдебно заседание  документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Мина доста време от 03.05.2018 г., когато е издадена заповедта на началника на Затвора Бургас. Искам да посоча, че към него период бях трудово ангажиран и съм изпълнявал съзнателно всички задължения и задълженията спрямо  работодателя. В последствие реагирах малко емоционално и невъздържано, и имах констатирани три дисциплинарни нарушения и  моля за някакво ново решение от ваша страна.  Поддържам искането за преместване в затворническо общежитие „открит тип“, ако Вие прецените, че има предпоставките да се промени  той, ако не го прецените, че няма такива за промяна, няма какво да кажа.

 

Инсп. „СДВР“ А.: Както всъщност  стана ясно на съда,  към датата на подаване на молбата на  лишения от свобода за замяна на режима в по – лек, категорично се установява, че същия показва положителна тенденция за промяна в поведението  от администрацията на затвора и за това администрацията на затвора е уважила и заменила режима от Строг на Общ, но не е взела решение за преместване в „открит тип“ към него момент, с оглед необходимостта от наблюдение. Администрацията е отчела поведенческото поведение и е дала възможност за продължаване на това положително поведение и чак на по-късен етап да вземе решение дали да бъде изведен в затворническо общежитие от открит тип. Лишеният от свобода след издаване на заповедта е обявил гладна стачка,  допуснал е още две  дисциплинарни нарушения и към настоящия момент няма предпоставки да бъде изведен в заведение от общ тип. Моля да потвърдите издадената заповед от Началника на Затвора Бургас и оставите без уважение жалбата.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам че заповедта на началника на Затвора Бургас е законосъобразна. Не са налице отрицателните  предпоставки на чл.146 от АПК. Към момента на издаване на  оспорения акт са спазени  изискванията на ЗИННС, т.е преди издаване на заповедта са налични доклади и с оглед оперативната самостоятелност на органа, същият е преценил  и мотивирал и издал обжалвания  акт. Моля да потвърдите обжалваната заповед.За пояснения искам да кажа, че  в рамките на 6 месеца от вашето решение, лишеният от свобода може отново да се възползва от законовата възможност за промяна на режима за изтърпяване на наказанието.

 

СЪДЪТ като прие, че  делото е изяснено от фактическа страна  обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: