ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1323 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Ж.Ж., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М.И., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция МИТНИЦИ, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А.М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с преписката, която е приложена по делото. Считам, че не следва да се приемат тези части от нея, които представляват документи от предварителното производство, т.е. досъдебното производство, тъй като според мен това не са надлежни доказателства. Другите доказателства не възразявам да бъдат приети. Констатирам от исканията по доказателствата, които сме направили на стр.9 от жалбата, във втората част на исканията, не са представени документите свързани с кандидатстването на жалбоподателя за участие в конкурса за старши митнически инспектор през 2017г. Доказателствата по т.4 и по т.5 също не са представени. Възможно е ответникът да признае тези обстоятелства. Ако ги признае, ще оттегля искането си.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете в пълнота административната преписка. Във връзка с насрещните изказвания, искам да кажа, че надлежно по правилния и законосъобразен начин са приобщени доказателствата във връзка с воденото досъдебно производство. С писмо са изискани от специализираната прокуратура и под опис за представени. Те се кредитират в дисциплинарното производство водено срещу жалбоподателя. Колко са относими, предоставям на съда да прецени.

         Исканията по т.4 и т.5 считам за неотносими. Предвид диспозитива на заповедта цитирам „В периода от края на месец септември 2015г. до 01.11.2016г., при изпълнение на служебните си задължения,“ са извършени конкретните визирани в процесната заповед деяния, като исканите доказателства по т.4 и т.5 са за ирелевантен период от време касаещ 2017г., поради което органът счита за неотносими.

 

         Адв. И.: Участието в конкурса сме го удостоверили с представени с жалбата доказателства. Не ги считам ирелевантни по причина, че основната предпоставка за уволнението е неизпълнение на задължения като служител в Митницата и поради тази причина, ако той не е изпълнявал задълженията си и респективно ги е изпълнявал така, че е злепоставял администрацията, няма логика през 2017г. той да бъде поканен да участва в конкурса за старши митнически инспектор и да достигне едно ниво в конкурса за придобиване на степен старши митнически инспектор, и в деня на връчване на заповедта за уволнението му, му се връчва писмо, с което го канят за следващото окончателно ниво, за следващата стъпка на конкурса. В тази връзка сме представили доказателство под № 3 към приложените доказателства към жалбата и това е уведомително писмо, находящо се на лист 11 от делото.

         В жалбата ние сме посочили, че с дейността си и начина на изпълнение на служебните си задължения жалбоподателят е достигнал до разкриване на сериозни митнически нарушения. Той установява едно голямо количество недекларирана стока и с тези искани от нас доказателства по т.5 искаме да докажем, че той изпълнява изключително отговорно и с добри постижения работата си.

 

         Юрисконсулт М.: Досежно исканите документи по т.4, съществува в правния мир Наредба за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. В чл.29 и чл.30 е предвидена процедура, т.нар. конкурентен подбор. Когато органът в лицето на директора на Агенция Митници желае да повиши дадени служители, той тогава обявява конкурентен подбор и кани абсолютно всички митнически служители отговарящи на условията по класификатора на длъжностите в администрацията за участие в конкурентен подбор за заемане на длъжността старши митнически инспектор. В конкретния случай такъв конкурентен подбор е обявен за абсолютно всички служители на Митница Бургас. Следват се определени процедури, канят се лицата да заявят желание дали ще участват или не и в крайната фаза е събеседване с прекия ръководител. Това е стандартна процедура относима за всички и се касае за 2017г.

Относно съставени актове (исканията по т.5), принципно ние работим с една Митническа интегрирана информационна система, в която се въвеждат актосъставителите, но в случая няма уточняване, че жалбоподателят е актосъставител, но това всъщност е едно от задълженията на митническия инспектор – да съставя актове. Той е длъжен да осъществява контрол и надзор и като такъв многократно всеки един колега има съставени многобройни АУАН. Това им е част от работата. Но пак повтарям, че се касае за факти от 2017г., поради което също считам, че това доказателствено искане не е относимо.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на листи 12-13 от делото.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя формулирани в неговата жалба в част „Доказателства“ и по-конкретно т.2), подточки 4/ и 5/, подържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник, съдът счете за неоснователни. По отношение на тях съдът констатира, че се касае за доказателства за установяване на факти и обстоятелства настъпили след издаване на обжалваната заповед и в този смисъл се явяват неотносими към преценката за нейната законосъобразност, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на жалбоподателя за събиране на писмени доказателства, същите описани в неговата жалба в т.2, подточки 4 и 5.

 

Адв.И.: Няма да сочим други доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам искания по доказателствата.

 

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата на всички подробно изложени в нея фактически и правни аргументи за незаконността на уволнението отразено в заповедта на директора на Агенция Митници. Моля да се присъдят разноските по делото, които жалбоподателят е направил и да ми предоставите възможност за писмена защита.

Защо считам, че поведението и начинът на работа на жалбоподателя след 01.11.2016г. има значение за уволнението с дата 05.05.2017г. Оказва се, че ръководителите на митницата не знаят какво прави едната канцелария или едните служители в тази канцелария спрямо другите в другите канцеларии. Защото уволнението има като краен предмет - жалбоподателят „със своето поведение уронва престижа на администрацията“, освен това той е „уронил честта и достойнството на другите служители в митническата администрация“.

Колкото да е разтеглив начинът, по който са изписани тези формулировки, ясно е, че трябва да има такова поведение на жалбоподателя, с което той чрез действия или бездействия да е осъществил това уронване на престижа на митническата администрация. Освен това, записано е в заповедта - той е „изключително лош пример за колегите си“. Не може един човек, който е продължил да работи след 01.11.2016г. и който е показал добри постижения в работата си,    да е уронил честта и достойнството на колегите си.

Търсен е начин, по който жалбоподателят просто да бъде изгонен от митницата. Ако добре разбирам мотивите на заповедта, оказва се, че основната причина за ръководството на митницата се състои във факта, че той си е позволил да бъде свидетел в едно досъдебно производство. И като свидетел (подчертавам СВИДЕТЕЛ) той си позволил да каже някои факти свързани с нарушения допускани при работата на митническия пункт. И само заради това той е уволнен дисциплинарно. Защото според наказващия орган така той уронил достойнството на колегите си и престижа на митническата администрация. За мен чисто юридически подобна форма е меко казано абсурдна.

Представям списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени и моля за възможност да представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите законосъобразността на обжалваната заповед, като правилно и законосъобразно постановена в съответствие с административнопроизводствените правила. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки и присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно списък за разноските, който представям с препис за ответната страна.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: