ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.09.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и девети  септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  И.Л.

Прокурор: Р.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христо Христов

Административно дело  номер 1323 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

ЗА ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,    се явява прокурор Р.Д..

За Ответника Общински съвет гр.Несебър, редовно и своевременно призован не изпраща  представител.    

   

Становище по хода на делото:

        

Прокурор Р.Д. Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

На основание  чл.145 ал.3 от ГПК вр. чл.144 от АПК съдът извърши  доклад по делото както следва:

Административното дело е образувано по протест на Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против чл.15, ал.1, чл.16, ал.1, чл.17, ал.1, т.4, чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.2 и чл.63 от Наредба № 10 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Несебър, приета от Общински съвет Несебър с решение № 476 Протокол № 13/19.12.2008г., изменена с решение № 735 – Протокол № 21/30.09.2009г.

 

Иска се отмяна на подзаконовия нормативния акт като незаконосъобразен в оспорената му част.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването  на фактическите  и правни основания за приемане на оспорения нормативен акт, а в тежест на оспорващия да докаже съществуването на някое от основанията посочени  чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

 

ПРОКУРОР Р.Д.: Поддържам протеста.Нямам бележки по доклада. Нямам доказателствени  искания.

Съдът установи, че поделото  са постъпили  писмени доказателства, придружаващи протеста, както и  съдържащи се в преписката по издаване на оспорения подзаконов нормативен акт. Същите са относими към предмет на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото   представените  с жалбата и съдържащи се в преписката писмени доказателства.

 

ПРОКУРОР Р.Д.- Да се приключи съдебното следствие.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

         ПРОКУРОР Р.Д.- Моля да отмените като незаконосъобразни  текстовете  на Наредба №10,  по съображенията  посочени в протеста.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: