ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1323 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Д.К., редовно уведомени от преди, не се явява лично. За него адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Б.-И., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Д.В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза на 03.12.2014 година от вещото лице К.Д.В.. За днешното съдебно заседание е изтекъл срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх. № 9541/13.12.2014година от жалбоподателя Б.К., с приложени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Запознали сме се със заключението на вещото лице и не възразяваме да се изслушат днес.

 

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице В., като снема самоличността му, както следва:

 

К.Д.В. – българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Представила съм заключение, което поддържам. Няма промяна в изложено от мен в заключението.

 

АДВОКАТ Н.: Защо приемате, че към началото на 2007година салдото на бащата на жалбоподателя- Д. К. е нулево? Правили ли сте проверки в имотния регистър, банковите документи или просто го приехте, че е нула?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: От извършената проверка по приложените документи към м.01.2007година салдото на Д. К. е нула. Проверила съм приложените документи по делото, банкови документи, но не съм правила проверка в имотния регистър. Проверих и декларациите на Д. В. К.. Изисках от „Райфазейн банк” да ми представят документи, но се оказа че сметката е закрита към м.01.2007година. Свързах се и с лицето Д. К. и изисках банковите документи от 2007годино до 2009година, но не съм изисквала за доходите на лицето и документите, които разполага във връзка депозити преди 2007 година.

 

АДВОКАТ Н.: Защо изследвате три години, като данъчните проверяват 5 години назад? Запознахте ли се със свидетелските показания на Д. К.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Запознах се добре с делото и документите приложени към него, въз основа на които съм изготвила заключението си.

 

АДВОКАТ Н.: В тази таблица, към заключението си взимате предвид чистия доход по декларация, а взимате ли предвид паричния поток като наличност, като касов поток на земеделски производител? Въпросът ми е свързан с това, че земеделския производител може да има паричен поток в брой, но да няма облагаема печалба. Те са различни неща.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ В.: Първата таблица на експертизата – на стр.3, е паричния поток на Д. К., а втората таблица е паричния поток на Б.К.. Към тези таблици съм включила наличните средства. В доходите на Д. К. - в първата таблица, са включени неговите парични потоци за съответните години, като там са включени всички суми изтеглени от банкови сметки и суми от приходи като земеделски производител.

Не съм проверявала касовата наличност на Д. К.. Данните изложени в заключението касаят документалната наличност, която съм установила през годините, но не мога да кажа каква е била неговата касова наличност.

 

АДВОКАТ Н.: Запознахте ли се със свидетелските показания на Д. К.?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.: Да, четох свидетелските показания на Д. К..

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице В. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице В., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300лева, платими от внесения на 16.10.2014година депозит (л.339).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Н.: Считам, че експертизата е непълна и некомпетентно изготвена, тъй като вещото лице не е изследвало периода преди ревизирания относно какви доходи е имало лицето Д. К., т.е. периода преди 2007година и приема това което е в рамките на делото. Вещото лице не е изискало документи за периода преди 2007година, не е направило самостоятелно проучване, както е зададен въпроса от мен. Даденото заключение е изцяло непълно, но предвид, че са събрани по делото и гласни, както и писмени доказателства за доходите на Д. К., считам че делото е изяснено от фактическа страна и не се налага допълнително заключение. В тази връзка няма искане за поставяне на допълнителна задача към експертизата, нито за повторна експертиза.

Моля да приемете представените с молбата от 13.12.2014година доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Да се приемат представените доказателства с молбата на жалбоподателя.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат Н. с молба от 13.12.2014г. документи: карта за регистрация на земеделски производител, свидетелство №200044/05.05.2004година на ИАРА, удостоверение № 886 на Националната лозаро-винарска камара, разрешително за стопански риболов във вътрешните водни обекти по чл.3, ал.1, т.2 от ЗРА, Разрешително за стопански риболов №20400027/30.04.2004година, сертификат за произход на винено грозде, регистрация на лозарско стопанство, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателствени искания в по делота. Да се даде ход по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Също няма да соча доказателства. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител. В хода и на ревизионното производство, и на съдебното производство по безспорен път се доказа, че произходът на средствата за закупуване на автомобила са дарени от бащата на жалбоподателя, като същият е имал възможността да стори това дарение. Също така моля да кредитирате всички доказателства в тази насока, че Д. К. е имал възможност да направи това дарение, предвид практиката на съда, че ако в хода на ревизионното производство  се заявят дадени доказателства, то следва да се ползват с по-силен интензитет в последващото производство.  

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски. Не представям списък на разноските.

Съобщенията по делото моля да бъдат изпращани на адреса посочен в пълномощното до мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Уважаеми г-н председател, моля отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и  постановите решение, с което потвърдите издадения на лицето ревизионен акт.

Моля да ми бъде присъдено на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 849 /осемстотин и четиридесет и девет/ лева. Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 26.02.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:16часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: