ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми  октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1323 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Д.К., редовно призован, не се явява лично. За него адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б.-И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.Д.К. против ревизионен акт №201303764/20.03.2014година /стр.46/ на главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта, с която е потвърден с решение № 156/28.05.2014година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”.

 

Указва на страните, че оспореният ревизионен акт е издаден по реда на чл.122 от ДОПК, поради което в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както ѝ спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдяните от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата като заявявам, че в обстоятелствата част на жалбата сме допуснали техническа грешка в изписването на цифрите и моля да се счита, че обжалваме акта изцяло в частта, с която е потвърден от органа по приходите за посочените в него суми за главница и лихва. Искам да добавя, че освен изложените в нея основания по отношение на определените с акта допълнителни осигурителни здравни вноски считаме, че е незаконосъобразен и на основание на липсата на нормативна уредба за 2010година за определяне на данъчна основа за такива осигуровки по чл.122 от ДОПК, доколкото изменението на чл.124а от ДОПК, който вече въвежда възможността за данъчна основа за здравни осигуровки е през 2011година и липсва обратно действие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Оспорвам жалбата. По днес направеното допълнение от процесуалния представител на жалбоподателя считам, че разпоредбата на чл.124а от ДОПК, с която се дава възможност за определяне на здравни осигурителни вноски по реда на чл.122 от ДОПК има материално-правен характер и би могла да се приложи за ревизии възложени след направените промени. Считам, че не е необходимо да е посочено обратно действие в закона.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приеме представената преписка, като считам, че една част от тях са неотносими към предмета на настоящото производство.

Моля да ни бъдат допуснати гласни доказателства, а именно разпит на Диян Василев К., който е за установяване на твърдението ни още в административното производство, че същият е предоставил сумата за закупуване на автомобила на сина си- жалбоподателя, като дарение. Това е автомобилът, който в жалбата сме посочили, че е закупен от Германия. Диян Василев К. е дал като дарение на сина си - жалбоподателя равностойността на 40 000 лева.

Моля да бъде допусната и съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси посочени в нарочна писмена молба, която представям с препис за другата страна. С исканата експертиза е с цел да установим какви са разполагаемите средства и паричните средства на жалбоподателя през 2010година, като изрично искаме изчислението да е на годишна база, а не на месечна, както е сторил органът по приходите в ревизионното производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.-И.: Да се приеме представената административна преписка. Предоставям на съда относно направените доказателствени искания. Няма да правя други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата и направените доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  документи, като доказателство по делото.

 

ДОПУСКА при режим на довеждане един свидетел на жалбоподателя - Диян Василев К., по отношение на фактите за предоставяне дарение от Диян Василев К. на сина си-жалбоподател през м.12.2009година-м.01.2010година, в левовата равностойност от 40 000лева.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на задачите посочени в днес депозираната молба от адвокат Н..

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответният платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза К.Д.В., която да бъде призована след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне в срок на доказателства за платен депозит по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и недовеждане на свидетеля в следващото съдебно заседание без уважителна причина, съдът ще приеме, че страната създава пречки за събиране на допуснатите доказателства, с правните последици съгласно чл. 161 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, като съдът може да приеме, че оспорения административен акт, предмет на настоящото производство, отразява реалните факти, изложени в обстоятелствената му част, послужила за мотивиране на диспозитива на оспорения ревизионен акт  №201303764/20.03.2014година.

 

За  събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2014 г. от 14.30часа, за която дата и час страните уведомени от днес чрез пълномощниците им.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.23 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: