ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер……..                   дата 22 юни 2011 год.                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 22 юни 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                      

Секретар:……………….

Прокурор:………………

                  

 разгледа адм. дело 1323 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

         Пред Административен съд – София град е подадена жалба от И.В.И. *** против АУПДВ № 01-6500/23233 от 13.04.2011г., издадено от ДФ “Земеделие”, като този акт не се намира в кориците на делото. 

Пред Административен съд – София град е образувано административно дело № 3895/11г., което е прекратено с Определение № 3122/13.06.2011г. и изпратено за разглеждане по подсъдност на настоящия съд. Изводът относно липсата на местна подсъдност съдът е извел посредством тълкуване нормата на чл.133, ал.1 от АПК, за която е приел, че противоречи на чл.47 от ХОПЕС. Приел е, че не може на националната процедурна норма – чл.133, ал.1 от АПК да се даде тълкуване, което изключително затруднява достъпа до съд на частните лица, позовал се е на обективната даденост на природните процеси, налагащи своевременното разглеждане на този вид дела, предвид техния предмет. Като допълнителни мотиви е посочил, че с оглед обезпечаване бързина и ефективна съдебна защита, тези дела следва да бъдат разглеждани от регионалните административни съдилища. Като се е позовал на принципите на бързина и процесуална икономия е посочил, че тълкуването на нормата на чл.133, ал.1 от АПК налага да се приеме, че делото следва да се разгледа от Административен съд – Бургас. 

            Настоящият съдебен състав намира, че подадената жалба не е местно подсъдна за разглеждане от Административен съд – Бургас, тъй като съгласно нормата на чл.133, ал.1 от АПК делото се разглежда от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. В конкретния случай оспореният Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23233 от 13.04.2011г. може да се предполага, че е издаден от изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, чието седалище е в гр.София, поради което жалбата следва да бъде разгледана от Административен съд – София град. Неясно е как, след като административният акт не се намира в кориците на делото, за да се установи неговия издател, изпращащият съд a priori е приел, че не е компетентен да го разгледа.

Процесуалната норма на чл.133, ал.1 от АПК, регламентираща подсъдността е пределно ясна и не се нуждае от никакво корективно тълкуване, както е процедирал изпращащия съд. Мотивите на изпращащият съд, свързани с правото на бърз и ефективен процес нямат правно значение при тълкуване нормите на местната подсъдност. Тази правна уредба е въпрос на законодателна преценка. Независимо от това, за целите на съпоставимостта, настоящият съд намира за необходимо да отбележи, че към същата релевантна дата – 13.06.2011г. в Административен съд – Бургас са образувани 1269 дела, които разпределени на 7 (седем) действащи съдии определят натоварване от 181 дела на съдия, което сочи, че принципите на бързина и ефективен съдебен процес са в още по-голяма степен компрометирани пред настоящия Административен съд – Бургас и достъпът до правосъдие в разумен срок се ограничава в по-висока степен, сравнена с този в изпращащия съд.

         Извън горните мотиви следва да се посочи, че разширителното тълкуване на нормите на местната подсъдност ad hok, би довело до разколебаване принципите на местната подсъдност, с което в не по-малка степен биха били застрашени процесуалните права на страните. Нормата на чл.134 от АПК регламентира задължителност на подсъдността, като по този начин обезпечава правораздаване в рамките на един допустим съдебен процес.

При разглеждане на настоящия спор заслужава внимание и разпоредбата на чл.133, ал.3 от АПК, видно от която, когато компетентния съд не е в състояние да разгледа делото, Върховният административен съд постановява изпращането му в съседен административен съд. След като нормите на подсъдността се поддават на толкова разширително тълкуване, няма пречка да се приеме, че в случая Административен съд - София град не е в състояние да разгледа делото и то да бъде изпратено в друг съседен нему административен съд.     

         На основание изложените по-горе мотиви, възникнал е спор за подсъдност между административните съдилища, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

         Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1323/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

         ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд – София град за разглеждане жалбата на И.В.И. *** против АУПДВ № 01-6500/23233 от 13.04.2011г., издадено от ДФ “Земеделие”.   

         ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                        

                                                                                 СЪДИЯ: