ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети септември                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1322 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕС ДМ“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.А., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ - ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.А.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към жалбата писмени доказателства. Наред с тях, като обстоятелство изключващо административната отговорност на моята доверитЕ. Е.С.– управител на дружеството, както и основание за налагане на ПАМ, представям решение на ТЕЛК на доверитЕ.та ми относно онкологично заболяване и група инвалидност. Водим един свидетел за установяване на действителната фактическа обстановка във връзка с налагане на ПАМ и изготвянето на АУАН.

Нямаме други  доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства, както и представената разпечатка на КЛЕН от 22.05.2018г. представена с нарочна молба.

По отношение представеното в днешно съдебно заседание решение на ТЕЛК, считам това доказателство неотносимо към предмета на спора.

Моля да не бъде допуснат до разпит искания от страна на жалбоподателя свидетел, тъй като не е ясно какво точно ще се установява с разпита на този свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на ПАМ, която административна преписка е подробно описана в съпроводително писмо находящо се на лист 19 от делото, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.А. писмено доказателство, като по отношение на неговата относимост при решаване на делото по същество, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Доказателственото искане подържано в днешно съдебно заседание за ангажиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на водения свидетел, съдът счете основателно, не е налице процесуална пречка за неговото събиране, като въз основа на свидетелските показания биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема както следва:

В.З.И.– 39г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения с дружеството жалбоподател. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

Разпит на свидетЕ.та ИА:

Адв.А.: Вие някога работила ли сте в тази фирма, в дружеството-жалбоподател?

СвидетЕ.та И: Не. Не съм работила във фирмата на дружеството-жалбоподател.

Адв.А.: По какъв повод бяхте при Е Ст, какво видяхте?

СвидетЕ.та И: Трябваше да уточним технически подробности във връзка с дела, които Е. водеше в Страсбург. Спечелено е делото и е върнато в Бургаски административен съд за ново разглеждане. Носех й документи, които трябваше да подпише, за да може да ги пуснем в съда. Аз съм технически сътрудник в адвокатска кантора и отидох при нея по повод делата, които води в Страсбург и в България. Уточнявам, че работя в адвокатската кантора на адв.А. и съм негов сътрудник.

Трябваше да занеса документи, които тя трябваше да подпише. Отидох в магазина. Разбрахме се около обяд да отида в магазина, който е в гр.Бургас, в центъра. На място, като отидох имаше две жени клиентки. Е. сваляше дрехи за проба на едната от тях. Другата стоеше до масичката в магазина. Бяха клиенти. Едната жена си остави парите, взе си стоката, дори не знам точно какво си е купила и излезна. В този момент Е. видя, че си тръгва жената и каза „Ами аз не можах да й пусна касова бележка“. След което влезнаха още две жени и ги помоли към тяхната бележка да пусне и стоката на жената, която си тръгна, за да я отрази. Това бяха нови клиенти и си купиха рокля и блуза, за което към тяхното плащане беше пуснат касов бон и просто отрази сумата в един бон. След като те излезнаха, ние останахме сами и успяхме да си свършим нашата работа. Тя подписа документите и аз си тръгнах.

Адв.А.: Докато Вие сте били там идвал ли е служител на данъчна служба? Някой, който да се е легитимирал като данъчен служител?

Свидет.та И: Никой не е идвал да се легитимира като служител на данъчна служба. Аз бях там може би около час. Може да е идвал такъв служител, но не се е легитимирал като такъв.

 Адв.А.: В коя част от годината се случва това? (Защото не е уточнено).

СвидетЕ.та И: Беше тази година, пролетта.

Адв.А.: Вие в кои часове на денонощието бяхте там?

СвидетЕ.та И: Около обяд. Някъде между 11.30 и 13.00 часа.

Адв.А.: Казахте, че магазинът се намира в центъра. Опишете къде.

СвидетЕ.та И: Точно зад училище „Кирил и Методий“ в уличката, която е до тоалетните, това е улицата. Там се намира магазина на фирмата на Е..

Адв.А.: Тази покупка в крайна сметка беше ли отразена в касовия бон или не?

СвидетЕ.та И: Да. Беше отразена заедно с покупките на следващите клиенти. Те купиха рокля и блуза.

Адв.А.: Нямам повече въпроси към свидетЕ.та.

 

Юрисконсулт Д.: Вие казвате, че първата покупка, за която няма издадена касова бележка е била след това. Знаете ли на каква сума беше тази покупка?

СвидетЕ.та И: Да. Сумата беше 33 лева, аз бях там.

След това покупките на другите клиентки бяха една рокля, която струваше 59 лева и мисля, че блуза на стойност 32 лева.

Юрисконсулт Д.: И казвате, че това се случи между 11.30 и 13 часа на обяд. Само дами ли са били клиентите?

СвидетЕ.та И: Да. Само дами бяха и следващите клиенти също бяха дами.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.А.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските ни.

Юрисконсулт Д.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля от името на моята доверитЕ.та като управител на процесната фирма - жалбоподател да отмените като незаконосъобразна заповедта предмет на административното обжалване пред Вас, като несъставомерна, издадена при наличие на съществени  процесуални нарушения и като явно несправедлива, неотговаряща на степента на обществена опасност на моята доверитЕ. като управител на процесната фирма. Моля да имате предвид, че няма наложено нито едно наказание за нарушение и провинение на данъчното законодателство на Република България. Наред с това, установено е от решението на ТЕЛК нейното онкологично заболяване. Що се отнася до съществените процесуални нарушения, безспорно се установява от АУАН и от протокола за извършената проверка, че часовете, които са посочени за извършена проверка не кореспондират с момента, в който действително е била извършена такава съгласно показанията на разпитаната свидетЕ.. Налице е съществено противоречие в обстоятелствената част на акта и протокола, тъй като изрично там се сочи, че фискалният касов апарат на моята доверитЕ. отразявал два часа напред съобразно действителното време на извършването на проверката. Ние заявяваме, че това не е така, но дори и да е така, това обслужва тезата на моята доверитЕ., защото часовете посочени във фискалните касови бонове и в крайна сметка този фискален бон, за който ние твърдим, че отразява извършената покупка от служитЕ.та на данъчната администрация, за която при извършване на продажбата не е бил издаден касов бон, предхожда моментът на извършената проверка. Във фискалния касов бон е посочена сумата от 124 лева, която включва продажбата на двете стоки закупени от следващите купувачи плюс 33 лева за потника, който е закупила служитЕ.та на данъчната служба. Сумата е точно за 124 лева и часът в касовия бон е от 13.44 часа, докато проверката, съгласно протокола, е от 15.45 часа, а  актът за извършване на проверка е с фиксиран час 16.00 часа същия ден. В случай, че фискалният апарат е с два часа напред, би трябвало тези данни да са отразени с час около 17-18 часа.

Освен това, дневният отчет на фирмата на моята доверитЕ. за деня  на проверката показва пълно съвпадение на касовата наличност с осъществените продажби по приложените към делото касови бонове. Няма никакво разминаване с наличността и отразеното във фискалните касови бонове.

На следващо място безспорно се установява, че служител на данъчната администрация мъж не е присъствал при извършване на контролната покупка и ако е присъствал, той е бил само свидетел на акта и по никакъв начин не е очевидец на извършената проверка. Той е констатирал обстоятелство, на които не е бил очевидец, а само потвърждава констатациите на лицето, което е извършило контролната покупка.

От тази гледна точка ние считаме, че е опровергана доказателствената сила на документите представени от данъчната администрация и във връзка с всички писмени и гласни доказателства по делото считаме, че няма основание за налагане на ПАМ на доверитЕ.та ми. Моля да бъде отменена като незаконосъобразна заповедта с всички последици по закон и присъждане на съдебно-деловодните разноски съобразно описа, който представих.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите оспорената заповед като законосъобразна. От представените доказателства по делото по безспорен начин е установено извършването административно нарушение, а именно при извършване на контролна покупка от орган по приходите не е издадена касова бележка. Моля да не се кредитират свидетелските показания. Същите са неотносими и по-скоро не изясняват фактическата обстановка, тъй като свидетЕ.та заяви, че периода, в който е присъствала в обекта е между 11-13 часа и заяви, че в магазина са присъствали дами, които са извършили покупката, но никоя от тях не се е легитимирала като извършващ проверка от данъчен орган. Самата проверка и контролната покупка е извършена в 15.45 часа и в обекта са присъствали описаните в протокола органи по приходите. Съответно Г.Ж.и Х Г. Действително часовникът на фискалното устройство е с два часа напред, с оглед на което видно от приложения КЛЕН ние не оспорваме, че за извършените покупки, за които свидетЕ.та сочи, че е присъствала са отразени, но те не са тези, които са извършили органите по приходите при проверката. Същата е с по-късен час и пак, видно от представения КЛЕН, за този час тази сума не е отразена. От извадения дневен отчет се установява, че времето 18.23 часа  на 22 май съвпада с времето на извършената проверка, съобразявайки неточността на часовника на фискалното устройство, което с два часа напред, всъщност е било 16.23 часа.

С оглед на което считаме за безспорно установено извършеното нарушение и действието в условията  на обвързана компетентност. Органът е издал мотивирана заповед за налагане на ПАМ на основание чл.186, ал.1 т.А от ЗДДС, предвид на което считам, че са налице както фактическите, така и правните основания за издаване на процесната заповед. При издаването не са допуснати процесуални нарушения. Същата е мотивирана, поради което моля решение в тази насока, като потвърдите заповедта за налагане на ПАМ като законосъобразна. Моля за присъждане на юрисконсултско възнагпаждение в размер на 100 лева.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: