ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 08.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен  състав, на осми октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1322 по описа за 2014 година.                     

 

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

               

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.К.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заявление вх.№7307/08.10.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат К., с което моли бъде изчакан за настоящото дело, предвид ангажираността му по бр.д. №3989/2014година на Районен съд Бургас от 14.00 часа. Към молбата е приложено пълномощно по адм.д.№1322/2014година и пълномощно по гр.д.№3989/2014година по описа на Районен съд Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

На именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.К.М., редовно призована, се явява лично и с адвокат Кебеджиев, с пълномощно от днес, представено със заявлението, преди настоящото съдебно заседание.

 

Съдът извърши констатации по личната карта на жалбоподателката като установи, че имената и са Я.К.М., като по отношение на останалите данни е налице идентичност по лична карта и титулната част на жалбата.

След извършената констатация съдът върна личната карта на жалбоподателката.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Моля всички съобщения по делото да се изпращат до мен на посочения адрес в заявлението ми.

Моля да се даде ход на делото, като заявявам, че оспорването е само относно прекратяването на производството по заявление вх.№94-2584/30.01.2014година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, с което се иска коригиране и нанасяне в Регистъра към КК на гр.Бургас, на собственост на имот с идентификатор 07079.621.121 и сграда с идентификатор 07079.621.1 и 07079.621.2., т.е. дворно място и жилищна сграда, която е една с два входа, а не две сгради. Не се касае до отстраняване на непълноти и грешки в Кадастралната карта, а искането ни е по реда на чл.53, влязло в сила след новия текст на чл.53 от ЗКИР с Д.В. бр.49/2014година. Уточняваме, че жалбата ни касае незаконосъобразността на акта, с който е прекратено производство и невъзможността да бъде завършено административното производство за корекция.

Поддържам искането за представяне на цялата преписка от ответника.

 

При така заявеното от представителя на жалбоподателя днес, съдът приема, че производството е по реда на чл. 197 и сл. от АПК, във връзка с чл. 54, ал.5 от ЗКИР и жалбата следва да се разгледа в закрито заседание, съгласно нормата на чл. 199 от АПК.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

Да се ИЗПРАТИ препис от жалбата на Я.К.М. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас;

 

УКАЗВА на административния орган незабавно след получаване на преписа от жалбата и настоящия съдебен протокол ДА ИЗПРАТИ препис от жалбата на останалите страни в административното производство, които в 7-дневен срок от получаването им могат да подадат възражения, а след изтичането на срока, жалбата заедно с копие от пълната административна преписка, становището на административния орган и възраженията на останалите страни да се изпрати на съда. Към преписката следва да се представят и доказателствата за датата на която е връчен на Я.К.М. оспорения акт.

При неизпълнение в срок на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас ще му бъде наложена глоба в размер на 200 лева.

Делото да се докладва в закрито заседание незабавно след постъпване на преписката в цялост. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: