ОСОБЕНО МНЕНИЕ

 

от съдия Веселин Енчев

 

по к.н.а.х.д. № 1321/2018 година

 

            Не съм съгласен с мотивите и диспозитива на определението по настоящото дело.

            Считам, че са налице надлежни косвени доказателства за знание у жалбоподателя, за издадения електронен фиш (ЕФ) още към 2011 година. От приложеното извлечение с данни за плащане от БНБ се установява, че наложената глоба по фиша (издаден на 08.08.2011 година) в размер на 300 лева е заплатена при по – благоприятните условия на чл. 189 ал.9 от ЗДвП. Съгласно цитирания текст, определената санкция се редуцира с 30%, ако в 14-дневен срок от получаване на фиша нарушителят заплати глобата. Именно така е сторено в настоящия случай. Глобата в размер от 210 лева е заплатена на 30.08.2011 година, плащането е прието и към момента администрацията на МВР заявява, че по ЕФ не се дължи глоба. За да приеме ответникът, че наказанието е изпълнено през 2011 година, т.е. че е било допустимо заплащане на глобата в по – ниския размер, И.Г. е бил надлежно уведомен за ЕФ и в срока, определен от закона, се е възползвал от по – благоприятната норма. В противен случай администрацията не би приела плащането за пълно изпълнение.

            Действително, по представеното извлечение за плащане на глобата по ЕФ като „наредител“ е посочено друго лице – Р.Г. Т. Плащането на глобата, обаче, е извършено именно по ЕФ, издаден на жалбоподателя – с посочване на неговото име и ЕГН, т.е. за нарушението, извършено от И.Г.. Законът не поставя като изрично условие фактическото заплащане на глобата да бъде извършено непосредствено от лицето, определено като нарушител. Нито пред РС, нито в рамките на настоящото производство И.Г. оспорва факта, че фишът е заплатен. Твърденията му за незаконосъобразност на ЕФ са изявления по съществото на спора, но предвид просрочието на жалбата, са ирелевантни.

            Определението на РС следва да се остави в сила.

 

 

Съдия: