ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер     1312                               дата 12 юни  2018год.              град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,  

в закрито заседание на 12 юни 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1321 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена И.А.Г. *** против Определение без номер от 16.04.2018г.., постановено по НАХД № 666/2018г. на Районен съд Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбата на дружеството против издадения електронен фиш серия К № 0069109 издаден от ОД на МВПР Бургас е просрочена.

Частният жалбоподател възразява, че по делото не са налице доказателства, които да сочат кога е извършено връчването на електронния фиш, като данните за неговото плащане не означават, че той е връчен и кога.

Частната жалба е основателна, като решаващият съд е постановил определение за прекратяване на производството без да са налице данни кога е бил връчен електронния фиш, за да се брои срока за обжалването му.

От приложените по делото писмени материали съдът е приел, че процесният електронен фиш е бил връчен на жалбоподателя на дата 29.08.2011г., както и че на 30.08.2011г. в срока за доброволното изпълнение е била заплатена 70% от наложената с фиша глоба, поради което към настоящия момент наказанието, наложено с фиша, вече е било изпълнено. Приемайки, че електронният фиш е бил връчен на 29.08.2011г. съдът е приел, че 7-дневният срок за обжалване по чл.59, ал.2 от ЗАНН е изтекъл на 06.09.2011г., докато жалбата е подадена на 09.02.2018г., поради което е счел същата за просрочена и на това основание е прекратил производството по делото.

Определението е неправилно.

По делото няма доказателства, че електронният фиш е бил връчен на 29.08.2011г., както е приел съдът. Тази дата е изписана на гърба на документа на л.5 от делото, представляващ извлечение за извършеното плащане на глобата. Няма никакви данни кой е написал тази дата, кога, няма подпис за извършеното връчване/получаване. Това записване само по себе си не доказва връчване на електронния фиш поради липса на всякакви данни в посочения по-горе смисъл. Представеното по делото извлечение за извършеното плащане на глобата по фиша на дата 30.08.2011г. също не може да служи като основание да се приеме, че фишът е бил връчен най-късно на дата 30.08.2011г., т.е. да се приеме, че плащайки фиша на тази дата санкционираният водач е узнал за него и това да бъде друг възможен момент за началото на броенето на срока. Видно от данните за плащането то е извършено от лице на име Р.Г.Т., поради което плащането на фиша от трето лице не може да се приравни на наличие на знание у частния жалбоподател за неговото издаване.     

Поради липса на доказателства за датата на връчване на издадения електронен фиш, следва да се приеме, че срокът за неговото обжалване не е започнал да тече, поради което изводът за просрочие на жалбата е необоснован. 

Определението следва да се отмени,            като делото се върне на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата.

На основание изложените мотиви, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение без номер/16.04.2018г. постановено по НАХД № 666/2018г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: