ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1321 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „Дева Мария“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото /л.106/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районно-здравно осигурителна каса гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД против заповед за налагане на санкции РД-25-792/05.05.2017г. на директора на РЗОК гр.Бургас, с което по изпълнение на договор №020903/24.02.2015г. и допълнително споразумение от 19.05.2016г. по т.1 „санкция финансова неустойка“ е наложена санкция, в размер на 200лв. на основание чл.263, ал.3 от решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам депозираната жалба. Няма да соча нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана. Представям с писмо № 02110056/03.07.2017г. доказателства по опис, относими към съдебния спор.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата административната преписка и в днешното съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите депозираната жалба по съображения подробно изложени в нея. Представям списък на разноските, заедно с доказателства за тях и моля да ни се присъдят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите жалбата без уважение, като недоказана и потвърдите обжалваната заповед, като законосъобразна и ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки с подробни съображения в тях.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20. часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: