О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2582

гр. Бургас, 06.11.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                   ХIІІ състав

на шести ноември две хиляди и осма година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Е.

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. П. С.

                                         2. Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1321 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. “Оборище” № 77, представлявано от председателя М.Л.Д. срещу Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 7 от Протокол № 18/21.12.2004 г., доп. и изм. с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 3 от Протокол № 34/31.03.2006 г.

В жалбата се поддържа, че наредбата противоречи на Конституцията на Република  България, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за общинската собственост, Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията и по-конкретно, че с нея са въведени разрешителни режими, които не са съобразени с конституционния принцип за свободна стопанска инициатива и с разпоредбите на посочените закони. Направено е искане наредбата, както и издадените въз основа на нея административни актове да бъдат обявени за нищожни.

В жалбата е направено искане за спиране действието на оспорената наредба.

С молба, вх. № 7311/03.11.2008 г. процесуалният представител на Общински съвет-Бургас е представил заверено копие Решение на Общински съвет-Бургас по т. 45 от дневния ред на редовното му заседание, проведено на 18.09.2008 г. за приемане на Наредба за преместваемите обекти и рекламната и информационна  дейност на територията на Община Бургас. Съгласно § 1 от Преходните и заключителни разпоредби на новоприетата наредба, същата отменя действащите Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. Съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК нормативните административни актове на общинските съвети се разгласяват чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин. Видно от представената справка от електронната страница на Общински съвет-Бургас, новата наредба е публикувана на 15.10.2008 г. С публикуването на решенията на общинските съвети на официалната им електронна страница се осигурява възможност на неограничен кръг лица да се запознаят с тяхното съдържание като по този начин се реализира предписаното от закона разгласяване на нормативния акт по подходящ начин. По изложените съображения съдът намира, че новата наредба е оповестена по предвидения в АПК ред и следователно е влязла в сила на 19.10.2008 г. От същата дата е произвела действие и разпоредбата за отмяна на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 7 от Протокол № 18/21.12.2004 г., доп. и изм. с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 3 от Протокол № 34/31.03.2006 г., която е предмет на оспорване в настоящото производство.

Предвид представените доказателства от Общински съвет-Бургас за това, че оспореният нормативен акт е отменен, съдът намира, че подадената срещу него жалба се явява без предмет и същата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима. Жалбата се явява процесуално недопустима и в частта, с която се иска обявяване на нищожността на всички административни актове, издадени въз основа на отменената наредба, тъй като това искане е формулирано абстрактно и не съдържа конкретно посочени административни актове. Освен това, съдът намира за необходимо да отбележи, че установения в АПК ред за оспорване на нормативните актове и индивидуалните административни актове е различен, като съвместното им оспорване е недопустимо предвид наличието на специални правила за съобщаване на оспорването на нормативния акт, за присъединяване и встъпване на заинтересовани страни, за състава на съда и за оповестяване на съдебното решение, с което се обявява за нищожен или се отменя подзакононовият нормативен акт. В случай, че жалбоподателят се счита за засегнат от издаването на конкретни индивидуални административни актове, за него съществува възможност да оспори тяхната законосъобразност по съответния ред.

Искането за спиране на действието на оспорената наредба също се явява процесуално недопустимо поради липса на предмет, тъй като наредбата е вече отменена и не произвежда действие, следователно същото следва да бъде оставено без разглеждане.

Водим от горното, Административен съд-Бургас, ХІІІ състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. “Оборище” № 77 за спиране на действието на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 7 от Протокол № 18/21.12.2004 г., доп. и изм. с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 3 от Протокол № 34/31.03.2006 г., отм. с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 45 от Протокол № 12/18.09.2008 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с обществено полезна дейност Бургаска асоциация за външна реклама със седалище гр. Бургас и адрес на управление ул. “Оборище” № 77, вх. № 5574/26.08.2008 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1321/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                                                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

2.