Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1282        27.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Кристина Линова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1320 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „БГ Тийм 15“ ЕООД, ЕИК 203745082, със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя Н.А.Г.против решение № 1994/11.12.2017 г., постановено по НАХД № 5164/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-3346/16.08.2017 г. на заместник кмета на Община Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас за нарушение на чл. 3, т. 4 от същата Наредба. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Депозира молба, с която дава становище по същество на спора.

Ответникът – Община Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд –  Бургас е образувано по жалба на „БГ Тийм 15“ ЕООД против наказателно постановление № НП-3346/16.08.2017 г. на Заместник кмет на Община Бургас. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че на 04.08.2017 г. в 01:53 часа в гр. Бургас, обект – дискотека „Плаза денс“, находяща се в Приморски парк, стопанисвана от „БГ Тийм 15“ ЕООД, представлявано от управителя Н.А.Г.извършва дейност от стопански характер – пуска високо музика при озвучаване на обекта, с което нарушава спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете определени за почивка. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 3, т. 4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че дружеството е осъществило състава на чл. 3, т. 4 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Изложени са мотиви и за липсата на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора  са неоснователни. Същите са наведени и пред районния съд, който в тази връзка е изложил подробни мотиви, които изцяло се споделят от настоящата инстанция. Районният съд е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства. Оспореното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на посочените в АУАН и НП дата и час дружеството-касатор е пускало висока музика при озвучаване на обекта при осъществяване на дейността си в стопанисвания от него търговски обект дискотека „Плаза денс“, находящ се в гр. Бургас, „Приморски парк“, с което е нарушило спокойствието на живущите в жилищните сгради в близост в часовете, определени за почивка.

Неоснователно е основното възражение на касатора, че тъй като от страна на контролните органи не е извършено измерване на нивата на шума, то извършването на нарушението не е доказано по безспорен начин. Силната музика от използваната озвучителна техника е възприета непосредствено от актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението на място. Доказателство, че е звучала силна музика, която е пречила на живущите в жилищните сгради наблизо е и подадения за това сигнал на дежурен в Община Бургас от госпожа П.Г.Д.. Настоящият касационен състав споделя мотивите на районния съд, че без значение за съставомерността на деянието е липсата на извършено замерване на стойностите на шума от РИОКОЗ-Бургас на място. По делото е доказан релевантният факт, а именно, че спокойствието на живущите в близост граждани е било нарушено от силната музика при озвучаването на обета в посочената в АУАН и НП част от денонощието, в нарушение на забраната, установена в чл. 3, т. 4 от Наредбата. За разлика от други разпоредби на същата, в нормата на чл. 3, т. 4 не се съдържа изискването наднормени нива на шума, измерен в и около обекта, да е доказано с протокол за измерване от РИОКОЗ–Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас. Правилен е извода на районния съд, че описанието на нарушението в АУАН и в НП съответства изцяло на дадената му правна квалификация. За нарушението на посочената забрана, на „БГ Тийм 15“ ЕООД е наложена съответната имуществена санкция, предвидена в разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от наредбата, чиито размер е определен в съответствие с тежестта на нарушението.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила,  а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1994/11.12.2017 г.,  постановено по НАХД № 5164/2017 г. на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

                             

                                                                                2.