ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1320 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. c  пълномощно по делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА М.Й.Л. и Х.Д.С..

 

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК  допълнително заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза /05.02.2018 г./  на вещото лице М.Й.Л.. Вещото лице е с установена самоличност.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържате ли допълнителното заключение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържам допълнителното заключение.

ЮК.Ж.: Във връзка с отговора Ви на въпрос 1, тъй като нямате приложение към съответната експертиза, как сте определили размера на допълнителното трудово възнаграждение на всеки един от работниците и съответно как сте определили осигурителния доход на всеки работник за съответния месец? Какво сте ползвали като информация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Използвах ведомостите за всеки месец. Заради обема няма приложение, затова съм посочил всяка ведомост от колко позиции се състои.

ЮК.Ж.: Всяка ведомост, имате предвид какво не сте включили в експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не всички лица, които участват във ведомостта и съответно от нея са изключени лицата, които съм посочил и за останалите е спазено условието за исканата задача.

ЮК.Ж.: Имате ли поименна справка на изключените лица и за които не сте определяли допълнително възнаграждение? Тъй като в експертизата са посочени само брой лица.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това е максималният брой.

ЮК.Ж.: Имате ли приложения, от които да е видно кои лица съгласно поставената Ви задача, са били в болнични или в неплатен отпуск за процесните периоди, на които да е видно как сте получили размера на допълнителното възнаграждение, съответно размера на осигурителния доход на тези лица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Нямам такава подготвена справка, но това е съобразено при определянето на задължението за всяко лице - доходът  и осигурителният доход на всяко лице, а вече осигуровките са според това кога са родени лицата - преди или след 1960 г.

ЮК.Ж.: По въпрос 2 - това единствена сметка ли е както по отношение на управителя на дружеството, така и по отношение на самото дружество? Имам в предвид  посочената сметка в „Уникредит Булбанк“ АД, в отговора Ви на въпрос 2? Единствена сметка на управителя ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.:  Това не мога да знам.

ЮК.Ж.: Проверявали ли сте дали от сметки на дружеството са извършвани преводи от името на управителя в други негови лични сметки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От сметки на дружеството плащания, различни от констатираните за заплати, не са установени. Тези данни за преводите получих от счетоводството.

ЮК.Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице Л..

АДВ. Н.: Работили сте по ведомостите на дружеството. Установихте ли в тях в периода дружеството да е начислявало премиални на лица, които са в платен отпуск?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не.

АДВ. Н.: А има ли начислявани премиални?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.:  Има лица, които имат премиални. Те имат и включена клауза в трудовия договор, съгласно която премиалните се определят на база заработка и няма как да няма заработка, а да има премии. За целите на експертизата предвид на това,че лицето е в платена отпуска, са определяни задължения, за да се спази изискването в поставената задача.

ЮК.Ж.: По въпрос 1, по отношение на всички лица взели сте предвид до 40% на всички работници и служители?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, с изключение на изключените лица, които са посочени.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице Л. е извършило повече работа, отколкото е размерът на възнаграждението, което му е определено.

Съдът счита, че СЛЕДВА ДА УВАЖИ поставената справка- декларация с посочения в размер на сума, дължима за плащане, като определи на вещото лице допълнително възнаграждение над внесеното на лист 1672 от делото, а именно на вещото лице Л. следва да бъдат изплатени допълнително 378,00 лева.

С оглед изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице Л. внесения първоначален депозит 650 лв.

/изд.РКО на 13.02.2018 г., сума 650 лева – лист 1699 по делото/

 

ОПРДЕЛЯ допълнителен депозит на  вещото лице Л. в размер на  378,00 лева, които да бъдат изплатени от внесения депозит на НАП на лист 1632 от делото.

/изд.РКО на 13.02.2018 г., сума 378 лева – лист 1699 по делото/

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице Х.С..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице С., както следва:

Х.Д.С. – 77години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържате ли заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържам го.

АДВ. Н.: Виждам, че има на тези страници някъде подписи, които са отделно положени от тези, които са слетите. Могат ли принципно да бъдат пренесени в друг документ? Единичните подписи имам в предвид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Такива подписи могат да бъдат пренесени, но самостоятелно или един подпис тука, те съвпадат и върху другите и не биха могли да бъдат пренесени. Единичните подписи могат да бъдат пренесени по електронен път. Но където са един върху друг - те се пресичат и не могат и не се разбира кой по-напред е поставен.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Беше Ви издадено удостоверение, за да се запознаете с материали от преписка. На какво основание Ви отказаха да Ви дадат тези материали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Обадих се там и ми казаха, че нямат оригинали при тях. Върху оригиналите подписът се изгражда с динамичен стил. Не са имали оригинали. Каквото и да проверявам - няма повече какво да разбере.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Въз основа на така представените Ви копия, значи ли, че не можете да изпълните поставената задача, т. е. да установите дали лицата, които са изброени на съответния ред, са положили в съответния ред подписа срещу тях?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По начало разгледани отгоре и отдолу, подписите се различават един от друг. Това означава, че са положени от различни лица, а които имат съвпадения на подписа - съм ги посочил. Можете да видите, че действително на доста места по целите страници има изпълнени подписи, които съвпадат по графически признаци, независимо че не са в оригинал, но така са изпълнени. Това, което съм посочил с червени стрелки в приложение 1 например, са подписи, изпълнени от едно и също лице, но не мога да кажа кое е това лице. А стрелките със зелен химикал е друг подпис, който има съвпадение с други подписи. Но кои са лицата - не мога да кажа. Когато няма оригинали и не може да се сравни как е изпълнен с кой химикал какви движение има, се показва само съвпадение на подписите. Във ведомост 2 има един подпис, който отгоре до долу е един и същ, на едно и също лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това означава ли, че ако на ведомост 2, както посочихте, вземете съответния почерков материал, можете да установите дали някои от тези лица е положило всичките подписи на тази ведомост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, може да се установи, ако има сравнителен материал. Сравнение на подписи се прави, ако има сравнителен графически материал - да се установи как е изпълнен подписът, с какъв темп, с какъв натиск.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не можахте ли да се снабдите със сравнителен материал? Най-достоверно е в полицията, където се издават документите за самоличност, да се види как едно лице е положило подпис.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Да, така е, но трябва да има съдебно удостоверение, за да се види от колко лица е положен подписа. В полицията търся подпис на едно-две лица най-много. Как са проверя подписи, положени от 50-100 лица?

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: На приложение 1, стр. 2, са положени множество подписи, чийто щрихи се пресичат. Възможно ли е, ако не разполагате с оригинал, но се снабдите с образци от подписите на тези лица от полицията, да изготвите експертизата на такива подписи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:   Не, без оригинал е много трудно,така се  пресичат, че и да ги разгледа човек, не може да се прецени кой първи се е подписал, кой върху него.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Така, както ги е снимало вещото лице на авансова ведомост приложение 1 – гърба - този гръб не е за приложение 1, а е за „Аванс монтажници ММУ-2“. Вещото лице като ги е снимало, е посочило приложение 2- не са  правилно посочени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Бяха ми извадени една върху друга с гръб, но това не влияе. Авансовата ведомост съм я оставил без да я изследвам нея.

АДВ. Н.: В хода на експертизата търсихте ли сравнителен материал? Разглеждахте ли документи, подписвани от работниците, анализ правихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Ходих в офиса на „АКЗ – Бургас“ ЕООД там да  потърся подписи, почерк и подписи. Когато нямам оригинали, е много трудно и да взема от там подписи да ги сравнявам с тези. Оригиналите носят това, което трябва да се вижда, те носят информацията, която е сравнителна, която ми трябва за сравнение.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Г-н С., въпросите, които бяха поставени и за които Ви бе определен възнаграждение, имаха по-различно съдържание от това, което сте формулирал като отговор. Съдът съобразява Вашата невъзможност да изготвите заключение по ксерокопията, с които сте разполагали и да дадете недвусмислен отговор на поставените въпроси. Съдът приема, че сте положил усилия да отговорите на поставените задачи, но не може да Ви определи възнаграждение в първоначалния размер, тъй като в крайна сметка Вашите изводи не са свързани пряко с отговор на поставените задачи. Затова съдът счита, че не следва да Ви бъде заплатено възнаграждение в първоначално определения размер, а в по-нисък размер.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на 250 лева, от които  по 125 лева внесени от всяка страна.

/изд.РКО на 13.02.2018 г., сума 250 лева – лист 1700 по делото/

 

ДА СЕ ВЪРНАТ на жалбоподателя и на ответника остатъците от депозитите, които са внесени, с изключение на сумите, които съдът е определил за изплащане на вещото лице по криминалистичната експертиза и за доплащане на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имам молба с доказателствени искания за разпит на свидетели. На тези свидетели им са снети обяснения в хода на ревизионното производство, но и във връзка с експертизата на вещото лице С., който каза,че не може да установи по копие кой е подписал - посочила съм 13 лица, които да бъдат допуснати до разпит. Те ще установяват фактите, които са установени и в хода на ревизионното производство. Първите 4 лица са процесните жалбоподатели и въз основа на които е тръгнало производството по отношение на тази фирма. Следващите лица №5 и 6 са бившият главен счетоводител и бившият специалист ТРЗ - също допълнително могат да дадат някакви обяснения по отношения на допълнителните възнаграждения как са раздавани. Под №7 и 8 съм посочила 2 лица, които се явяват технически ръководители и които са разписали ведомостите, които оспори адв.Н.. По отношение на лица № 9 и №10 - това са 2 лица, които са обяснили,че са им давали допълнително възнаграждение, но вещото лице Л. каза  в предходно заседание, че не ги е намерило, че имат писмени обяснения. От №11 до №13 това са лица, които фигурират в двете оспорени ведомости. Лица №11 и №12 са от ведомост „Аванс монтажници ММС-2“. Тринадесетото лице фигурира в авансова ведомост от 14.07. Представила съм и доказателство – извлечение от базата на НАП, от където е видно какви суми са изплащани не само от „АКЗ“, но и от други дружества.

 

По доказателственото искане за разпит на свидетели и за приемане на доказателствата:

АДВ. Н.: По писменото доказателство не възразявам. Не е относимо.

На първо място: по отношение на свидетелите, които се сочат и се иска установяване на факти, свързани с подписване на процесните ведомостите - разпитът е недопустим по силата на чл. 164от ГПК. Има налице оспорен документ, който ме може да бъде доказан с гласни доказателства. Би следвало да се обърне внимание -3 от ведомостите не са обозначени на кое предприятие са. Същото е валидно по отношение на лицата М.В.и З.К. – същите са служители на друго предприятие, а не на „АКЗ - Бургас“ – лица № 5 и 6.

По отношение на другите посочени - вероятно са сигнализатори. Не се сочи какво ще сочат тези лица. Тези доказателства - писмените обяснения, събрани по члена на ДОКП в настоящия процес са приравнени на гласни доказателства. Една част от тях също не са служители на „АБ“. Служители са на „АЕ“ и жалбите им са за различни периоди. Първите четирима са сигнализатори, лица № 5 и №6 са главният счетоводител и специалист ТРЗ.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Посочила съм ги, защото фигурират и в тези оспорени ведомости. По искания разпит на 13 свидетели, както уточних в молбата, че вече са разпитани, желая да бъде установен фактът, че са получавали пари на ръка. Изрично посочих- техните имена фигурират в тези оспорени документи. Не съм казала,че ще променям разпоредбите на ГПК. Предявени са им дали са техни подписите - пише го в ревизионния доклад.

АДВ. Н.: Не виждам нищо ново, което те са казали. Ако бъдат допуснати да преповторят на съда, че са получавали пари- моля да бъдат разпитани всички лица, които са посочили, че са получавали пари.

Искам да бъдат разпитани всички лица, които са посочили, че са получавали пари. Освен това, тъй като органът по приходите е разпитал основно жалбоподателите - остават неразпитани около 300 човека. Ако съдът допусне ново доказателствено искане и четвърто съдебно заседание - моля да наложи глоба. Доверителят ми си е платил целия акт и чака съдебно производство и неговият изход.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от юк. Ж. писмено доказателство -извлечение-информация от централна база данни „Справки по чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми” за А.М.С., ЕГН **********.

По искането за допускане до разпит на свидетели съдът счита, искането СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО единствено по отношение на лицето, посочено в точка 6 З.Н.К. - бивш главен счетоводител.

По отношение на останалите лица съдът счита, че свидетелските показания са НЕОТНОСИМИ на основание чл. 164, ал.1, т.6 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ като свидетел З.Н.К. ***, с адрес: ***.

ДА СЕ УКАЖЕ на свидетеля, че при неявяване без уважителна причина, ще му бъде наложена санкция.

 

АДВ. Н.: Моля да ми бъде дадена възможност да посоча лице за разпит.

 

Съдът дава възможност на адв.Н. да доведе в следващото съдебно заседание свидетел – посочения от нея свидетел специалист ТРЗ в дружеството-жалбоподател.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЮК.Ж.: Представеният доклад е неотносим към предмета на спора. Същият се отнася само за 6 работника от „АБ“ ЕООД във връзка с проверка от Инспекция по труда – Бургас  по 21 жалби от бивши работници на „ АБ“ ЕООД и „АЕ“ ЕООД. В ревизионния доклад на органа по приходите от 29.11.2016  г. на стр. 43-47 има изложени подробни констатации във връзка със събрани в хода на ревизията доказателства за изплащане на посочените 6 работника допълнителни трудови възнаграждения за премии, които съгласно и от представените договори на лицата, и от установените в хода на ревизията факти и обстоятелства, имат  постоянен характер. Органът по приходите е изследвал от съответните счетоводни регистри на дружеството-жалбоподател за проверявания период на посочените 6 лица, че са изплащани всеки месец допълнителни възнаграждения за постигнати - количествени и качествени резултати в еднакъв размер за периода 01.01.2014 г.-30.04.2014 г., които са преведени на лицата по банков път и които нямаме спор по отношение на тях.

Предмет на спора по отношение на тези 6 лица са изплатени допълнителни възнаграждения, т. нар. премии за периода 01.05.2014 г.-31.08.2014 г.

Следва само да посочим, че по отношение на тези работници има посочени в ревизионния акт за данъчни периоди от м.септември 2014г. до 31.03.2015 г., които не са обжалвани от „ АБ“ ЕООД и са влезли в сила, като видно от посочените от мен страници, там за съответните месеци, когато лицата са били в болнични, няма допълнително възнаграждение, за което спорим.

Предоставям на съда да прецени относимостта на доклада към предмета на спора.

Съдът счита, че следва да приеме доклада като доказателство по делото, а по неговата процесуална стойност ще се произнесе при съобразяване с подробните и обосновано изявление на юк. Ж., направено в днешното съдебно заседание, след преценката за относимостта му към правния спор.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения доклад от Инспекция по труда Бургас /лист 1661-1663 по делото/.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.03.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: