ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1320 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. c  пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 9818/18.09.2017 г. молба от процесуалния представител на ищеца – адв. Н., с която моли да се открие производство по оспорване автентичността на следните писмени документи:

-Ведомост за РЗ, наименувана „Аванс монтажници ММУ – 2“, находяща се в том ІІ, лист 262 гръб и лист 263;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 263 гръб и лист 264;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 264 гръб;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 265.

В същата молба адв. Н. моли да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи, описани в молбата.

 

Освен това от процесуалния представител на жалбоподателя е направено искане Инспекцията по труда – гр.Бургас да представи преписки по извършени проверки на жалбоподателя по спазване на трудово-осигурителното законодателство заедно с резултатите по тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Предоставям на съда да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „АКЗ БУРГАС“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000216000517-091-001/30.01.2017 г., издаден от директора на  дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, с който на дружеството-жалбоподател са определени допълнителни данъчни задължения, както следва:

-ДОД върху трудови правоотношения от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 73214,75 лв. ведно с лихви за забава 19552,87 лв.;

-ДОО за осигурители и фонд ТЗПБ от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 161351,81 лв. ведно с лихви за забава 43092,17 лв.;

-ДЗПО – УПФ за осигурители от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 34370,01 лв. ведно с лихви за забава 9179,60 лв.;

-ДЗПО – Професионален пенсионен фонд от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 1648,79 лв. ведно с лихви за забава 444,93 лв.;

-Вноски за ЗО за осигурители от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г. в размер на 67246,63 лв. ведно с лихви за забава 17959,00 лв.;

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с искането по откриване на производство по несъстоятелност по мотивите, посочени в молбата на адв. Н. - ще се ползвам от така посочените доказателства. Доказателствата са представени са в лист 262, като изрично е упоменато, че се представят преписи от тези документи.

Относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза - предоставям на съда, като моля да ми се даде възможност за задаване на допълнителни въпроси.

Да се приеме преписката.

Относно искането от молбата на адв. Н. по чл.192 от ГПК - не е посочен период да се изискат от Инспекцията по труда преписки за извършени проверки на ревизираното дружество „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД. Считам, че същата следва да уточни и каква е връзката в предмета на спора, защото касае спазване на трудово-осигурителното законодателство.

Във връка със съдебната практика на ВАС относно подписване с електронен подпис на документи от органи по приходите: представям доказателства под опис, а именно: за удостоверяване на електронни подписи по чл. 24, ал.1 от ЗЕДЕП на лицата-органи по приходите, подписали посочените документи - представям един брой оптичен електронен носител - диск, който съдържа електронни файлове на същите документи, съгласно указанията. Моля за възможност да представя удостоверение по чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП, тъй като доставчикът на електронни подписи е пропуснал да го представи по отношение на лицето Надя Желева Колева - за един период липсва, но до настоящия момент не го е представил в деловодството на дирекция ОДОП – при ТД на НАП- гр. Бургас. Изискали сме го и ще бъде представен в следващото съдебно заседание или преди него, с нарочна молба.

Моля да бъде прието като доказателство и заповед на изпълнителния директор на НАП, с която е удължил съгласно изискавнията на ДОПК срока за извършване на ревизията на ревизираното дружество.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

Моля за възможност след запознаване с въпросите по исканата съдебно-счетоводна експертиза, формулирани от адв. Н., съответно да поставя задачи към евентуално допуснатата експертиза.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт Ж. в днешното съдебно заседание съгласно описа, приложен към тях, както и заверено копие от заповед № Р-02000216000517-ЗИД-001/28.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП за удължаване срока на ревизията на жалбоподателя до 15.11.2016 г.

ПРИЕМА административната преписка по делото с изключение на доказателствата, намиращи се на лист 262, стр.2 – 265:

-Ведомост за РЗ, наименувана „Аванс монтажници ММУ – 2, месец август 2014 г.“, находяща се в том ІІ, лист 262 гръб и лист 263;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 263 гръб и лист 264;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 264 гръб;

-„Авансова ведомост“ от 14.07.2014 г., находяща се в том ІІ, лист 265.

По отношение на представените и оспорени доказателства на основание чл. 193, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът ОТКРИВА производство по проверка на автентичността на представените доказателства.

По отношение на документа, озаглавен „Аванс монтажници ММУ-2, месец август  2014 г., намиращ се на лист 262 стр.2-263, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по опровергаване на твърдението, че документът не е автентичен.

По отношение на останалите три документа, озаглавени „Авансова ведомост" с дати 14.07.2014 г. /лист 263 стр.2-265 стр.1/, съдът УКАЗВА на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест за установяване автентичността на представените документи.

Съдът УКАЗВА на двете страни, че установяване автентичността или неавтентичността на оспорените доказателства изисква извършването на процесуални дейстивя, които налагат достъп до оригиналите на тези докзателства.

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът счита, че искането е основателно и експертиза следва да бъде допусната във всички варианти по всички въпроси, които адв. Н. е формулирала.

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Й.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице, вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, в размер на 1000 лева.

Вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

ДАВА възможност на ответника да формулира въпроси по допуснатата експертиза, по чиято допустимост и относимост съдът ще се произнесе с определение в закрито съдебно заседание.

По искането за изискване на преписки от извършени проверки от Инспекция по труда – гр. Бургас на „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД съдът счита, че в този вид то е твърде общо и не следва да бъде допускано.

Дали и кога са извършвани проверки на жалбоподателя за спазване на трудово-осигурителното законодателство, е въпрос без значение за изхода на спора, освен ако са налице данни, че за конкретни проверки има установени конкретни резултати, влияещи върху изводите на издадените ревизио нни актове по отношение на установените публично-правни задължения.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл. 192 от ГПК за изискване на преписки от Инспекция по труда – гр. Бургас за извършени проверки на „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД по спазване на трудовото законодателство.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.11.2017 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: