ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1320 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АКЗ - БУРГАС“ ЕООД, редовно призован, се се представлява от адв. Н. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. c  пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л.

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Д.С..

Постъпила е молба от вещото лице С., с която се иска да му бъде предоставена допълнителна възможност да изготви заключението си.

 

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице М.Й.Л..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

М.Й.Л. – 63години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с отговорите Ви на въпрос 4 от стр.6., искам да попитам при първи и втори вариант, както са зададени въпросите от адв. Н., ги разбирам, че сте посочили лица, както са дали обяснения – 4.1 и 4.2 включват както лица, които са дали обяснения, така и спрямо които не са взети обяснения в хода на ревизията, но имат сключени договори със клауза за допълнително възнаграждение до 40%.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, точно така. 16 са лицата по 4.1 и 4.2.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с отговора Ви на въпрос 4.3 и 4.4, въпросът ми е: включили сте всички лица, които са отговорили в хода на ревизията, че са получавали суми в брой, като под тези лица разбирате всички - независимо от длъжността им – работници, технически ръководители?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, тези, които са потвърдили,че в хода на ревизията са потвърдили, че са получавали суми в брой, без значение какви са сумите - има суми аванс. Те са включени в справката за изчисление на данък и осигуровки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с отговорите Ви комплексно, относно вариантите от 4.1 до 4.4, Вие на място в счетоводството или при жалбоподателя  запознахте ли се със досието на всеки един работник?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: С досиетата на тези лица – да, включително и когато трябваше да се установи кои от лицата имат клауза в договора, защото запитваните са част от лицата по 4.1 и 4.2 и трябваше да се преглеждат от материалите на отдел „Личен състав“ - договорите кои извън питаните лица имат включена клауза до 40% премиални.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Направи ли Ви впечатление, че дали след обхвата, зададен по въпросите, имат някакви допълнително трудови споразумения, от които е видно,че им се плащат премиални след 2014 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не. От септември вече се начисляват по ведомост премиалните, които преди това за посочените лица са отразени като получавали аванси, а от месец септември фигурират във фишовете премиални. Не съм го имал като въпрос да направя и такива отметки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отговорите на въпроси 4.3 и 4.4. Тези обяснения на лицата по самото дело ли проверихте дали са всички лица, които са посочени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Преглеждах преписката, предоставена от НАП на жалбоподателя с копие на доказателствата за извършените насрещни проверки и от там съм правил разбор на запитваните лица и съответно потвърдили или непотвърдили затова съм изнесъл колко са потвърдили, колко не.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Има и други посочени в доклада лица. Дали са обяснения,че са получили аванс, съответно премиални, но не са посочени в заключението. Направили ли сте сравнение с доклада това което е описано?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не, нямам такъв спомен. Преглеждал съм преписката и предоставените копия.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Видно от ревизионния доклад и приложените обяснения, има още лица, които в хода на ревизията са дали обяснения, че са получавали аванс и премиални. Има технически ръководители, които са посочили, че са получавали пари в брой, така и лица, които са работници, но не фигурират в списъка, посочен като приложение от вещото лице – Приложение 2 от вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да добавя: констатирал съм отговори, в които не се посочва в кое от предприятията, тъй като са нанесени два работодателя – „АБ“ и „АЕ“, и когато това не е уточнено, съм оставил без конкретика включването на такова лице в списъка.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Това не можахте ли да го проследите? Голяма част са работели първо в „АЕ“, после се сменя работодателя - идва „ АБ“. Могли ли сте да проследите кое е предприятието работодател?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За лицата, невключени в списъка - причината е, че премиалните са получавали в „ АЕ“, в справката не са посочвани. В противен случай ще се дублират.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  Нямам други въпроси. Считам, че в случая не съм съгласна с последните изводи на вещото лице, тъй като съда като прецени всички доказателства, ще прецени.

Имам допълнителна задача към вещото лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице Л. е извършело работа в обем и с  продължителност, която надхвърля по своята стойност размера на възнаграждението, което първоначално му е определено. Вещото лице е извършело съвестно работата, която му е възложена. Експертизата се отличава  с конкретност, яснота и логически издържани мотиви. Затова съдът счита, че на вещото лице следва да бъде определен допълнителен депозит в размер на 481,00 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд - Бургас. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит на вещото лице Л. в размер на 481,00 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения до момента депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  Формулирам допълнителна задача към вещото лице, посочена в нарочна молба. Първата ми задача е както е формулирана от адв. Н., но я доуточних.Представям молба с копие за жалбоподателя и вещото лице.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Можете ли да извършите допълнителните задачи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, но обемът се оказва пак значителен.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна експертиза със задачите формулирани от юрисконсулт Ж. в молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 650 лева, вносими от ответника в 20-дневен срок от днес.

Вещото лице ДА ЗАПОЧНЕ изпълнение на възложената задача след представяне на доказателства за внесения депозит.

АДВ. Н.: Представям и моля да приемете доклад на Инспекцията по труда.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имам нужда от време да се запозная с доклада.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА приемането на доклад изх. № 10К16002235/11.04.2016 г. за следващото съдебно заседание, след като процесуалният представител на ответника получи възможност да се запознае с доклада и изрази становище по неговата относимост към спора.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.02.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице М.Л. са редовно уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице Х.С..

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: