ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1320 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АБ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Н. c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. c  пълномощно по делото.

 

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. Н.: Представям по опис договор за абонаментно счетоводно обслужване № 1085-13-Б от 19.02.2013 г. на гл. счетоводител на „Д.“ ЕООД, представляван от М.Д.К., както и ведомости за работни заплати за периода м.януари –м.август 2014 г. на дружеството-жалбоподател.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с представените доказателства, моля да възможност да се запозная с тях и искам да представя от своя страна доказателство относно 2 лица, за които исках да бъдат разпитани, но съдът ми отказа, но адв. Н. каза, че в процесния период не работят в „АКЗ“ – това са лицата М.В.и З.К.. Ще удостоверявам, че тези лица са работили в дружеството-жалбоподател за процесния период във връзка с възраженията на адв. Н..

АДВ. Н.: Да се приемат.

Предвид изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт Ж. – Справка за актуално състояние на действащи трудови договори на М.И.В.и З.Н.К..

Съдът СЧИТА, че следва да даде възможност на процесуалния представител на ответника да се запознае в спокойна обстановка с представените доказателства в днешното съдебно заседание, предвид значителния им обем.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА приемането на доказателствата, представени от адв.Н. в днешното съдебно заседание – за следващото съдебно заседание.

В предходното съдебно заседание съдът е допуснал до разпит свидетели. Съдът призова свидетеля З.К..

 

В залата влиза свидетелят.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

З.Н.К. – 47 години, български гражданин, неосъждана, висше икономическо образование, работила за жалбоподателя “ АБ“ ЕООД през периода от м. ноември 2013 г. до месец юли 2014 г., предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината. В момента работи като счетоводител.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Обещавам да говоря истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: През периода, в който сте работили, на каква длъжност сте били в „ АБ“ ЕООД“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Главен счетоводител.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Кой изработваше ведомостите за заплати за месечното основно възнаграждение на служителите в „ АКЗ- Бургас“ ЕООД“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Когато постъпих на работа, имаше жена, която ги изработваше. След месец - два напусна и се наложи – не помня точно, но може би месец или два ги изработвах аз.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Изплащани ли са други възнаграждения на работниците, ако си спомняте - касаем периода 2014 г. освен трудовите им възнаграждения, и какви документи съответно, ако са изплащани - какви документи са били съставяни и от кого?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Възнаграждения се изплащаха съгласно ведомости, които се представяха от шефовете на отдели. Ведомостите ги изработваше всеки шеф на отдел и ги представяше на управителя за одобрение за изплащане на възнагражденията.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Под „шефове на отдели“ какво да разбирам - отделни бригади, съответен ръководител?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ръководителят на всяка бригада - като отдел „Строителство“, администрация, от този род.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Върху тези възнаграждения извън основното трудово възнаграждения, като главен счетоводител можете ли да кажете дали са удържани от служителите на „АБ“ осигуровки и съответно внасяни ли са те по съответните сметки на НАП?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, тези допълнителните – не.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: След като тези ведомости са изработвани от съответните ръководители, имаше ли някакъв факт, въз основа на който се отпускаха тези средства? Тъй като се касае за средства - извън трудовите. Дали имаше акт на управителя на дружеството, въз основа на който той одобрява тези ведомости за изплащане на възнаграждения извън трудовите? Заповед на управителя?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нямаше такъв акт. Ведомостта се представяше лично на управителя и той разписваше собственоръчно. Ако направи корекция и след тази корекция - коригираната или такава, каквато е била ведомостта, той разрешава изплащането. Той се разписваше на тази ведомост, когато е готова за изплащане след като нанесе корекциите. Това означава, че я е одобрил.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:Ако няма корекции пак разписваше ли се на тази ведомост?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, разписваше се.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с тези ведомости имате ли представа дали сумите, които са посочени, са в нетен размер? Какво следва чисто да се изплати на работника  или служителя или сумата е посочена заедно със съответните осигуровки и данъци?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Сумата беше чистата сума за получаване.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имате ли представа по какъв начин са изплащани тези средства - по банка, в брой? Кой е раздавал сумите, ако е била изплащана в брой? По какъв начин са били предавани на съответния служител, на когото е била одобрена тази премия?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: След одобряването на сумите се приготвят по ведомостите пакети за всяко едно лице, което трябва да получи сумата, и отговорника на групата или бригадира получава тези пликове със суми.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имаше ли задължения съответния бригадир – лицата, които са получили пликовете си със сумата, да се разпишат на някакъв документ и в последствие този документ къде се връщаше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не мога да се сетя дали се изпращаше ведомост, на която се разписват работниците или на ордери, но винаги имаше подписи, че лицето е получило сумата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: След като са раздавани тези пари и са подписани ведомостите, на кого впоследствие са предавани тези документи? Къде са съхранявани?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Връщаха се на касиерката на фирмата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Кой Ви е наредил да изготвяте един вид два вида ведомости? Нареждано ли Ви е изготвяне на различни ведомости - една с основното възнаграждение и тази с допълнителните суми? Имате ли информация, ако е нареждано - кой е нареждал изготвянето на 2 вида ведомости – за основното трудово възнаграждение и за допълнителните възнаграждения?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ако е имало нареждане, лично не съм получавала такова нареждане. Нареждало се е от управителя – г-н С.. Всичко в тази фирма той нарежда, за да бъде извършено.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Като главен счетоводител все пак във връзка с длъжността Ви, от къде се вземаха тези финансови средства за изплащане на тези допълнителни възнаграждения? От фирмени сметки или от други сметки и Вие съответно имали ли сте пълномощно за тези сметки да разпореждате сумата, която е одобрил управителят, да бъде изтеглена и раздадена на работниците и служителите?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нямах пълномощни нито за лични негови сметки, нито за фирмени да тегля и да внасям. Той си изтегляше пари – дали от фирмени, дали от лични сметки

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Дали знаехте тези допълнителни възнаграждения като са сложени в пакети, вътре какво се съдържаше - какъв документ? Наясно ли сте били със съдържанието на пакетите, в които са предавани допълнителните възнаграждения?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не си спомням дали вътре е имало ордер за подпис или на една обща ведомост са се разписвали.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  Нямам други въпроси.

АДВ. Н.: Докато бяхте главен счетоводител на  „АКЗ“, счетоводството на „АКЗ“ на колко фирми водеше счетоводството или това беше Ваше задължение? Водили ли сте счетоводство и на други компании, освен на „АБ“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да.

АДВ. Н.: На „АЕ“ Вие ли сте водили счетоводството?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да.

АДВ. Н.: В периода, в който сте били там на работа, имате ли наблюдение по отношение на това по еднакъв начин ли се формираха заплатите на „ АКЗ-Енергия“ и  на „АКС-Бургас“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Докато бях там по различен начин се формираха. „АКЗ-Енергия“ се получаваха това, което е по ведомост с удръжки, данъци , осигуровки. В „АКЗ-Бургас“ се раздаваха премиалните. Това е, докато бях аз.

АДВ. Н.: На всички работници ли се раздаваха в „АБ“ или на определени бригади - за допълнителните възнаграждения ми е въпросът. Физически как се случваше това?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, на всички допълнителни възнаграждения се даваха. Всеки бригадир може да има на подчинение 20-30 човека. За своята бригада получаваше пликовете с възнагражденията на своите подчинени.

АДВ. Н.: А юрисконсултът как ги получаваше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В брой от касиерката.

АДВ. Н.: Казахте, че на всички работници на „АБ“ са раздавани от касиерката. Как се казва тя?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:  Т., не помня фамилията.

АДВ. Н.: Присъствали ли сте, когато касиерът Т. дава премиални на ръка на някой работник?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, на бригадирите. На юрисконсулта съм присъствала като се дават суми.

АДВ. Н.: Лично присъствали ли сте на теглене на суми от страна на г-н С. от банковата му сметка? С него в банката била ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, веднъж или два пъти. Той каза за заплати. Уведомявам го за цялата сума, която е необходима на фирмата за заплати.

АДВ. Н.: За премиалните присъствахте ли ?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, присъствала съм – в „Уникредит Булбанк“ АД. Там бяха сметките на фирмата.

АДВ. Н.: Присъствали ли сте, когато г-н С. тези ведомости ги е подписвал? Давал ли е нареждане?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, но ведомостите подписани пристигаха при мен, за да мога да сметна колко пари ще трябва да бъдат осигурени.

АДВ. Н.: На кого се даваха премиални – на „АКЗ-Енергия“? Казахте, че са давани на ведомост, а на „АКЗ-Бургас“ - премиалните са в пликове. Казахте, че на в „АКЗ-Бургас“ са давани премиалните само в пликове, така ли е? Т.е.са с неначислени удръжки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка с въпроса на адв. Н. - кога счетоводителката е изплащала суми на работници? Това извънредни случаи ли са, това извънредно ли е, когато тя - касиерката,  е изплащала на работниците?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:*** редовно се изпащаше по този начин.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Знаехте ли, ако г-н С. тегли пари от личните си сметки, те в коя банка бяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Мисля, че и те бяха в „Уникредит Булбанк“ АД.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.:  Бихте ли ми обяснили при какви обстоятелства напуснахте тази работа юли 2014 г.? Изтече Ви срока на договора ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Казаха, че не съм подходяща за тази длъжност и е добре да напусна сама преди да ме уволнят. Това го каза г-н С..

Свидетелят К. напусна залата.

В залата е въведен вторият свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля.

М.Д.К. - 44 години, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, в момента работи в собствена счетоводна фирма, работила от 2013 г. до средата 2014 г. в „АКЗ-Бургас“ по договор за счетоводно обслужване с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Обещавам да говоря истината.

 

АДВ. Н.: По повод така сключения Ви договор какви бяха Вашите задължения – само ги консултирахте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Февруари 2013 г. освободиха главния счетоводител и сключихме договор за счетоводно обслужване, защото дружеството имаше счетоводен отдел, но нямаше кой да ги кара да работят и не знаят как да подават информацията към НАП. В този смисъл е сключен моя договор, тъй като имам и друга работа. По договора за счетоводно обслужване един път седмично за минимум 4 часа трябваше да ходя там, вземаха ме, на територията на нефтозавода беше техния офис, подавах всички декларации, документи, свързани с ДДС, корпоративни данъци и декларации образец 1 и 6 за трудовите възнаграждения, тъй като там служителите, които останаха, бяха хора, всеки от които работеше едно нещо, никой не знаеше как да обобщи информацията, как да подаде цялостната информация за счетоводството. В тази връзка ме наеха, докато си намерят главен счетоводител. И така се случи, че не ги харесваше. Трябваше да има пробен период - да влезе човекът, да го хареса г-н С.. Той ми продължаваше договора на всеки 3 месеца писмено.  Последно не ми го поднови за  юни 2014 г. Считам, че си е харесал човека, който да работи това и на когото може да се довери.

АДВ. Н.: Имахте ли застъпване с г-жа К.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Освен с К., работих с още 2 служители. Няколко пъти избирахме главен счетоводител, докато г-н С. хареса човек. К. беше третата подред, която беше избрана от С.. Преди нея имаше други двама главни счетоводители. Работила съм с нея.

АДВ. Н.: Кой в периода, в който сте работили и конкретно през 2014 г., изготвяше ведомостите за работни заплати? Какви проблеми срещнахте?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В тази фирма заплатите са правени от няколко човека, поне докато бях там. Търсехме ТРЗ, който да прави заплатите, така и не успяхме да намерим. След мен не знам дали са успели. Може би 2-3 човека се смениха на това работно място, които правиха заплатите - специалист за ТРЗ, защото си имат и човек за Личен състав – Д. се казва, но не мога да кажа фамилията, не съм я запомнила. След това временно М.В.беше, след това А..

АДВ. Н.:  При Вашите посещения виждали ли сте в това предприятие 2 вида ведомости за един и същи период - визуално различни?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, за един и същи период. Те си бяха на програма ведомостите. Програмата се казва „Стил“. Не са я сменяли програмата, тя си беше една, на нея изработваха заплатите.

АДВ. Н.: Как се плащаха - в брой или по банка?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: 90 и няколко процента по банка се плащаха, с опция „Масови плащания“ от програмата. Имаше и хора, които си получаваха парите в брой. Извън работните заплати не знам да е правено друго плащане.

АДВ. Н.: Премиални получаваха ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаше хора, които получаваха премиални, и те се начисляваха във ведомостите. Имаше и извънреден труд освен премиални понякога и други такива доплащания.

АДВ. Н.: Тези плащания в брой - кой извършваше тези плащания на работни заплати в брой?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Дружеството си имаше касиерка. Сигурно Т. ги е правила. Касиерката се казваше Т..

АДВ. Н.: Т. за друго какво отговаряше? Какви други плащания правеше?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Занимаваше се с всички разплащания на фирмата - към доставчици, наемодатели, авансовите отчети на тези, които вземат авансови пари,всичко минаваше през нея.

АДВ. Н.: Плащали ли сте на работниците транспортни наеми на коли в брой?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, имаше. Плащахме в този период. Запомнила съм, защото имаше много такива плащания. Плащаха наем на автомобили на работници, с които сключваха договор за ползване и разхода за гориво, за да идват в завода, когато имаше много работа и събираха повече бригади, защото в началото, когато аз отидох, работниците бяха наполовина. Около 300 бяха, но след това нарастваха работниците и имаше момент, когато се ползваха лични коли срещу заплащане от фирмата. Това имам предвид, че им плащаха наем на колите и разхода за гориво.

АДВ. Н.: За всички тези плащания как оформяше Т. Неделчева плащанията си, парите? Технически как се случваха тези плащания?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не знам дали точно мога да опиша как ги е правила, но тя ги приготвяше документите. Винаги предварително знаеше какво ще плаща, разходните касови ордери - на фирма или на лице, авансов отчет, винаги разрешен, че може да плаща, беше много стриктна и да няма съмнения в това, което прави. Предварително е оформила заплащане за извършена услуга на фирма. По-малки суми се плащаха в брой. Документално се оформяха с РКО.

АДВ. Н.: Парите как се съхраняваха, как се отделяха?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Дружеството имаше каса. Не знам на какъв период г-н С. теглеше пари и ги даваше в касата и тя като знаеше предварително на кого ще плаща, си ги приготвяше и си ги плащаше на каса. Искам да поясня: става  въпрос за много голям документооборот - за много фактури, много плащания, ако няма организация няма как да стане.

АДВ. Н.:  Случвало ли Ви си е Т. да Ви пита за някой плащания, които не се осчетоводяват? Консултирала ли се е с Вас какво да прави? Имало ли е плащания без да се осчетоводяват?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:  Да, знам за един такъв случай. Т. ми се обади по телефона, не бях там. Юрисконсултът на фирмата искаше пари в брой, на г-н С. майка му беше много болна и юрисконсултката е поискала пари от касата. Сумата беше възстановена следващия ден от г-н С.. Тя ми се обади, защото нямаше връзка със г-н С. и не знаеше как да постъпи, но той на мен вдигна телефона.

АДВ. Н.:*** служителите на счетоводството обслужваха ли други дружества?

СВИДЕТЕЛЯТ К.:  Всички дружества на „АКЗ“ ЕООД, в които има участие – „АКЗ“ ЕООД беше дружеството-майка. Не знам дали сега е такава структурата им, но бяха „АБ“,“АЕ“, „АКЗ -Нефт“, няколко граждански дружества. „АБ“ обслужваха счетоводно други дружества.

АДВ. Н.: Имате ли впечатления в „АБ“ и „АЕ“ по какъв начин бяха определяни заплатите?

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ  К.: По еднакъв начин ли бяха определяни възнагражденията в „АБ“ и в „АКЗ -Енергия“ ООД?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ  К.: По какъв начин бяха определяни в „АБ“

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В „АБ“ всяка заплата се договаряше лично с г-н С. за всеки един от работниците. Видяла съм го с очите си. По отделно с всеки един от работниците преговаряше.  Тъй се договаряше лично с работниците и след това пускахме трудовите договори. Когато се въведе трудовият договор, вече подписан и в програмата заверен, тя формира работната заплата, каквато е договорена със съответния човек.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ  К.: Други заплащания извън трудовите възнаграждения извършвани ли са на работниците? Ежемесечно плащани премии?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Освен към работниците, назначени в „АБ“ от „АЕ“, понеже бяха по КТД, много рядко има някакви премии и мисля, че има във ведомостите премии.

АДВ. Н.: В „АЕ“ така ли е било? По какъв начин се определяха възнагражденията в „АЕ“?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Всичко беше съгласно КТД с плащания всеки месец, с плащания за храна, за облекло, всичко беше вътре. Всички искаха да са служители на „АЕ“.

АДВ. Н.: Докато бяхте там, знаете ли някой имаше ли пълномощно за банковите сметки? Освен г-н С. някой друг имаше ли пълномощно да тегли, внася, да правя справки?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Евентуално баща му, но не съм сигурна. Бащата е бил преди това. Много възрастен беше, когато бях там. Главният счетоводител не е имал право да тегли, да внася. За личните сметки не знам някой да е имал пълномощни. Абсолютно съм сигурна, че никой нямаше пълномощни.

АДВ. Н.: При какви обстоятелства г-жа К. беше освободена?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не мога да кажа. В случая ще кажа само клюки. В момента, в който я освободи, бях пред свършен факт, не знаех, че я освобождава. Личеше, че не я харесва, спря доверието си към нея, започна да ме вика да ме пита за разни неща.

АДВ. Н.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Какъв беше обемът на консултациите, които давахте? Какви документи проверявахте и само по отношение на жалбоподателя или и на фирмите, които обслужваше С.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В договора ми бяха изброени всички дружества. По принцип като отидох ми ги дадоха като списък, всичките му дружества бяха там в това счетоводство.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Какъв поглед имате върху счетоводната дейност на това дружество и останалите? Колко пъти ходихте - 1 път седмично на четири часа ли? В какво се изразяваше Вашата работа?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Проверявах всички фирми,които бяха по договора ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Вие лично имате ли поглед кой изработваше заплатите на работещите в „ АБ“ ? По отношение на „АБ“ и съответно на останалите фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: ТРЗ-то беше едно за всички фирми. Имах поглед върху работата, защото трябваше да ги поверявам. Работата на ТРЗ и на „АБ“ проверявах.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Казахте, че само веднъж е имало извънредно обаждане от юрисконсулта. По отношение неосчетоводено плащане, значи ли това, че ако има други неосчетоводени плащания, имате ли представа дали на Вас е трябвало да се обаждат лично за някакво съгласие. При неосчетоводени плащания за всяко едно ли искаха консултация от Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Понеже касиерът Т. беше много стриктна, се съмнявам да е имало други плащания, за които да не е имало разрешение.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Ако е имала разрешение от г-н С., дали е било необходимо да се обажда и на Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не, ако С. е разрешавал такова плащане, тя не ми се е обаждала.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Имате ли поглед тези работници, които са дошли от „АЕ“ и са преназначени в „АБ“, дали при тях са изплащани някакви премиални? Били ли са включени във фишовете за заплати?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: За тях имаше премии във ведомостите.

АДВ. Н.: Преглеждали сте ведомостите? Вие ли изготвяхте и предавахте декларация образец 1 и образец 6?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаше месеци, в които аз ги правих. Моята работа беше да ги науча те да ги правят. Текучеството беше голямо, беше кошмар. Това са много хора. Декларация образец 1 и  образец 6 трябва да са точно попълнени, когато ги подаваш, за да не ги върне системата на НАП. Ако някой си направи труда да провери назад, ще види, че има по много пъти корекция на декларация образец 1.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.: Работили ли сте повече от 4 часа седмично за „АБ”?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, работила съм и не ми е заплащано това.

АДВ. Н.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят К. напусна съдебната зала.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 10.04.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: