ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1320 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЗМ ИНВЕСТ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.П., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Поддържам изцяло жалбата срещу ревизионния акт в частта, в която е отказано възстановяване на данъчен кредит.

         Представям и моля да приемете доказателства под опис с копие за ответната страна, тъй като установих, че не са налични в ревизионната преписка и считам относими към предмета на делото.

         Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата като неоснователна и необоснована. Няма да сочим доказателства. Моля да приемете представените с преписката доказателства.

         По отношение на днес представените доказателства, не възразявам да се приемат, но мисля, че се съдържат част от тях в ревизионната преписка, но предвид значителния обем и краткото време, не бих могла да твърдя със сигурност.

Уточнявам, че представеното Приложение № 2 находящо се на лист 221 по делото, представено в изпълнение на указанията на съда, представлява регистрационният опис, който съдът ни задължи да представим по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведеното спрямо жалбоподателя ревизионно производство писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства съобразно представения опис.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.               

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Считам, че за да откаже възстановяване на ДДС на жалбоподателя, данъчният орган се позовал изцяло на неизпълнение на формални изисквания, визирани в ЗДДС. От цялата преписка представена по делото е видно, че като цяло административният орган не оспорва наличието на предпоставки, визирани в чл.74 и чл.75 от ЗДДС за възстановяване на данъчния кредит. В случая са налице всички предпоставки за възстановяване на данъчен кредит на жалбоподателя. Правото е упражнено в срок. Доставчиците са регистрирани по ДДС лица, за което представям справка, но считам, че за това няма спор. Фактурите, за които е отказано възстановяването на ДДС, са отразени в счетоводството, отразени и в дневниците за покупки за данъчния период за когато искаме възстановяване на данъчния кредит. Издадени са фактури с изискваните реквизити, като процесните активи са били налични  към датата на изготвяне на регистрационния опис, макар и поради техническа грешка да не са били включени в него. Видно от представеното към преписката извлечение от банковата сметка за периода от 02.01.2013г. до 30.05.2013г., сумите по въпросните фактури са платени от „АЗМ Инвест” ЕООД. От гледна точка на счетоводното законодателство, авансово платени суми представляват вземания за лицето, което е изплатило сумите, като вземанията са активи по смисъла на Закона за счетоводството, както и приложимите счетоводни стандарти.

Ще представя подробни писмени бележки.

Представям списък на разноските, които сме направили и които моля да ни бъдат присъдени.

Юрисконсулт Т.: Моля да оставите без уважение жалбата и потвърдите издаденият ревизионен акт по съображенията изложени в решението на директора във връзка с жалбата.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение и ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: