О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    245

 

Град  Бургас, 14.02.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 131 по описа за 2017 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Й.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, с посочен съдебен адрес:***, адвокатска кантора – адвокат Т.К., против заповед № 234 от 11.01.2017г. на директора на Агенция „Митници“ – гр.София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение. 

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК (изм. - ДВ, бр.104/2013г., в сила от 4.01.2014г., делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съгласно легалното определение, дадено в § 1, т.1а от ДР на АПК, „Териториална структура на администрацията“ е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за митниците, митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция „Митници“ към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Съгласно чл.7, ал.2, Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници, а съгласно чл.7, ал.4 митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Следователно митническите бюра и митническите пунктове, които са създадени на територията на РБ, представляват такова структурно териториално звено към съответната митница по смисъла на § 1, т.1а от ДР на АПК.

Видно от посочения в жалбата адрес и извършената служебна справка за информация от Регистър на населението - Национална база данни „Население”, постоянният и настоящ адрес ***.

В случая е подадена жалба до Административен съд-гр.Бургас от лице с постоянен и настоящ адрес *** против акт на директора на Агенция „Митници“. В град Свиленград са създадени териториални структури на Агенция „Митници“ – Митническо бюро-Свиленград и Митнически пункт ЖП гара Свиленград. След като седалището на тези структури е в съдебния район на Административен съд-гр.Хасково, съгласно чл.133, ал.1 от АПК компетентен да разгледа делото е Административен съд-гр.Хасково.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното пред Административен съд-гр.Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд-гр.Хасково, който е местно компетентния съд да разгледа спора по подадената жалба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 131/2017г. по описа на Административен съд – град Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд-гр.Хасково.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: