Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    486               /13.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                               ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 131/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Златна рибка” ООД, ЕИК 102859232, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т. П. Т., е оспорил решение №343/03.12.2014г. постановено по АНД №658/2014г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №КХ259/27.08.2014г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр.Бургас. С наказателното постановление на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните (ЗХ), на основание чл.42, ал.2 от същия закон. Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно, постановено в противоречие на процесуалния закон и не съобразено със събраните доказателства. Иска решението на Районен съд Несебър да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители и не изразяват становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона. По делото е установено, че търговското дружество „Златна рибка” ООД, което стопанисва и експлоатира за търговски цели обект Бистро „Морски звуци”, находящо се на северен плаж гр. Несебър, не е регистрирало обекта по реда на чл.12, ал.1 от ЗХ. По делото пред районния съд и пред настоящия касационен състав се твърди, че въпросния търговски обект е предоставен под нает на касатора от неговия собственик ЕТ „Страйкър – Милен Димитров”. Според касатора собственика на обекта го е регистрирал по реда на Закона за храните с въвеждането му в експлоатация, като документите за това се съхраняват в ОБДХ Бургас, затова счита, че неправилно е ангажирана отговорността му за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ.

Въпреки наличието на такова твърдение по делото нито пред настоящата, нито пред предходната инстанция са представени доказателства, от които да се установява тази регистрация, т.е твърденият факт не е доказан.

Отделно от това регистрацията, която има едноличния търговец - собственик на обекта, не може да се ползва от настоящия касатор, като наемател, защото на регистриране подлежи търговския обект, но съобразно дейността, която всеки търговски субект осъществява в този търговски обект. В случая касаторът е следвало да извърши такава регистрация за това, че извършва търговия на хранителни продукти в този обект – факт надлежно констатиран в хода на проверката.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 343/03.12.2014г. постановено по АНД 658/2014г. по описа на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: