О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 274                   от 17.02.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 131 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Й.В.Г.. от гр. *** против Заповед № 728/05.12.2013 год. на Кмета на Община Сунгурларе. С оспорената заповед, административния орган е разпоредил жалбоподателката Й.Г.  - собственик на УПИ V520, кв. 13 по плана на с. Подвис, да премахне доброволно  дървените постройки от допълващо застрояване – навес за дърва и външна тоалетна, разположени по дворищната регулация между УПИ V520 и УПИ V521.

С Разпореждане № 102/22.01.2014 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателката да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателката, на основание чл. 158, ал. 1, т. 6 и т. 7 от АПК да отстрани констатираните от съда нередовности на жалбата, а именно – да посочи съда, пред който се подава жалбата, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед, да формулира конкретно искане. Изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от Й.В.Г.. на 27.01.2014г. В указания срок (03.02.2014г. включително) и до настоящия момент жалбоподателката не е представила документ за платена държавна такса и не е изпълнила дадените й указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.Г.. от гр. *** против Заповед № 728/05.12.2013 год. на Кмета на Община Сунгурларе.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 131/2014г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: