ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1319 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.И., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Ж.Я., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ж.Д., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява съпругата му Л.Р.Д., упълномощена с пълномощно №21876/20.09.1994 година, заверено от нотариус М. – нотариус при Русенски районен съд.

Л.Д.: Заинтересованите страни М.Я.Я. и Ж.Я.И. са ни продали тяхната идеална част от имота и към дата 20.06.2014 г. вече нямат права на собственост върху него.

Посочвам и друг адрес за призоваване, на който адрес аз и съпругът ми пребиваваме през зимните месеци: ***. На този адрес също може да получаваме призовки.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Я.И., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Я.Я., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Созопол, редовно призована, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да бъде даден, а жалбата на И.Д.И. следва да бъде оставен без движение поради нередовност. На жалбоподателя следва да бъде указано в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите, като посочи в какво конкретно се състои незаконосъобразността на оспорения акт и какво е искането отправено до съда. При неизпълнение на тези указания, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производство –прекратено, затова и на основание чл. 158, ал. 1 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ възражение от И.Д.И. относно скица № 263/28.10.2013 г.

УКАЗВА на жалбоподателя  И.Д.И. в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовностите, като посочи в какво конкретно се състои незаконосъобразността на оспорения акт и какво е искането, отправено до съда, както и че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставен без разглеждане, а производство по делото – прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: