О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер               02.08.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на втори август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1319 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 от АПК, вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Образувано е по жалба на Т.Г.М. с ЕГН: **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас против неправомерни действия и бездействия на администрацията в Затвора – Бургас, в резултат на които е увредено здравето му. Иска се от съда да присъди в полза на жалбоподателя сумата от 300 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди. С определение от 18.06.2012г. жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас; да уточни акта, действието или бездействието, срещу които е насочено оспорването и да конкретизира размера на имуществените и неимуществените вреди.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.М. с ЕГН: **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас против неправомерни действия и бездействия на администрацията в Затвора – Бургас, в резултат на които е увредено здравето му.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1319/2012г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………