ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1318 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „давс трейд“ ООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И. с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от давс трейд“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000217006702-091-001/21.02.2018 г., издаден от началник сектор и главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 111/21.05.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх.№ 9861/03.09.2018г. от представляващия дружеството-жалбоподател, с която уведомява съда, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, поради служебна ангажираност; не възразява делото да се гледа в негово отсъствие; заявява, че поддържа жалбата и моли допускането на съдебно-счетоводна експертиза с конкретно формулирани в молбата задачи.

 

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства. Към настоящия етап нямам доказателствени искания.

По направеното искане в докладваната днес молба – предоставям на съда.

 

 

Съдът с оглед изразеното становище на ответната страна и предвид формулираното искане на процесуалния представител на жалбоподателя

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка в счетоводството на дружеството-жалбоподател да отговори на въпросите формулирани в нарочна молба, находяща се на листи 236-237 от делото.

 

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от съобщаването, по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 

определя за вещо лице Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя необходимостта от представяне на проект за поисканите съдебни удостоверения и заплащане на дължимата за това държавна такса, с които цели снабдяването си с други такива, удостоверяващи относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г.  от  13.40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: