ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1083               30 юни  2014  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на тридесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 1318  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на К.А.А. *** и Д.А.Т. ***, ***  против Заповед №466 от 16.06.2008 година на кмета на Община Несебър, с която  е одобрено изменение на устройствен план, в часта му план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-800 с идентификатор по КК 51500.502.800 в кв. 95А по плана на гр. Несебър.

Административен съд - Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира, че жалбата е недопустима, по следните съображения:

           Административен съд – Бургас е сезиран с две идентични жалби от К.А. и Д.Т. против Заповед №466 от 16.06.2008 година на кмета на Община Несебър.

           От справка в деловодната система се установи, че в Административен съд – Бургас е образувано адм. дело №716 от 2009 година, по жалба на М. С. К. против Заповед №466 от 16.06.2008 година на кмета на Община Несебър. По делото, видно от служебната справка, са били конституирани заинтересовани страни, сред които е настоящата жалбоподателка Д.Т.. По цитираното административно дело е постановено съдебно решение №1160 от 29.05.2013 година, с което Административен съд – Бургас е отменил Заповед №466 от 16.06.2008 година на кмета на Община Несебър. Последното е обжалвано и с решение №6773 от 20.05.2014 година по адм. дело №14076/2013 година,  ВАС е обезсилил решение №1160 от 29.05.2013 година, постановено по адм. дело №716/2009 година на БАС, поради отпаднал правен интерес у жалбоподателя К., тъй като в хода на съдебното производство се е разпоредил с имота, предмет на оспорения административен акт /л.23-26 от делото/.

           Жалбоподателят К., инициирал производството по оспорване на процесната заповед е праводател на К.А., видно от представения по делото нот. акт №230, том 32, вх.рег. 9525 от 16.10.2012 година на Служба по вписванията – Несебър/л.9 и 10 от делото/. Същият е бил надлежно уведомен за процесната заповед и е упражнил правото си на жалба. Административният орган, след издаване на съответния административен акт, няма задължение да уведомява правоприемника на собственик на недвижим имот, засегнат от обжалваната заповед. Ето защо, по отношение на жалбоподателя К.А. оспорената заповед е влязла в сила и правото й на жалба е преклудирано.

          Жалбоподателят Т. е била конституирана като заинтересована страна в производството по адм. дело №716/2009 година по описа на БАС и е можела в това производство да направи своите искания и възражения, а не чрез депозиране на нова жалба след срока за обжалване /л.28-38 от делото/.

          Следователно е налице влязъл в сила административен акт по искането на жалбоподателите, който обуславя извод за липса на правен интерес, както и обстоятелства за просрочване на обжалването и преклудиране на оспорването по отношение на този акт.

          По тези съображения жалбите на К.А. и Д.Т. следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото прекратено.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т. 4 и т.5 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.А.А. *** и Д.А.Т. ***, ***  против Заповед №466 от 16.06.2008 година на кмета на Община Несебър, с която  е одобрено изменение на устройствен план, в часта му план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-800 с идентификатор по КК 51500.502.800 в кв. 95А по плана на гр. Несебър.

          ПРЕКРАТЯВА производството  по административно дело № 1318/2014 година по описа на Административен съд – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му  пред Върховен административен съд.

 

                                                    

                                                         СЪДИЯ: