ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1317 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят и ищец К.Д.С. се явява лично и с адвокат Х.Д.-П., надлежно упълномощена.

За ответника по жалбата Р.М.М.- специалист в отдел „Общофункционален контрол“, дирекция „УКОРС“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р..

За ответника по иска- Община Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на К.Д.С. *** против принудителна административна мярка по чл. 171, т.5, б.б. от ЗДвП – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена на 05.05.2018г. с устна заповед на Р.М.М.- специалист в отдел „Общофункционален контрол“, дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“ )УКОРС при община Бургас. С оспорването на акта е съединен иск срещу община Бургас за сумата от 43.20 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, на осн. чл. 154 от ГПК, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на принудителната административна мярка и изпълнението на процесуалните изисквания при налагането ѝ, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат ПРИНДЖО: Поддържаме жалбата и моля да отмените като неправилна и незаконосъобразна наложената принудителна административна мярка. Поддържаме и иска за обезщетение за претърпените вреди, както и искането за присъждане на разноските по настоящото дело. С оглед разпределението на доказателствената тежест, моля да допуснете до разпит един свидетел, който водим и с чиито показания ще установим на първо място липсата на фактически основания за налагане на ПАМ и на второ място, наличието на противоречива практика на административнонаказателния орган, като докажем, че на същото място, след като по отношение на автомобила на жалбоподателката е наложен принудителна административна мярка, спрямо друг автомобил е наложена само санкция за неправилно паркиране. Всички останали възражения сме изложили в жалбата и черпим от самата преписка, приложена от община Бургас, като по-конкретно заявяваме, че принудителната административна мярка е била приложена от лице без представителна власт. В заповед № 1487/19.06.2015г. на кмета на община Бургас е определено принудителните административни мерки по реда на ЗДвП да се извършват от „Специалист репатрация“. Проблемът е, че на 26.02.2018г. г-н Михов е бил преназначен от длъжност „Специалист, репатрация в звено „Контрол паркиране“ на длъжност „Инспектор, транспортна служба, репатрация“ и той не попада в кръга на лицата, посочени в заповедта на кмета на Община Бургас. В заповедта ясно е казано кой има право да налага принудителна административна мярка.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата, така както е предявена, както и предявения иск срещу община Бургас. По направеното доказателствено искане за допускане на свидетел се противопоставям, тъй като считам, че това, което ще се доказва със свидетелски показания, следва да бъде доказано с писмени документи. Дали е наложена една мярка по отношение на едно лице, а друга мярка по отношение на друго лице, следва да се докаже с писмени документи, а не със свидетелски показания. По доказателствата- представям и моля да приемете извадка от кадастрален и регулационен план на района, в който е наложена процесната принудителна административна мярка, от която се вижда, че процесното място е отбелязано като тротоар и влиза в зоната на тротоара. Във връзка с представения с преписката снимков материал, същият е без дата и за това представям компютърни извадки с дата и цветни снимки. Представям и копие от проекта за реконструкция, извършен през 2018 г. от която да се вижда местоположението на процесното място и че то е продължение на пешеходна пътека. Моля да ми бъде дадена възможност да представя доказателства за компетентността на органа, издал оспорената принудителна административна мярка, с оглед на това, че допълнителното споразумение е подписано на 26.02.2018 г. Към настоящия момент не разполагам с допълнителни доказателства по отношение на лицето, наложило мярката. В случай, че има допълнително споразумение, ще го представя.

 

СЪДЪТ намира приложените с административната преписка, приложените към жалбата и днес представените писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е искането за разпит на свидетел, доколкото показанията на същия ще спомогнат за изясняване на делото. Следва да се предостави възможност на ответната страна да ангажира допълнителни доказателства във връзка с възраженията на жалбоподателя за некомпетентност на административния орган, разпоредил процесната принудителна административна мярка. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата, в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да ангажира допълнителни доказателства относно компетентността на административния орган, наложил принудителна административна мярка .

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателката свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

К.Д.С., роден на *** г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, брат на жалбоподателката. След разясняване правото му по чл. 166 от ГПК, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят С.: Запознат съм с правото си да откажа да свидетелствам. Желая да дам показания.

Свидетелят С. на въпросите на адвокат Принджо: Не съм присъствал на репатрирането на автомобила на сестра ми, но се оказа, че непосредствено преди това съм бил до автомобила. Денят беше 05 май, това е началото на празниците и имах намерение да пътувам за тези празници и понеже моят акумулатор ми даваше сигнали за проблеми, а бях заел кабелите си на сестра ми, я помолих, ако е приключила работата с кабелите да ми ги върне обратно и се бяхме уговорили на 05 май да се срещнем и да ми върне кабелите, за да мога, когато пътувам, да се чувствам спокойно. Към 8:30 ч. сестра ми слезе до колата. Въпреки че имам същата адресна регистрация, която е същата като на сестра ми, аз живея на друг адрес повече от 15 години. Тогава сестра ми извади от багажника кабелите и аз си тръгнах с тях. По-късно разбрах, че автомобилът ѝ е бил репатриран. Когато бяхме до автомобила ѝ, не ми направи впечатление автомобилът да е паркиран по особен начин. Всъщност, пред бл. 14 в кв. „Възраждане“ има места, предназначени за паркиране. Автомобилът беше върху тротоара, непосредствено до първия автомобил, който беше паркиран на предвиденото за това място. Понеже самия автомобил на сестра ми е много малък като размер, останалите автомобили бяха издадени много над него в посока пешеходната алея, която съществува към насрещния блок.

 

Адвокат ПРИНДЖО: Моля да бъдат предявени на свидетеля приложените по делото фотоснимки.

СЪДЪТ предяви на свидетеля приложените по делото фотоснимки.

 

Свидетелят С. на въпросите на адвокат Принджо: Има предназначено място за паркиране и пешеходната алея е малко над 2 метра. Обходите са два, единият е над два метра. Има пет метра разстояние. Забелязва се на снимковия материал, че това е нова настилка, цялата тази лента е над 5-6 метра и това е единия обход на движение, който е продължение на ул. „Ивайло“. На снимките на л. 10 от делото се вижда, че площта на тротоара е достатъчна за преминаване на пешеходци. По моя преценка тя е около 5-6 метра и по никакъв начин не препятства преминаването на пешеходци.

Свидетелят С. на въпросите на юрисконсулт Р.: Височината на бордюра не мога да кажа колко е, не е стандартно висок бордюр, който да те затрудни да се качиш. Бордюрът е леко скосен, няма стандартната височина. За един шофьор не представлява затруднение да се качи. Този бордюр от последните десетилетия е по този начин. Мисля, че е като останалия бордюр.

 

Адвокат ПРИНДЖО: Искам да обърна внимание, че при съставяне на протокола, който е приложен в преписката, е видно, че няма никакви фактически констатации. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на доказателства относно компетентността на административния орган

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: