ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1317 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РИБЕКС ГРУП” АД, редовно уведомен, явява се адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Свети Георги”, редовно уведомени, не изпращат представител.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Созопол, редовно уведомена, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от по-рано.

 

 Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 64 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Й.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Данни за проведено отчуждително производство във връзка с тази регулация на улици открихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Разговарях с юристите на Община Созопол и те ми съобщиха, че според  тях е приключило отчуждителното производство, но не ми представиха конкретни документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото и да определи възнаграждение за положения от него труд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б. и ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ С.: Към момента няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ Й.: Представям във връзка с определение на съда от предходно съдебно заседание Заповед на Кмета на Община Созопол № 209/17.02.2005 г., както и решение на Общинския съвет с Протокол № 14 от 30.07.2008 г., които бяхме задължени да представим.

АДВОКАТ С.: Да се приемат представените доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, като констатира, че с представянето на тези документи не е изпълнено указанието на съда, дадено с определение от 22.10.2014 г. Тъй като основният спор по делото за законосъобразността на оспорения акт е възникнал въз основа на твърдението на жалбоподателя за неприключило отчуждително производство и в тази връзка липса на право на собственост на Община Созопол върху имотите, отредени за улица според ПУП, въз на който е издадена и оспорената виза за проектира, следва да бъде указано на ответника да представи доказателства за приключило отчуждително производство така, както е дадено указание с предходното определение на съда, или при липса на такива изрично да заяви този факт.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от Заповед № 209/17.02.2005 г. на Кмета на Община Созопол и заверен препис от извлечение от Протокол № 14/30.07.2008 г. на Общински експертен съвет при Община Созопол.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства за проведено отчуждително производство за поземлени имоти  с №№ 67800.8.179 и 67800.8.998, а при липса на такива да заяви изрично започвало ли е изобщо такова отчуждително производство във връзка със Заповед № Z-647/23.04.2010 г. на Кмета на Община Созопол, с която заповед е одобрен ПУП-ПРЗ и е ситуиран поземлен имот 67800.8.998.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: