ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1317 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РИБЕКС ГРУП” АД, редовно призован, явява се адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Свети Георги”, редовно призовани, не изпращат представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Созопол, редовно призована, явява се адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Писмени доказателства няма да представям.

Поддържам искането си, формулирано в жалбата, за събиране на писмени доказателства и правя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, като въпроси съм формулирал в писмена молба, която представям.

АДВОКАТ Й.: Ние оспорваме жалбата първо като изцяло неоснователна, с оглед твърденията за нищожност и аргументите в подкрепа на това искане. На второ място, противопоставяме се на искането за експертиза с така формулираните задачи, конкретно в точки 1 и 3, предвид обстоятелството, че предметът на спора е искане обявяване на нищожност на виза за изготвяне на ПУП, т. е. не виза за строеж, както и неправилно е цитирано в самата жалба, по чл. 140 от ЗУТ, където наистина се говори за виза за строеж, а тук е налице издадена виза за ПУП, т. е. тепърва с изработения ПУП ще се доказва строителството. В този смисъл всички поставени задачи в експертизата са неотносими към съществото на спора, предвид че визата, предмет на същия, е от друго естество. В тази връзка считаме за неоснователни и другите твърдения за нищожност.

Моля да приемете приложената към делото преписка, като във връзка с твърденията в жалбата ноторен факт според нас, известен включително и на жалбоподателя, е че местността „Буджака”,  в която се намира  и съответният имот, за който се издава визата, се намира извън регулацията на населеното място гр. Созопол, съгласно изискванията на чл. 7 от ЗУТ, и в този смисъл считаме, че категорично неоснователни са всякакви твърдения за нищожност на процедурата, предвид неиздадена заповед на кмета на общината, а не решение на общинския съвет, приложено по делото от 2014 г. , което е задължително изискване по чл.124а ЗУТ за територии извън населените места. Ако има спор по въпроса от страна на жалбоподателя относно този ноторен факт, вече съответно ще моля да ни се даде възможност да организираме защитата си в тази посока.

АДВОКАТ С.: Аз твърдя и в жалбата съм записал – това е урбанизирана територия, както е записано в чл. 124а от ЗУТ.

АДВОКАТ Й.: Представям извадка от чл. 7 от закона. Моля да се има предвид, че територията е извън населеното място и съгласно чл. 140 ЗУТ тежестта пада върху жалбоподателя и ако твърди, че територията е в населеното място, същото е предмет на доказване, защото по смисъла на чл. 7 ЗУТ за териториите извън населените места редът, по който се извършва процедурата за реализация на ПУП, е свързана с решение на общинския съвет, а не със заповед на кмета, както се твърди в жалбата.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ С.: Тези задачи, които сме поставили в тази молба за отговор на техническата експертиза, са обусловени на първо място от представената по делото преписка по виза за промяна и самото решение с представената от община Созопол извлечение-скица – работен проект. Тази фаза работен проект е последващо нещо след одобряване на проектите и отреждане на територия и в тази връзка територията следва да е отредена и едва след това да се възложи този работен проект и понеже твърдя, че са прескочени всички етапи и е издаден този проект, аз искам изпълнение на тези задачи, като моля да задължите Община Созопол да представи за имот 67800.8.998, за който е издадена виза за изготвяне на проект за ПУП, документи за собственост или вещни права върху същия, с оглед започване на процедура по промяна на ПУП така, както е изискано от собственика на имота.

АДВОКАТ Й.: Моля да се има предвид, че в конкретно оспорваната виза, изрично е упоменато, че тепърва тя ще се съгласува с „ВиК”, Ел. разпределение и БТК и не би могло по принцип да се коментира въпросът за строителство и виза за строеж по смисъла на чл.140 от ЗУТ преди изработването на ПУП. В този смисъл работният проект сам по себе си е бил необходим, защото въз основа на него се издава съответното разрешение от РИОСВ Бургас, приложено към преписката, вкл. съгласуване с МОСВ, което в жалбата се навежда като основание за нищожност на издадената виза. В този смисъл считаме, че последователността е спазена и ирелевантно е искането за изясняване на факти, свързани със строителство, което тепърва ще се доказва с ПУП, предмет на разработка на издадената виза.

 

СЪДЪТ намира, че следа да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Ответникът следва да бъде задължен в следващо съдебно заседание да представи заверени преписи от Заповед № 209 от 17.12.2005 г. на Кмета на Община Созопол и решение по т. 20 от Протокол № 14 от 30.07.2008 г. на Общински съвет Созопол. Ответникът следва да бъде задължен също така да представи и доказателства относно налични права на собственост или вещни права върху имота, за който е издаден оспорения акт.

Намира, че следва да бъде уважено искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като вещото лице да отговори на поставените в молбата на адвокат С. въпроси, с изключение на т. 3, подусловие 3 и т. 4, тъй като въпросът поставен по първия пункт следва да бъде изяснен посредством събиране на писмени доказателства, а по т. 4 от молбата се касае до правен въпрос, който е извън компетентността на вещото лице.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверени преписи от Заповед № 209 от 17.12.2005 г. на Кмета на Община Созопол и решение по т. 20 от Протокол № 14 от 30.07.2008 г. на Общински съвет Созопол, както и документите, удостоверяващи право на собственост или други вещни права върху имота, предмет на оспорения акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на адвокат С., като отчете уточненията, направени в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като след внасяне на депозита ще бъде определено и вещото лице.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.01.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: