ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 2о юни 2012 год.              Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 20 юни 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                            Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1317 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от М.А.Ж., гражданка на Руската федерация против Заповед № 2008000423/21.10.2008г., издадена от директор на Дирекция “Миграция”, гр.София.

Подадената жалба е процесуално недопустима за разглеждане пред настоящия съд, тъй като не е спазена местната подсъдност за разглеждане на спора, с оглед нормата на чл.133, ал.1 от АПК, съгласно която делото се разглежда от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. В конкретния случай оспорената заповед е издадена от директора на Дирекция “Миграция”, която е основна структура на МВР, видно от чл.9, ал.1, т.5 от ЗМВР, със статут на национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, видно от нормата на чл.52ж, ал.1 от ЗМВР.

Седалището на този орган е в гр.София, поради което жалбата следва да бъде разгледана от Административен съд – София град.

На основание изложените мотиви делото следва да бъде изпратено за разглеждане от Административен съд – София град и тъй като с това не се прегражда по-нататъшното му развитие, настоящият съдебен акт не подлежи на инстанционен контрол.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1317/2012г. на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност за разглеждане от Административен съд – София град.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                 СЪДИЯ: