Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1406                  13 юли 2018  година                 град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.С.

Прокурор Т.С.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1316 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/ против решение № 55 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 522/2017 г. по описа на Районен съд Поморие, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № НЯСС-192/06.11.2017 г., издадено от зам.председателя на ДАМТН, с което на основание чл. 200, ал.1 т.39 от Закона за водите/ЗВ/, на община Поморие, с ЕИК по Булстат ****, представлявана от кмета И.А.А., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон. Иска да отмени решението и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Поморие да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд  Поморие, с решение № 55 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 522/2017 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № НЯСС-192/06.11.2017 г.,  издадено от зам.председателя на ДАМТН, с което, на основание чл. 200, ал.1 т.39 от Закона за водите, на община Поморие, с ЕИК по Булстат ****, представлявана от кмета И.А.А., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда / лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение/АУАН/ и издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в тях не е посочена правилно нарушената законова разпоредба. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, но според районния съд от тази норма не може да се изведе конкретно правило за поведение, което да е било нарушено. Същата не създава задължение за адресата на НП, което съобразно фактическото описание на нарушението да не е било изпълнено.

Санкцията е наложена на община Поморие за това, че на 22.04.2017 г. не е изпълнила задължително предписание: „да започне понижаване на водното ниво до кота мъртъв обем на язовир „Косовец“ със срок 21.04.2017 г.“, обективирано в КП № 06-01-073/04.04.2017 г. от  проверка и контрол на язовирна стена и съоръженията към нея, от служители от главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, ДАМТН.  За така констатираното деяние, квалифицирано като нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на община Поморие е съставен АУАН № 06 -055/28.08.2017 г., въз основа, на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Изложените от касатора възражения са, че не е допуснато съществено процесуално нарушение, което да е ограничило правото на защита на санкционираното лице.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

          Разпоредбата на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, посочена като нарушена в АУАН и в НП действително урежда правомощията на председателя на ДАМТН или оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 ЗВ  да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение. Независимо, че същата не установява пряко правило за поведение за адресатите на предписанията, доколкото е изрично посочено в нормата, че тези предписания са задължителни, то от тълкуването й следва, че лицата, на които същите са дадени, следва да ги изпълняват.  Освен това нормата, посочена като правно основание за ангажиране на отговорността  на общината - чл. 200, ал.1, т.39 от Закона за водите, в приложимата редакция към датата на извършване на нарушението, освен санкция, съдържа и състав на административното нарушение. Същата предвижда, че се наказва с глоба, съответно имуществена санкция от 1000.00 до 20 000.00 лева, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което не изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 ЗВ. Безспорно в случая е, че задължителното предписание, обективирано в КП № 06-01-073/04.04.2017 г. е дадено на община Поморие, на основание чл.190а, ал.1, т.3 ЗВ, в качеството й на собственик на язовир „Косовец“.
         С оглед изложеното, не е ограничено правото на община Поморие да разбере за какво точно нарушение й е наложена санкция и да ангажира защитата си в процеса.
           Като е приел обратното и е отменил наказателното постановление районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона.
            АУАН и НП са издадени от компетентни органи и при спазване на изискванията, установени в чл.42 ЗАНН и в чл.57, ал.1 ЗАНН.
            От страна на ответника не са ангажирани доказателства, които да сочат на изпълнено задължително предписание по чл. 190а, ал. 1, т. 3 ЗВ в указания му срок - до 21.04.2017 г. Напротив, от извършената, почти три месеца по-късно повторна проверка на язовира- на 26.06.2017 г., е констатирано, че задължителните предписания по КП от 04.04.2017 г. не са изпълнени/вж. констативен протокол №06-01-110 от 26.06.2017 г., л.21 и 22 от анд №522/2017 г. по описа на Районен съд Поморие/.
         Ето защо, законосъобразно е ангажирана отговорността на общината, на основание чл. 200, ал.1, т.39 от Закона за водите, като наложената санкция е в минимално установения от закона размер. 
         При това положение, решението на районния съд следва да се отмени и да се потвърди наказателното постановление, с което, на общината, на основание чл.200, ал.1, т.39 ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 55 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 522/2017 г. по описа на Районен съд  Поморие и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №  НЯСС-192/06.11.2017 г.,  издадено от зам.председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл. 200, ал.1 т.39 от Закона за водите, на община Поморие, с ЕИК по Булстат ****, представлявана от кмета И.А.А., е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 /хиляда / лева.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                              2.