ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 01.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На първи юни                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 1316 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Т.П., Д., Н.П.Д. и М.И.Д., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

         ОТВЕТНИКЪТ РДНСК гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.А.Г., Д.Т.Д., А.М.ч., И.Т.Ч., Н.Б.Т., С.А.Т., А.И.Д., Х.М.М., М.Х.М., М.Х.Т., Б.А.К., всички редовно призовани, не се явяват, като Н. и С. Т. се представляват от адв.И., а Б.А.К. се представлява от Д.К.Х..

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Ф.В..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

И.Ф.В. - български гражданин, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам.

 

         Въпрос на адв.И.:  Съобразен ли е отговорът на вещото лице с тази квалификация от заключението на вещото лице М. от 08.10.2008г., в което се удостоверява, че таванът на избата е 1,64 м над прилежащия терен? (във връзка с констатацията на вещото лице в КСЧ на заключението и в отговора по т.2).

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато правих заключението се съобразих с моите виждания и моите измервания. Мога да кажа, че дълбочините са различни и в едната и в другата част на парцела. Но във всички случаи етажът е полуподземен.

         Въпрос на адв.И.: Какъв е размерът на височината на този етаж над прилежащия терен?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В терена има денивелация, поради която височините са различни. В най-ниската си част етажът е 1,35м над терена, а в най-високата си част е около 1,60м над терена полуподземния етаж.  Средното завишаване над прилежащия терен е около 1,45м средно.

         Въпрос на адв.И.: Предвиждал ли е одобреният проект от 1993г. и разрешението за строеж от 1994г. изграждането на полуподземен етаж в процесния имот?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ДА, и проектът от 1993г. и издаденото разрешение за строеж са предвиждали изграждането на етаж  -полуподземен, който е бил такъв и по тогавашните норми.

         Въпрос на адв.И.: На стр.2 от констативно-съобразителната част, втори абзац -  на кота нула къде е този полуподземен етаж?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кота нула, която съм посочила в КСЧ и в проекта не е кота 0,00 на терена. Това е абсолютна кота на нивото на подовата плоча на първия етаж, която е на 85 см над прилежащия терен по проект, а на място е много повече.

         Въпрос на заинтересованата страна К.: Вещото лице да потвърди дали процесната сграда може да бъде запазена в частта си, в която е разположена на границата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това се съдържа във въпроса, както беше зададен по т.5. Тъй като всичко построено е в отклонение от проекта, аз съм отговорила, че не може да се запази.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси. Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото експертното заключение, като на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения депозит, от които 20 лева представляват пътни разходи.

 

Като взе предвид, че други доказателства няма да бъдат ангажирани съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Поддържам становището си от предходното съдебно заседание, като моля да постановите решение, с което изцяло да отхвърлите жалбата като неоснователна и необоснована и да потвърдите като напълно законосъобразна издадената заповед на РДНСК от 09.10.2007г., с която следва да бъде премахнат изцяло незаконния строеж изграден в УПИ ХІІ-396 кв.68 по плана на гр.Несебър. Видно и от изготвеното заключение прието в днешно съдебно заседание налице са съществени отклонения в изпълнението на строежа, което го прави изцяло незаконен, поради което следва да бъде премахнат напълно.

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Налице е незаконен строеж, който подлежи на премахване в чийто смисъл е процесната заповед, която моля да оставите в сила. Поддържам изложеното становище в предходното съдебно заседание по същество. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна К.: Моля да потвърдите и оставите в сила атакуваната заповед на РДНСК. Поредната експертиза доказа абсолютна незаконосъобразност на сочената сграда. Моля да имате предвид становището ми по Ваше определение от 31.03.2009г., а също така и писмените ми бележки от 23.03.2009г. По несъмнен начин се доказа, че жалбата е неоснователна, поради което моля да излезете с решение в полза на моя упълномощител. Моля да ни присъдите всички направени по делото разноски.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: