ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 09.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на девети март                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1316 описа за 2007 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

        

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, Т.Д., Н.Д. и М.Д., редовно уведомени, не се явяват. Същите се представляват от адв. М. и адв. Д., надлежно упълномощени от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ – РДНСК-гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена от по-рано.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Н.Т. и С.Т., редовно уведомени, не се явяват. Същите се представляват от адв. И., надлежно упълномощена от по-рано.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Б.К., се представлява от пълномощника Д.К., надлежно упълномощена от по-рано.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.Г., Д.Д., А.Ч., И.Ч., А.Д., Х.М., М.М. и М.Т., редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

Явява се вещото лице М..

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

         ПЪЛНОМОЩНИК К.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. М.: Нямаме други доказателствени искания на този етап.

         АДВ. Д.: Поддържам казаното от адв. М..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания.

         АДВ. И.: Моля да приемете протокол от проведено съдебно заседание на 08.12.2008 г. по административно дело № 792/08 г. като доказателствен материал по делото, както и ще Ви моля да задължите страната, която е заинтересована да представи влязло в сила определение по същото това дело. Става въпрос за представената преписка по одобрен проект от Община Несебър и съответно протокол от експертен съвет за приемане на проекта за извършено саниране по процесната сграда. Твърдим, че липсва официално одобряване на така приложеният проект към административната преписка по настоящото дело.

         ПЪЛНОМОЩНИК К.: Моля да ми дадете срок да представя определение, което е влязло в сила по цитираното административно дело. Да се изслуша заключението на вещото лице. Други доказателствени искания нямам.

         АДВ. М.: Направените доказателствени искания са несъотносими и не касаят какъвто и да е индивидуален административен акт, който да касае настоящото производство или да е в преюдициална зависимост спрямо настоящото производство.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Намирам, че представения протокол по административно дело № 792/08 г. е неотносим. Не се доказва липсата на одобрен проект за саниране на строежа по този начин, а напротив става ясно, че експертният съвет е годен орган да одобри проект досежно техническата законосъобразност на същия, а главния архитект е органа, който следва да одобри проект за саниране на строежа, което да бе сторено в предишно съдебно заседание.

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА днес представения протокол от адв. И..

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от същия процесуален представител искане за изискване на сочените доказателства по делото.

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице К.М. с оглед представеното по делото допълнително заключение на изготвената от него съдебно-техническа експертиза.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице, но оспорвам заключението в частта по т. 2. Считам, че същото е неотносимо, а още по- малко вещото лице не може да каже дали промените правени в сградата са съществени или не, или дали са технически издържани. Промените от инвестиционните проекти по време на строителство могат да бъдат определени за съществени или несъществени единствено от органа, който следва да одобри този инвестиционен проект, като това се доказва с писмени документи, но не и със заключението на вещо лице.

         АДВ. И.: Изцяло поддържам казаното от юрисконсулт К. Нямам въпроси към вещото лице.

         ПЪЛНОМОЩНИК К.: Нямам въпроси към вещото лице.

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 100 лв., платими от внесения от заинтересованите страни депозит.

АДВ. М.: Моля да приключите събирането на доказателствата и да пристъпите към съдебни прения.

АДВ. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. И.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата и с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да отмените оспорения от нас административен акт против заповедта на началник на РДНСК Бургас както по изложените съображения в нашата жалба и направените възражения в настоящото производство, така и съгласно заключението на вещото лице. Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски. Ще представя писмени бележки.

АДВ. Д.: Присъединявам се към казаното от адв. М..

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Налице е строеж извършен в отклонение от одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж от 1994 г. Същият строеж не се запазва по кварталния застроителен план - РУП за кв. 68, което на практика води и до строеж в отклонение до действащо градоустройство. Строежът не е деклариран по смисъла на § 184 от ДР на ЗУТ, което да води до производство по изследване на същия строеж. Същият се явява незаконен по смисъла на чл. 160 от ЗТСУ действащ към момента на изграждане на строежа и в тази връзка безспорно е незаконен и за което няма производство по § 184 от ПЗР на ЗУТ и моля да бъде премахнат като незаконен. Моля да потвърдите заповедта на началника на РДНСК и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. И.: Моля да отхвърлите жалбата като напълно неоснователна и недоказана, като потвърдите изцяло като законосъобразна издадената заповед на РДНСК по отношение на строеж на двуетажна сграда в УПИ ХІ-396 в кв. 678 по плана на гр. Несебър. От събраните по делото писмени доказателства и най-вече от извършената в настоящото производство съдебно-техническа експертиза се установи, че процесният строеж не само е изграден без наличието на съответни одобрени инвестиционни проекти за това, но и същият е разположен на самата регулационна граница между два съседни нему имота, като освен това и строежът не се покрива на калкан с изградения в съседното УПИ І-386 като го надвишава с доста голям размер, а именно установено по експертизата от порядъка на 3,60 метра. Освен това, видно от допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза се установи, че в случая липсва основание да бъде приложен чл. 82, ал. 5 от Наредба № 7, поради което всички допустими отклонения, които дава тази законова разпоредба са несъотносими към извършеното строителство на процесната сграда. С оглед на това по делото по несъмнен начин се доказа, че е налице незаконен строеж по смисъла на чл. 160 от ЗТСУ, който подлежи на премахване по реда на чл. 225 от ЗУТ. Моля да отхвърлите жалбата, да потвърдите издадената заповед и да ни присъдите всички направени по делото разноски.

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и моля да потвърдите атакувания административен акт, с което най-после да се отстрани незаконосъобразния процесен строеж. Присъединявам се към юрисконсулт К. и адв. Д.. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: