ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер 1249                   04.06.2018  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIX - ти състав, в закрито заседание на четвърти юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР Д.

                 2.  МАРИНА НИКОЛОВА

                                                   

като разгледа докладваното от съдия Марина Николова КАНД номер  1315 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229чл. 236 АПК, във вр.чл.63, ал.2 от ЗАНН и е образувано по частна жалба на С.Г.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв. З.З. – Адвокатска колегия – Перник,  против  Определение № 172/11.08.2017 г., постановено по АНД № 341/2017 г. по описа на Районен съд - Айтос, с което на основание чл.63, ал. 2 от ЗАНН, РС- Айтос е прекратил съдебното производство, образувано по жалба на С.Г.К. срещу наказателно постановление № 17-0335-000261/19.05.2017г. на Началник РУ-Руен към ОДМВР-Бургас.

В жалбата са изложени доводи, че оспореното определение е неправилно и се иска отмяната му и връщане на делото на районен съд – Айтос, за разглеждане по същество. Поискано е присъждане на разноски. Приложени са доказателства, по опис, сред които копия на пощенски плик, Разписка № 000096/PS13260013WLF и системен бон, видно от които жалбата срещу НП е подадена на 28.07.2017 год., в 18.19 часа.

Ответникът по частната жалба е изпратил Становище, в което е поискал от съда да потвърди Определение № 172/11.08.2017 г., постановено по АНД № 341/2017 г. по описа на Районен съд – Айтос.

Административният съд - Бургас, деветнадесети касационен състав, след като се запозна с обжалваното определение и обсъди съображенията по частната жалба, намира следното:

Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 230 от АПК, от надлежна страна по чл. 236, вр. чл. 210, ал. 1 от АПК срещу определение, преграждащо по-нататъшното развитие на първоинстанционното производство, което е обжалваемо, съгласно чл. 229, ал.1, т.1 от АПК.

Разгледана по същество е основателна.

С Определение № 172/11.08.2017 г., постановено по АНД № 341/2017 г. по описа на Районен съд - Айтос, на основание чл.63, ал. 2 от ЗАНН, РС- Айтос е прекратил съдебното производство, образувано по жалба на С.Г.К. срещу наказателно постановление № 17-0335-000261/19.05.2017г. на Началник РУ-Руен към ОДМВР-Бургас.

За да постанови оспорения акт, районният съд е приел, че жалбата е постъпила след преклузивния 7-мо дневен срок за обжалване и като такава е процесуално недопустима, тъй като НП е редовно връчено лично на нарушителя на 21.07.2017г., а жалба е подадена  до Началник РУ-Руен към ОДМВР-Бургас, по пощата, с плик с бар код № R PS 1326 0013WL E щемпел на изходящ печат от 29.07.2017 год.  

Така постановеното определение, с оглед на представените пред настоящата инстанция доказателства  е неправилно.

По делото, пред Административен съд Бургас, са представени копия на пощенски плик, Разписка № 000096/PS13260013WLF и системен бон, видно от които жалбата срещу НП е подадена на 28.07.2017 год., в 18.19ч.

– в рамките на преклузивния срок.

Горното обосновава извод за неправилност на обжалваното определение. Същото следва да се отмени и делото да се върне на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на С.Г.К. срещу наказателно постановление № 17-0335-000261/19.05.2017г. на Началник РУ-Руен към ОДМВР-Бургас.

В частната жалба е направено искане за присъждане на разноски, като е приложен списък с разноски. В рамките на настоящото производство такива не се дължат, поради което същите не следва да бъдат присъдени.

По горните съображения и на основание чл. 235, ал. 1 АПК, във вр. с чл. 63, ал. 2 ЗАНН, Административен съд – Бургас, деветнадесети касационен състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение № 172/11.08.2017 г., постановено по АНД № 341/2017 г. по описа на Районен съд – Айтос.

ВРЪЩА делото на Районен съд - Айтос за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на С.Г.К. срещу наказателно постановление № 17-0335-000261/19.05.2017г. на Началник РУ-Руен към ОДМВР-Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                       

 ЧЛЕНОВЕ:     1.                  

 

                                    2.