ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер1315 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Р.А., редовно призован, не се явява. За него адвокат Щ., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Районно управление  Царево при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ Щ.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

              

Производството е образувано по жалба на Н.Р.А. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0302-000104/09.08.2016г. на началника на РУ Царево към ОД на МВР гр.Бургас, с която на основание чл.171 т.1 б.“б“ от ЗДВП, е временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца, считано от датата на отнемане.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№5886/09.06.2017г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадената заповед.

 

АДВОКАТ Щ.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателство постановление за прекратяване на наказателно производство от 16.09.2016г., с отбелязване на него, че е влязло в сила на 28.09.2016г., тъй като не е обжалвано в законоустановения срок. Други доказателства няма да соча. Да се приеме представената административна преписка. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно за адвокатско възнаграждение и платена държавна такса, както сме поискали в жалбата, за които сме представили и доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи по делото заповед №251з-2657/22.08.2016г., с която е упълномощен  началник на РУ Царево при ОД на МВР Бургас, да налага ПАМ.

УКАЗВА на ответника, че в случай, че не бъде представена посочената заповед, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено с оглед наличните такива.

Да се УВЕДОМИ ответника за дадените указания по телефона.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2017 г. от 09.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се изпрати по факс препис от протокола на ответника, за изпълнение на дадените указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: