Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1363                         от 09.07.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1313 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на „АС ХОТЕЛИ“ ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. ***, район ****, ж.к. „****“, бл. **, вх. *, ап. **, представлявано от управителя Т. А. П. с адрес за призоваване и връчване на книжа – гр. ****, ул. „****“ № **, ет. **, чрез адв. Е.М. *** против Решение № 73/14.04.2018 г., постановено по НАХД № 1056/2017 г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 02-001272/20.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас. С цитираното наказателно постановление на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), „АС ХОТЕЛИ” ЕООД е санкционирано с имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касаторът редовно призован не изпраща представител.

Ответникът - Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, редовно призован, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което e процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на „АС ХОТЕЛИ“ ЕООД против Наказателно постановление № 02-001272/20.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ, дружеството е санкционирано с имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че в качеството му на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, при въведено сумирано изчисляване на работното време в правилника за вътрешния трудов ред, с период на отчитане един месец, не е осигурена непрекъсната седмична почивка не по-малко от 36 часа на П. Е. Б. на длъжност „готвач“ в обект хотел „Мерлин“, находящ се в с. Лозенец, който е работил в календарната седмица от 28.08.2017 год. до 03.09.2017 год. без почивен ден.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения на  административнопроизводствените правила във връзка със съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление, а от събраните по делото писмени доказателства – саморъчно попълнената от П. Б. декларация по реда на чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ и правилника за вътрешния трудов ред, както и от показанията на актосъставителката безспорно се установява осъщественото от дружеството административно нарушение. 

Решението на Районен съдЦарево е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основните възражения на касатора са, че наказващия орган не е успял да проведе успешно пълно и главно доказване на твърдяното от него нарушение на чл. 153, ал. 2 от КТ, тъй като към момента на съставяне на АУАН и откриване на производството по реда на ЗАНН, фактическата страна на деянието е установена само по декларирани от работника данни. В саморъчно изготвената и подписана от П. Б. справка на основание чл. 402, ал. 1, т. 3 и чл. 402, ал. 2 от КТ работника е декларирал, че няма почивни дни, като последната седмица от 28.08 до 03.09. не е почивал. Това обстоятелство, според  касатора не е достатъчно, за да се ангажира отговорността на дружеството

Настоящият касационен състав не споделя така заявеното възражение. В хода на производството, административнонаказващия орган е формирал извод за наличие на доказателства за извършено административно нарушение въз основа на цитираната по-горе справка, изготвена от работника Б., който е декларирал, че за последната календарна седмица не е почивал. Следва да се има предвид, че след получаване на въпросната справка, с призовка на основание чл. 45, ал. 1 от КТ, контролния орган е призовал „АС ХОТЕЛИ“ ЕООД в качеството му на работодател да се яви в Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, при което следва да носи конкретно изброени в призовката документи, в т.ч. и графици за работа и присъствени форми от май 2017 год. до момента. Такива документи – график за работа и присъствена форма не са били представени в хода на производството, поради което и след като е приел, че изявлението на работника не е оборено с надлежни и годни писмени доказателства, административнонаказващия орган е приел наличието на съставомерно деяние по чл. 153, ал. 2 от КТ. Едва в хода на съдебното дирене, процесуалния представител на дружеството е представил в съдебно заседание две таблици – присъствени форми за месец септември, като от изявлението става ясно, че едната от тях касае хотел в гр. Царево, поради което е неотносима към предмета на спора. По мнение на адв. М., втората таблица съдържа информация за положения от П. Б. труд приз м.септември 2017 год. и видно от нея, в посочения период – на 02.09.2017 год. работника е почивал. По мнение на настоящия съдебен състав, така представеното писмено доказателство правилно не е било кредитирано от първоинстанционния районен съд, доколкото именно по отношение работника Бойков и именно за датата 02.09.2017 год. е вписано, че лицето е работило 2-ра смяна, а на следващата дата – 03.09.2017 год., първоначално вписаната 2-ра смяна е поправена на „почивка“, без да има яснота кой и на какво основание е направил въпросната поправка и дали същата не е нанесена за нуждите на оспорването.

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/17.04.2018 г., постановено по НАХД № 1056/2017 г. на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                       

                                                                                                    

 

         2.