ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1313 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Я.П.Е., редовно призован при спазване нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗОбС, не се явява,  представлява се от адвокат Б. ***, с пълномощно по л.14 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Бургас, редовно призован при спазване нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗОбС, не се явява, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Е., редовно призована при спазване нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗОбС, не се явява, не се явява, представлява се от адвокат Б. ***, с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш., редовно призована.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Я.П.Е. против заповед № 1118/27.04.2016г. на кмета на община Бургас, с която се отчуждава имот ПИ №074021 по КВС на землище на гр.Българово, целият с площ от 634 кв.м., с начин на трайно ползване: транспортна територия. Оспорва се законосъобразността на отчуждаването и размера на обезщетението. Иска се отмяната на заповедта като незаконосъобразна. При условията на евентуалност се прави искане за увеличаване на определеното парично обезщетение и присъждане разноски по делото.

 

С определение №1120/04.07.2016година, съдът е допуснал като писмени доказателства представените с жалбата и административната преписка документи и е указал доказателствената тежест на страните. Допуснал е и съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Запознати сме с определение №1120/04.07.2016г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Във връзка определението на съда, представям вносна бележка за внесен депозит за съдебно-техническата експертиза. Моля да бъдат приети допуснатите доказателства. Нямам възражение да се изслуша заключението по съдебно-техническата експертиза. Запознати сме с него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме жалбата. Същата е неоснователна и недоказана. Отчуждаването е законосъобразно и размерът на определеното обезщетение е законосъобразно определен. Запознати сме с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Заявявам, че инвеститора на обекта, за изграждането на който се отчуждава имотът, е общината. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам възражение да се изслуша днес заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1120/0.07.2016г. писмени документи, като доказателства по делото.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Ш., като снема самоличността му, както следва:

 

П.С.Ш. –  години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Сумата от 274.13лева касае само отчуждената площ от 634кв.м. Тази пазарна стойност е съобразена с това, че този имот е част от КВС и е оценена като земеделска земя.

 

АДВОКАТ Б.: Когато се запознахте с приложената  административна преписка по делото, в нея съдържаше ли се данъчната оценка на отчуждавания имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: По преписката на делото е приложена данъчната оценка на целия имот, а аз реципрочно съм определила частта на отчуждаваната част от 634кв.м.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Ш. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Ш., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Ш.,  в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВКОТА Б.: Уважаеми г-н председател, считам че издадената заповед №1118/2016 година на кмета на община Бургас, допълнена със заповед № 1674/24.06.2016година е незаконосъобразна, както и издаденото към нея допълнение е незаконосъобразна на собствено основание. По заповед №1118/2016 година административният орган не е съобразил правилно фактическата обстановка и неправилно се е произнесъл при непълно изясняване на фактическата обстановка, а именно собствениците на имота предмет на отчуждаване. Със заповедта за допълване административният орган се е опитал да отстрани порока, но тази заповед както казах е незаконосъобразна на собствено основание. Чл.62, ал. 1 от АПК е неприложим в този случай, каквато е и трайната съдебна практика, като следва да се отчете, че е налице непълно изясняване на фактическата обстановка, а не непълно произнасяне, каквото е значението на този текст. Дори систематизираното място на нормата в АПК говори за това, доколкото допълнителната заповед, въпреки че не е изрично отбелязано, е неразделна част от първоначалната, а настоящия състав е компетентен да се произнесе и по нейната незаконосъобразност.

На следващо място заповед № 1118/27.04.2016година е незаконосъобразна, тъй като видно от административната преписка към нея и от заключението на вещото лице е видно, че административният орган не е изпълнил задължението си да съобрази определената пазарна оценка с данъчната оценка на имота, в какъвто смисъл е императивната норма на чл.22, ал.11 от ЗОбС. С оглед на изложеното считам, че е налице опорочена процедура по отчуждаване на имота и незаконосъобразен административен акт издаден при неизяснена фактическа обстановка саниран, направен е опит да бъде саниран с друг незаконосъобразен акт. Ако счетете, че не е налице незаконосъобразен административен акт, то моля обжалваната заповед да бъде изменена като размера на определеното обезщетение бъде увеличен съобразно приетото без възражение от ответника днес заключение на вещото лице, в размер на 274.13 лева. Въпреки, че абсолютно разликата не е твърде голяма, то като пропорция имаме повече от 1/3 увеличаване на размера. При този изход, моля да ни присъдите направените разноски, като представям списък на разноските по чл.80 от ГПК и договор за правна помощ. 

            Съобщенията по делото, моля да бъдат изпращани на адреса на кантората ми, посочен в договора за правна помощ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, оспорваме изцяло така депозираната жалба. Същата считаме за неоснователна, както и доводите изложени от колегата. Оспорваният административен акт е законосъобразен, издаден от компетентен орган при спазена процедура и приложение на материалния закон. Относно доводите изложени от процесуалния представител на жалбоподателя за неизяснена  фактическа обстановка, в конкретния случай допълващият акт не е предоставен за преценка на съда за законосъобразност и с оглед на това няма да коментирам доводите на жалбоподателя.

Относно размера на обезщетението, видно от представеното и прието в днешното съдебно заседание заключение, този размер е законосъобразен и определен при спазване на разпоредбите на ЗОбС, а отклонението между размера посочен от експерта на община Бургас и от вещото лице по съдебно-техническата експертиза, касае конкретно сделките, които са взети, но не е нарушена нито процедура, нито нормите.

В случай, че отхвърлите жалбата, моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: