ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1313 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ем-Би Клима” ЕООД, редовно призован,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№6710/15.09.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Е.М., с която моли ход на заседанието да бъде даден при повторно повикване след останалите  дела за деня. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам възражение делото да бъде разгледано последно в заседателния ден.

 

Съдът с оглед постъпилата молба и становището на страните и на основание чл.142, ал. 1 от ГПК ОТЛАГА делото за разглеждане като последно в днешния заседателен ден.

 

На повторното поименно повикване по чл.142, ал.1 от ГПК в 11.50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ем-Би Клима” ЕООД, редовно призован,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Ем-Би Клима” ЕООД против мълчалив отказ на кмета на Община Царево за издаване на решение за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам изцяло така представената жалба. Считам същата за неоснователна. Моля, да приемете представените от страна на административния орган писмени доказателства. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата поради следното:

На първо място моля да имате предвид, че в подаденото заявление за достъп до обществена информация липсва един съществен реквизит отразен в чл.25, ал.1, т.4 от ЗДОИ, а именно не е посочен адресът за кореспонденция от страна на лицето, което е поискало достъп до обществена информация. Съгласно чл.25, ал. 2 от същия закон, ако липсва изрично посочен адрес за кореспонденция със заявителя, то неговото заявление не следва да се разглежда.

На второ място държа да отбележа, че не сме в хипотезата на мълчалив отказ, защото според нас жалбоподателят преждевременно е подал тази жалба. Съгласно разпоредбата на чл.30 от ЗДОИ, срокът по чл.28, ал.1  може да се удължава не повече от 10 дни. Срокът по чл.28, ал.1 за процесното заявление е изтекъл на 02.06.2014година, но ако той бъде удължен ще изтече на 12.06.2014година, а жалбата подадена 11.06.2014година, поради което считаме твърдението за мълчалив отказ за неоснователно.

 С оглед изложените от нас аргументи, моля да се произнесете по отношение на допустимостта на така предявената претенция, а в случай че  приемете жалбата като допустима, да я отхвърлите като неоснователна и недоказана.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: