ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1313 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 15:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГРИВАС” ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Т., с приложено пълномощно на лист 822 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., с приложено пълномощно на лист 785 от делото.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Петрова.

 

Явява се вещото лице А.М.А..  

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Водя в днешно съдебно заседание и моля да бъде разпитан допуснатият от съда в предходно съдебно заседание свидетел преди изслушването на вещото лице, дотолкова, доколкото същият е технолог в предприятието на жалбоподателя и би могъл да внесе данни, които да бъдат съобразени от експерта при обясненията му в съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на водения днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Т.И.Т. – 34 години, български гражданин, семеен, неосъждан, технолог в дружеството-жалбоподател. Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ Т.: Да обясните на съда какво работите точно в предприятието на „Гривас” ООД, с какво се занимавате, каква е длъжностната Ви характеристика?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Основно отговарям за организирането на производството, окачествяването на суровините. Организиране означава да правя производствения план – получавам заявки за артикулите, които трябва да бъдат произведени, подреждам ги и предавам заявките към съответните звена в предприятието.

АДВОКАТ Т.: Занимавате ли се с доставките и съпоставяне на количествата получени и количествата произведени стоки?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Получаваните стоки ги окачествявам аз и също когато правя плана за производство се информирам дали наличностите позволяват да бъдат произведени заявените количества.

АДВОКАТ Т.: Възможно ли е при технологията на работа една стока, доставена по фактура, да бъде заприходена и вкарана в производство по-късно от дата на осчетоводяване.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Възможно е да. Случва се когато нещо с доставката не е наред като комплектовка на документацията или като качество на доставена суровина. Обикновено, когато има проблем информирам управителя и стоката стои блокирана докато не се вземе решение да се преработи.

АДВОКАТ Т.: Може ли да вкарате в производството стока, за която няма всички документи или имате съмнение за лошо качество?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не. Трябва или да подменим стоката с качествена, или изчакваме да се комплектова с всички документи.

АДВОКАТ Т.: По делото е установено от експерта, че на практика при движението на стоки в предприятието произвеждате повече от колкото доставяте. Може ли да обясните това?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Това се случва, когато се налага една стока да бъде препакетирана, т. е. тя се връща от един клиент от търговската мрежа, понеже не е могла да бъде продадена и до края на срока на годност няма да може да се продаде и се връща в предприятието, след което се препакетира и може да отиде при друг клиент. Не е задължително върнатата стока да е с изтекъл срок. Тя  се връща обикновено месец преди да изтече срокът. Ние нямаме с никой от нашите клиенти договор, че не може да приемем стока от тях, т. е. един вид даваме стоката, това което не се продаде, се връща и я насочваме към клиенти, които имат по-малки изисквания за срок на годност.

АДВОКАТ Т.: В такъв случай тази стока тя пак излиза като преработена, но не се заприходява като получена?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Ние я препакетираме и я продаваме отново и затова може да се получи така, че произведена стока да изглежда в по-голямо количество от  тази, която сме получили, при препакетирането влиза в други партиди.

АДВОКАТ Т.: Това допълнително извеждане на стока извън склада отразява ли се? Склададжийката отбелязва ли, че тази стока е върната документално?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Върнатата стока не минава през мен. Нямам представа дали някой я описва, моята задача е да накарам някой от работниците да я отвори, да я окачествя и да я насоча към ново производство или към бракуване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали когато идва стока при Вас и когато я окачествявате какви документи гледате и какво се случва ако документите не отговорят на това, което е като задание?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да има някакъв сертификат за качество от фирмата, която я доставя. Обикновено сертификатите не изчерпват всички изисквания, но фирмите поемат отговорността за качеството, т. е. аз търся сертификат за качеството при доставката. Като документация ме устройства, за мен е достатъчно и аз не съм ангажиран с други документи.  Други съпътстващи счетоводни документации пристигат и се разпределят директно към счетоводителката.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Някакви други проверки или изследвания правят ли се на стоката?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, но първо при съмнения ако нещо не е наред и по мониторингов план, който обхваща на случаен принцип, правим проби. Може би над 90 % от пробите са свързани с микробиология на средата и с качеството на готовите продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какво се случва ако стока не отговаря на вашите критерии?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: В този случай аз информирам управителя по телефона и му казвам за ситуацията, ако успеят да вземат решение с доставчика и той е още при нас, може да си я вземе на място от нас. Ако е заминал, управителят и другата фирма се договарят как ще процедират – дали ще бъде подменена стоката, зависи от проблема, който съм намерил. Стоката остава някъде настрани с маркировка, че не трябва да бъде произведена.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във вашия склад или в товарния камион на доставчика ли остава стоката?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: В някой от складовете.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли обяснили когато продавате ядки, продавате ли ги или ги давате на консигнация? Вашите клиенти плащат ли Ви ядките в момента, в който ги товарят от вашата база?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Моята отговорност е стоката да бъде произведена и предадена в склада. Оттам нататък не знам как се изкарва стоката, на кой се предава, на какви цени, това не ми влиза в отговорностите.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какво се случва със стоката, която е върната?

Съдът ОТБЕЛЯЗА, че на този въпрос свидетелят вече е отговорил.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Не чух да казвате след като стока е с изтичащ срок на годност до един месец, дойде в  склада и се препакетира, какъв срок на годност слагате на новата опаковка?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Стоката се препакетира със срок, съобразен с предполагаемия клиент, който ще я получава, в смисъл на общо основание се препакетира със заложен в технологичната документация срок.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Не Ви разбрах, тъй като казахте, че се смесва и с друг вид стока и затова отново Ви питам с опаковки с какъв посочен срок на годност се пакетира?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Със срок, предвиден в технологичната документация на продукта. Срокът зависи от вида на ядките. Не е един за всички видове продукти.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА:  Един месец или повече?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Сроковете по документациите са повече от един месец.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Вие съобщихте, че става въпрос за връщане на стока, а в друг Ваш отговор коментирате подменяне на стока? Означава ли, че когато се върнат определени количества от един обект, същите количества стока се доставя на този обект с нов срок на годност, а приемате такива с изтичащ срок?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: След като стоката бъде произведена, аз я предавам в склада за готова продукция и не знам към кой клиент е насочена и с какви документи излиза. Стоката, която се върне, аз просто нареждам някой да я отвори, окачествявам я и я препакетирам и я  предавам в склада.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Въпросът беше уточняващ, предвид изявлението, че е възможна една хипотеза за връщане на стока, и  друга хипотеза за подмяна на стока.

АДВОКАТ Т.: Дали в магазинната мрежа се връща препакетирана стока с частично изтекъл срок така, че в новия пакет се пише неверен срок на годност или се преоценява и се слага същият срок и се продава на по-ниска цена?

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Възразявам!

АДВОКАТ Т.: Какъв е капацитетът на предприятието? Колко като стока може да поемете и да я преработите и колко работници има?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам!

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Възразявам!

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Разполагаме с много машини, които напоследък стоят свободни, т. е. зависи от заявките, от машините.

АДВОКАТ Т.: Колко най-много количество сте произвеждали за месец?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не знам, не си спомням.

АДВОКАТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля Т..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля Т..

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Нямам други въпроси към свидетеля Т..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля Т..

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на допълнителната съдебно-икономическа експертиза на вещото лице А. М. А., който е със снета самоличност от предходно съдебно заседание, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Вещото лице обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Т.: Във връзка с Вашето заключение, където давате предположение, че е възможно констатираното от Вас произведено количество в повече от това, което е постъпило за производство и след свидетелските показания, може ли да се каже, че тези данни, които изнесе свидетелят, биха могли да бъдат обяснение за това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не чух някакви конкретни данни. Аз съм написал, че са възможни няколко хипотези, няколко възможни причини, но това по документация не мога да го констатирам. Тези предположения са във връзка с разговорите, които съм имал и с кореспонденцията с жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възможно ли е такава конструкция –количество продукция от даден търговски обект да бъде върнато и да бъде препакетирано и това да е отразено в счетоводството на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Нямаше сторно записи за предварително заведена стока, която счетоводно да бъде сторнирана и впоследствие заведена отново. Ако това се случва в предприятието, това е чисто фактически, но счетоводно то не намира отражение даже и по стандарти в работните карти и във входящия дневник. Това връщане на стоките не е отразено.

АДВОКАТ Т.: По тези стандарти или по съответните счетоводни изисквания трябва ли да бъде осчетоводено връщането?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Счетоводно това не е отразено, тъй като консигнацията се отразява с извънбалансови сметки. Те са ги заприходили по дебита на сметка 302 „Основни материали”. Единственото изключение е по дебита на сметка 301 „Доставки”, касаещи слънчогледа по фактура №1000000002/06.05.2011 г., издадена от  „Грейпс бул” ЕООД.

Понеже имаме доставки на 30.04.2011 г., на 03.05.2011 г., 04.05.2011 г. и 06.05.2011 г. (стр. 3 от експертизата от 28.10.2013 г.) тези доставки са минали по дебита на сметка 301. Това са изключенията, когато е издадена фактурата от 06.05.2011 г., са прехвърлени по дебита на сметка 302 „Основни материали”, но не са заведени задбалансово, за да става ясно, че са стоки на консигнация.

ВЪПРОС НА СЪДА: Говорим за стоки на консигнация, но не от позицията на жалбоподателя, т.е. той да ги взема на консигнация, което в случая за него би било суровина, а говорим от позицията на неговите последващи контрагенти, на които той да дава на консигнация с възможност за връщане на стоките, защото това заприходяване (завеждане задбалансово), което коментирате сега, е в случай, ако са налице  доставки към жалбоподателя, а свидетелят свидетелства за консигнация от жалбоподателя към други клиенти. Това дали променя това, което казахте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако имат такава политика, също трябва да отразят тази стока задбалансово. Ако жалбоподателят работеше на консигнация с последващи клиенти, той трябва да отрази задбалансово готовата продукция по сметка 303. Такива отразявания няма. По тази сметка не може да се проследи, затова и тази сметка не съм изследвал и не съм видял, че става въпрос за консигнация.

АДВОКАТ Т.: Ако не е договор за консигнация, а ако е договор с отложено плащане, пак по същия начин ли се осчетоводява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Плащането тук няма абсолютно никакво значение. Гражданскоправните отношения не намират отражение в данъчното законодателство.  Ако няма издадена фактура, няма какво да се отрази.

АДВОКАТ Т.: Следва ли да се разбира, че в счетоводството се отразява само когато има договор за консигнация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма значение за какъв договор става въпрос. Доколкото разбирам въпроса, искате да разберете дали липсващите количества са излезли от склада и ако това е въпросът, трябва да има отчетност всяко нещо, което се предава и напуска счетоводния склад, трябва да бъде отразено по кредита на сметка от група 30. Това понеже го няма в счетоводната документация, не може да бъде констатирано. Няма такива счетоводни записи.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът, като взе предвид допълнително изготвеното заключение по съдебно-икономическата експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 150 лева, изцяло от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В предходно съдебно заседание поисках протокола от разпита на свидетеля Г. да бъде изпратен в Окръжна прокуратура Бургас за наличие на данни за лъжесвидетелстване.

 

Съдът УКАЗВА на пълномощника на ответната страна, че приходната администрация разполага с правомощия в тази насока.

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да се уважи жалбата.

Моля да ни бъдат присъдени разноските.

Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се отхвърли жалбата.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 3832 лв.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА:  Жалбата срещу процесния ревизионен акт считам за неоснователна. За правилна и законосъобразна считам  констатацията на ревизиращия орган, поради което моля жалбата да оставите  без уважение, а ревизионния акт да потвърдите.

 

Съдът дава на пълномощниците 7-дневен срок за писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: