ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1313 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГРИВАС” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Т., с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колева.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.М.А..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото. Нямаме възражения да се разпита вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Не възразявам по разпита на вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         А. М А. - 31г., български гражданин, неосъждан, без особени отношения със сраните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение. 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

         Адв.Т.: На стр.7 от заключението, при отговора на въпрос № 3, констатирате, че освен тиквено семе по фактура № 127/2011г и леблебия по фактура № 007/2011г. всички останали доставки са отразени във Входящия дневник.

         На следващата страница сочите, че не би могло да се проследи движението по тези доставки. Следва ли да се разбира, че Входящият дневник удостоверява, че стоките са постъпили, а новото проследяване е вече до следващата реализация?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стоките постъпват първо във Входящия дневник и се завеждат със съответния партиден номер посочен в таблицата. След това, при самото обработване на стоките,  пакетирането, се изработват  работните карти, които показват това движение.

         Адв.Т.: За всички останали стоки по процесните фактури и за които казвате, че няма данни да се проследи движението на тези стоки, след като са заведени, това означава, че са постъпили във фирмата, а онова, което не може да се установи е последващото движение вътре в рамките на производствения процес.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постъпили са при жалбоподателя, след това разпределението е по звена, по технологични процеси. Това проследяване  (движение) вътре в рамките на предприятието беше обективно невъзможно да проследя.

         Адв.Т.: Дали от този Входящ дневник се установява постъпването на стоката във фирмата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, постъпили са, доколкото са отразени във Входящия дневник.

         Адв.Т.: Може ли да кажете в момента, във връзка с констатациите Ви на стр.7 от заключението, в случай, че бъдат представени други документи, може ли да се извърши това проследяване?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понеже въпросът е в доставения обем стоки, няма как да го проследя, тъй като както съм уточнил в края на годината  има голямо количество, което предполагам, че са били обработвани стоки и от други предходни доставки от предходна година, които сега да са били обработени.

         Адв.Т.: От Входящия дневник се установява, че е постъпило определено количество, но не можете да кажете кога във времето това количество е пакетирано?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Последващата преработка може да е и през следващата година. Допуснал съм го хипотетично. Може да има застъпване, напр. да е получено през месец април и да е обработено следващата година.

         На място изрично уточниха, че става въпрос за партида от 2010г.

         Адв.Т.: Казвате, че не може да се проследи в цял обем, имайки предвид, че стоката да се преработи след процесните данъчни периоди, предвид по-дългия срок на годност на ядките, примерно една година.

         Това означава ли, че за тази част, за която сте извършили експертизата, сте категорични, че преработената част е точно от тези фактурирани доставки?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С единственото уточнение, относно това, че приемам като дадено датата на Входящия дневник да е датата от Работните карти, тъй като самата преработка се проследява от Работни карти и единственото съвпадение между Входящия дневник и Работните карти са последните две цифри – годината на производство или годината, в която е постъпила стоката. Предполага се, защото те твърдят, че в рамките на два месеца след доставката, започва преработката и от това аз предполагам, че годината от Входящия дневник и годината на Работната карта отразява съответната партида и затова съм посочил, като например:

         Партиден номер 10 и Партиден номер 11 в количеството на продукта „Аро” цифрата 01 показва „бадем” без нищо друго да е уточнено - какъв е бадема и от кой доставчик;

         Цифрата 004 показва поредният номер на доставката и другите две последните цифри показват годината на доставка и годината на пакетиране. Има и помесечно посочване в самите карти, в таблицата съм дал обобщени данни, обработил съм ги по месеци, но самия партиден номер на стоката, който може да се проследи, защото в самите карти има същите партидни номера, по партиден номер не може да се извлече конкретния месец и аз вземам данни от Работната карта, за да установя този месец.

         Адв.Т.: В тази връзка може ли да се приеме, че има данни за това, че поне една част от доставеното количество е реално преработено?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как да съм сигурен, защото мога да ги проследя тези количества единствено по партидните номера, които се променят – във Входящия дневник се поставя един номер, когато отиде в Работната карта стоката получава друг партиден номер, който включва вече първо номер на суровина, след това номер на готов продукт. Но за да мога да направя връзка между доставено количество по Входящ дневник с продукт по Работна карта, която съдържа данни за преработената стока, аз приемам, че годината на производство и годината на доставка са една и съща.

         Уточнявам, единствено по което се водя е годината - последните две цифри са година на производство и година на доставка. След като приема, че съвпадат, тогава взимам поредния номер 001, за да обвържа конкретната партида с готовия продукт и въз основа на тези данни съм направил извод, че действително тези количества са усвоени с изключение на леблебията и тиквеното семе и една партида на слънчогледа, която е с №  3801 2 11. Това се вижда и от таблицата, че слънчогледът от 06 май няма никакво движение, също за датите 26 март, 31 май 2011г. и това съм го посочил като забележка в таблицата.

         Адв.Т.: Не съм запознат с тези системи, техническа документация, която касае производството и качеството на стоките в срока на годност.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По стандарт няма изискване за съхранение на документите. Има нещо като правило, което е прието, че когато изтече срокът на годност на съответната стока, не е нужно да се съхраняват документите за тази стока. Това се е извлякло от практиката. По стандарт няма изисквания за съхранение на документацията. Има изисквания само да може да се проследи самият процес, като стандартите това са общи правила, те са универсални за всички фирми. Те дават насоки, не определят форма и съдържание на един документ, дружеството само определя как да съхранява и  формира документацията. Няма значение как ще се казва самия документ.

         Адв.Т.: Нямам повече въпроси.

 

         Юрисконсулт М.: В предходно съдебно заседание свидетелят Г., който е син на управителя заяви, че на всеки пакет има номер, който е задължителен и представлява произход, дори от него може да се установи човекът, който е разтоварил стоката, нещо като баркод съдържащ информация. От този баркод могат ли тези всички данни да бъдат разчетени?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не може. Този номер, който е на гърба, е номер на готовия продукт. Трябва да се тръгне отзад напред от Работната карта от номера на готовия продукт, да направим връзка с доставките. Това е доста трудно, да се направи, тъй като през този период не са разполагали със софтуеър, който да проследи това движение. Самият баркод, който е задължителен за всеки продукт, не дава информацията, за която питате. Самият баркод може да проследи единствено и само държавата, в която е произведена стоката, в случая код 380 е за България, кодът на производителя в случая 0101 за „Гривас”, и последните 5 цифри показват характеристиката на самата стока с обяснението, че в характеристиката няма доставчик. Има цвят, размер, технически характеристики свързани с влажност и други подобни за продукта, но няма доставчик.

         Юрисконсулт М.: Същият свидетел заяви, че от тези номера може да се установи произхода и качеството на стоката и дори шофьора. Възможно ли е, ако тези системи са поддържани в по-пълен обем, тази информация да бъде налична?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип те са разполагали през съответния период с документ, който да даде отговор на този въпрос и в частност някоя от товарителниците, но тази документация не е съхранена. Искам да уточня, че във връзка със складовите разписки, които съм проверил и от които съм извел извода във втората част на заключението дали стоките са стигнали до дистрибуторите, вътре в складовите разписки е посочен както партиден номер на готовия продукт, така и баркода на съответната стока. Тези складови разписки са съставени между „Гривас” и конкретния краен клиент, контрагент, потребител. Те са за различни периоди, описал съм ги в заключението.

         Всъщност от тези документи аз не мога отново по крайния номер, който стои на гърба на опаковката, единствено и само от складовите разписки не мога да направя заключение дали тази стока е същата по спорните фактури за доставки. Описал съм на стр.9 от заключението как съм направил проследяването, като съм изхождал пак от данни във Входящия дневник. Написал съм за няколко партиди, които не съм намерил в тези складови разписки. Когато се произведе един продукт, т.е., имаме партиден номер на готовия продукт и няколко доставки имат същия партиден номер. Това означава, че тази партида, която съм написал, че не съм я намерил в складовите разписки, като например № 14200311, което е посочено в експертизата – „шам фъстък”, готов продукт, който във Входящия дневник е с № 1100311. Тази партида от Входящия дневник има няколко дати на производство, като този номер 14200311 показва, че е произведено в седмицата на 20.03.2011г. Конкретно това производство аз не намирам, но има производство и дистрибуция, съответно доставка до клиента по складови разписки от 27.03.2011г., от 03.04.2011г. Говорим за същата партида шам фъстък от 10.04.2011г. и 17.04.2011г. Т.е. за другите четири производствени дати съм намерил, че са доставени тези  количества, а за 20 март не съм намерил.

         Юрисконсулт М.: На стр.5 от заключението какво сте искали да кажете в т.15?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е задача на експертизата, но понеже съм поискал част от документите, за да мога да направя сравнителен анализ и тъй като казаха, че не са сигурни дали разполагат с цялата информация., изисках тази информация, но от посочените документи не става ясно кои доставки са били обработени, дали от „Грейпс бул” или от „Винс”. Те са отразени като доставчици по фактури, но в самото производство, когато се изписва тази стока и се продава на клиента, не може да стане ясно дали продаденото количество е от „Грейпс бул” или от друг доставчик.

         Юрисконсулт М.: На същата страница от заключението, т.19 и т.20 –възможно ли е, ако се вземе един продукт от „Гривас” от номера отзад да се проследи цялата верига – кога е произведен, кой е доставчика и т.н. По принцип дали е възможно цялата верига назад да се проследи?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип може, ако са разполагали с нужния софтуеър.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

         Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се заплати възнаграждение в размер на 350 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Т.: Във връзка с обясненията на експерта в днешно съдебно заседание, които обвързват достоверността на изнесената в експертизата информация с предполагаемата от експерта дата на преработка, моля да допуснете до разпит един свидетел, с чийто свидетелски показания да установим в какъв период от време се обработват или са обработени в частност доставките по конкретните фактури. 

         Отделно от това, данните по експертизата касаят две групи факти - единият факт на извършена доставка и получаване на стоката по процесните фактури, което според нас е релевантно и другата група факти е последващото движение на стоката към последващи доставчици, което според нас не е съвсем релевантно, тъй като не е предмет на правния спор.

Моля да ми се даде възможност съобразно обяснението на вещото лице да се опитаме да съберем, ако има запазени всички документи, касаещи Работни карти, сертификати за произход, не само за процесния период, а евентуално и последващи периоди, през които би могло да се обработи процесното количество стока за по-дълъг период. Моля да се съобрази обстоятелството, че срокът за съхранение на документите, които са релевантни за извършването на такава експертиза е изтекъл, поради което за по-продължителен период от време трябва да се провери архива на дружеството дали там се съхраняват нужните според нас доказателства.

 

         Юрисконсулт М.: Възразявам относно искането за разпит на свидетел, тъй като същият няма как да обясни точно в кои моменти, кога са пристигнали въпросните количества ядки. Свидетелят Г. заяви, че на година фирмата обработва по 12 хиляди тона ядки и невъзможно би било на който и да е човек от фирмата да си спомни от преди повече от две години коя фирма, какъв вид и какво количество ядки е доставила. Освен това, както заяви и вещото лице, такива документи се унищожават след като изтече срока на годност на даден продукт. В тази връзка жалбоподателят не е запазил въпросните документи, а и същият ако ги имаше в своя архив би могъл да ги представи както в ревизионното производство, така и в административното, а не в сегашния момент, от който е минал повече от една година.

 

         С оглед изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза, моля на Окръжна прокуратура-гр.Бургас да бъде представено копие от протокола от съдебно заседание проведено на 17.06.2013г., когато беше разпитан свидетелят Г., с оглед да бъде извършена проверка за наличие на лъжесвидетелстване от въпросния свидетел.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Исканията считам относими към предмета на делото и не възразявам да бъде допуснат до разпит един свидетел, както и да се даде възможност на жалбоподателя да се снабди с документите посочени от експерта А. и да се зададат въпроси за допълване на заключението.

 

         Съдът, като съобрази направените днес допълнителни доказателствени искания от страна на адв.Т., намира същите за основателни, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане в следващото съдебно заседание един свидетел, воден от страна на жалбоподателя.

         ДАВА възможност на тази страна в 14-дневен срок считано от днес да формулира допълнителни доказателствени искания, по които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 10.03.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: