ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1313 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГРИВАС” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Т., който представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

        

         Директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М..

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колева.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..       

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         С.В.А. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните поделото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.Т.: Във връзка с Въпрос № 6 от експертизата - цените на ядките, които сте посочили, тези цени за българско кишу или за друго вносно семе се отнасят. Тези цени съобразени ли са с евентуални пунктуации на пазара?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм пазарните цени на стоките, които са предмет на въпроса, като изрично съм записала в заключението, че за стоките бадем и шам фъстък съм ползвала цени, които са резултата от извършено ВОП при жалбоподателя от Гърция, като никаква друга конкретика не мога да вкарам в отговора на въпроса. Ако въпросът е кога са брани, в кой период, не мога да отговоря.

Това е средна цена.

Цените, които са резултат от ВОП, това са конкретни цени на гръцко дружество. Ако въпросът е дали са относими към ревизираните данъчни периоди – коментирам същите периоди, през които са процесните доставки и можем да ги отнесем като средни важими за процесните периоди.

За останалите цени на фъстъка и тиквеното семе съм  посочила произход България.

Цените са за цялата 2011г., без да съм се съобразила със сорт, големина на ядката и много други фактори, които влияят на цената и няма как да бъде съобразено. Това е една средна цена.

Адв.Т.: В отговора по т.4, стр.5 от заключението „…дружеството пакетира един и същ готов продукт, то не е възможно да се направи разграничение в смисъл, реализираните пакетирани ядки от кои точно доставки са” - Този извод само въз основа на счетоводната документация ли правите или сте прегледали техническата документация за качество, количество и въобще за сертифициране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изводът съм направила на база счетоводните записвания.

Ако има някаква друга различна счетоводна информация в дружеството, не съм проверявала такава.

Анализирала съм сметка 304 „Стоки” и съответно сметка 303 „Готова продукция”.

Адв.Т.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Организирано ли е по някакъв начин приемането, изписването на стоки от склада, които стоки в последствие да бъдат преработени, примерно печени и тогава пакетирани. Ядките се получават в суров вид. След това при последваща преработка при жалбоподателя отразявано ли е някакво движение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На лист 4 от заключението, макар и като счетоводни статии, се вижда алгоритъмът, по който суровите ядки се заприходяват като основни материали и при влагането им в производството. При тяхното изпичане се изписват от материалната сметка, всички разходи, които съпътстват това изпичане или цялото производство по  тяхното изпичане и пакетиране се набират по тази сметка и тя от своя страна формира себестойността на готова продукция в сметка 303 – последната счетоводна операция. Тази сметка 303 се води аналитично по видове ядки, но доколко се застъпват в количество от предходни периоди от време няма как да се установи.

 

Адв.Т.: Във връзка с това уточнение, да разбираме ли, че има изходяща продукция, но не можем да кажем дали е по процесните фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има и готова продукция, която е била налична в предходен период.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение на вещото лице 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на 600 лева от внесения депозит.

 

Адв.Т.: Водим двама свидетели, които са допуснати до разпит и моля да се разпитат в днешно съдебно заседание.

 

Съдът СНЕМА самоличността на водените в днешно съдебно заседание свидетели, допуснати до разпит с определение четено в съдебно заседание на 08.10.2012г.

 

В.С.В.  българска гражданка, семейна, неосъждана, работи като приемчик в дружеството жалбоподател, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

Х.Д.Г.– български гражданин, семеен, неосъждан, пълномощник на управителя Димитър Г. и негов син, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Г..

         ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката В..

 

 

 

 

         Разпит на свидетелката В.:

         Адв.Т.: От кога работите в дружеството?

         Свидетелката В.: В дружеството работя от 1996г. За периода от месец март 2011г. до месец май 2011г. работя в търговския отдел, от самото начало точно от посочената от мен длъжност като приемчик.

         Адв.Т.: За периода месец март – месец май 2011г. кои фирми доставяха на дружеството „Гривас” ядки?

         Свидетелката В.: По принцип работим с доста фирми, но най-големи количества през този период сме вземали от „Винд” ЕООД и от „Грейпс Бул” ЕООД. За този период сме работили с тези фирми.

         Адв.Т.: Как се проследява доставката и можете ли да кажете дали това, което е издадено като фактура  и дали това, което е фактурирано е постъпило в склада?

         Свидетелката В.: Процедурата е следната: идва камионът в нашия склад в базата. Оттам с началник склада гледаме пробата, дали съответства с това количество, което приемаме и почва да се разтоварва стоката. След това идва с протокола шофьорът с началник склада, след това влизаме в склада за суровина, гледаме стоката дали съответства, дали е точно количеството. Камионът се тегли и пак се броят чувалите колко са, защото стоката по принцип е в чували. Когато стоката е насипна, само на кантар се тегли. Ако стоката е в чували, тегли се на кантара и се броят чувалите. При мен идват шофьорът и началника склада, приема се стоката, подписва приемо-предавателен протокол, единият екземпляр остава в шофьора, другият остава при нас. Гледаме дали количеството съвпада и това мен ме интересува.

         Адв.Т.: На всяка една от доставките ли сте присъствали?

         Свидетелката В.: Да.

         Адв.Т.: Как можете да бъдете сигурна, че един камион, който влиза в склада е изпратен от конкретна фирма?

         Свидетелката В.: Познаваме ги, защото едни и същи шофьори идват при нас.

         Адв.Т.: Следва ли, че шофьорът идва с фактура, пред вас се брои стоката и се сравнява по фактурата?

         Свидетелката В.: Да.

         Адв.Т.: Имало ли е случай в този период, за който да сте констатирали да е доставено по-малко или по-голямо количество от това, което е фактурирано?

         Свидетелката В.: Не. Това, което е фактурирано, това идва на място и измерено, теглено го приемаме в склада.

         Адв.Т.: Задълженията Ви само по приемането на стоката ли са?

         Свидетелката В.: На тази длъжност „приемчик” в  задължението ми влиза приемане на стоката и когато се експедира готовата продукция също през мен минава.

         Адв.Т.: Може ли да потвърдите дали тези количества, които са постъпили от месец март 2011г. до месец май 2011г. след това са били преработени и постъпили в мрежата?

         Свидетелката В.: Имаме входящ дневник на суровините и се записва кой е доставчика и всичко подробно, защото имаме сертификат за качество и това се изисква по сертификата.

         В техническата документация по сертифицирането съгласно ISO може да се проследи пътя на суровината до всеки дистрибутор.

 

         Юрисконсулт М.: Когато приемате дадена стока, има ли представител на фирмата от страна на доставчика?

         Свидетелката В.: Това е шофьорът.

         Юрисконсулт М.: За тези две фирми, за които стана въпрос, шофьорът играе ролята на представител на фирмата и няма изрично лице, което да идва от фирмата?

         Свидетелката В.: Аз виждам само шофьора, понеже работя с него и той ми носи с началник склада приемо-предавателния протокол. Това ме интересува и друго не знам.

         Юрисконсулт М.: Шофьорите от кои фирми бяха?

         Свидетелката В.: Аз ги познавам като лица. Аз приемам стоката. Интересува ме каква стока ще влезе в склада.

         Юрисконсулт М.: Има разминаване в обясненията, които са дадени в ревизионното производство и тези, които са внесени от доставчиците. Затова питам кои са точно шофьорите, номерата на камионите какви са – бургаски, сливенски?

         Свидетелката В.: Доста време мина, преди две години беше това и не мога да се сетя. Идват и други доставчици, не са само тия.

         Юрисконсулт М.: С „Грейпс Бул” ЕООД дълго време ли работихте?

         Свидетелката В.: За този период сме работили с тези двама доставчици. Оттам нататък, доколкото си спомням не сме работили с тях. След това не сме работили с тях.

         Юрисконсулт М.: А преди това работили ли сте с тях?

         Свидетелката В.: Не си спомням.

         Юрисконсулт М.: Как си спомняте, че точно през тези три месеца сте работили с тях, а преди или след това дали сте работили с тях не си спомняте?

         Свидетелката В.:  (няма отговор)

         Юрисконсулт М.: По принцип други доставки от тези доставчици имате ли?

         Свидетелката В.: Не мога де се сетя в момента. Имаме си дневници и може да се види документацията.

         Юрисконсулт М.: Стоката сурово семе, която постъпва като количество и като видове на отделно място ли се съхранява или на различни места?

         Свидетелката В.: Базата е една. Съхранява се в едно складово помещение.

         Юрисконсулт М.: Ако стоката е насипна, в същото помещение ли се съхранява със стоката в чували? Какво количество ядки може да приемете за един месец и колко обработвате на ден?

         Свидетелката В.: Колко обработваме не мога да кажа, защото не се занимавам с тази дейност.

         Имаме си склад за готова продукция,     където се поддържат  количества. Не се експедира веднага каквото се произведе. Не мога да кажа точно в определен период колко е произведено, защото има експедиция, има и наличност в склада.

         Юрисконсулт М.: Ще задам по друг начин въпроса - Във всеки един момент какво количество ядки може да съхранява фирмата?

         Свидетелката В.: Доста може да се приеме, но точно определени количества не мога да кажа. Сградата е доста голяма.

         Юрисконсулт М.: Приблизително 10, 20, 200, 1000 тона?

         Свидетелката В.: Не мога да кажа. Имали сме и много тонове. Голямо количество.

         Юрисконсулт М.: Казахте, че работите в тази фирма от 1996г. Това е достатъчно дълъг период, за да имате представа какво съхранявате в склада.

 

         (след дълга пауза)

         Адв.Т.: Базата голяма ли е?

         Свидетелката В.: Голяма е, 5-етажна и може голямо количество да съхранява.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Във връзка със заявеното от свидетелката, че същата много добре познава шофьорите на двамата доставчици „Винд” ЕООД и „Грейпс Бул” ЕООД, заявено в началото на разпита на въпрос на адв.Т., в последствие тя заяви, че не може да си спомни, защото кратко време е работила с тях, Познава ли ги и какви са имена им?

         Свидетелката В.: Познавам ги и визуално ги познавам, но имената не мога да се сетя. По принцип шофьорите поименно не мога да се сетя как се казват. Работили сме, това е което се сещам от март до май някъде, за периода с тях. Визуално ги познавам.

 

 

         Разпит на свидетеля Г.:

         Адв.Т.: Запознат ли сте с процеса на заявяването, доставянето, отчитане на ядки, семена? Ако да, от колко време се занимавате с този процес и в какво качество?

         Свидетелят Г.: Фирмата е създадена през 1991г. и повече от 20 години работи с ядки. Според международната организация „Нилсен”, която изчислява пазарния дял, тя е № 1 в България. От пет години насам сме № 1. Фирмата преработва хиляди тонове ядки на годишна база между 10 и 12 хиляди тона годишно.

         Адв.Т.: Толкова ли събира склада?

         Свидетелят Г.: Разполагаме с две бази –едната е с 6 хил.кв.м. покрита площ и още една складова база, която е с площ 5 хил.кв.м. Това са двете складови бази, в които съхраняваме суровините, които получаваме. За друга готовата продукция съхраняваме в други помещения, които сме взели под наем в други градове. Централният склад е в София.

         Ежедневно се купуват от всички култури, които се произвеждат в България. Ежедневно имаме доставчици, които първо ни докарват мостра, след одобрение на мострата от екипа и след преминаване през окачествителни и сортиращи такива тестове, на какво качество отговаря, според зададени параметри, това, което остава, се окачествява в пакетчета.

След одобряване на мострата, договаряме се с човека, който е донесъл мострата. Той кара цялото количество насипно, в гондоли или по друг начин. Когато стоката пристигне, се сравнява дали е същата с мострата. След  като мине през екипа отново, се разтоварва в складовата база.

         Адв.Т.: Конкретно за периодите март, април и май 2011г. с доставчиците „Винд” ЕООД и „Грейпс Бул” ЕООД какви бяха договорените с тях доставки по количества, видове ядки, случиха ли се тези доставки?

         Свидетелят Г.: Разбира се, че се случиха тези доставки. Във всеки един пакет ядки на фирмата на гърба има номер, който е задължителен по системите за контрол на качеството, които ние сме въвели. Те са задължителни за магазините на „Метро”, „Кауфланд” и „Била”. Фирмата работи основно с тях. Този номер представлява произход на стоката, човекът който е разтоварил, нещо като баркод и съдържа цялата информация. Всеки един човек и всеки един процес има номер. При проверка се вижда как тази стока е дошла и продадена в „Метро”, „Кауфланд” или другаде.

         Всичката тази стока, която е дошла, е продадена на тези магазини – „Метро”, „Кауфланд и „Била”. Ние няма как да вземем друга стока и да я продадем.

         От двамата доставчици реализираната от нас продукция към горните търговски вериги е именно в резултат на доставките от тези двама доставчици.

         Адв.Т.: Тази техническа документация, която е свързана с кодирането на произхода на процесните партиди може ли да се разчете от съответния специалист за коя доставка става въпрос, по коя фактура са получени и т.н.?

         Свидетелят Г.: Разбира се. Такава идентификация може да се осъществи включително и към настоящия момент, ако се отиде в някой от тези магазини и се вземе пакетче и под този номер могат да се установят произход, качество, доставка, дори кой е шофирал до склада.

         Мисля, че тази информация дори от 2011г. се пази във фирмата.

         Адв.Т.: Цената се определя съобразно качество на отделните ядки, когато минат през влага, сортировъчна машина, тогава означава ли, че цената на всяка доставка е различна?

         Свидетелят Г.: Винаги е различна цената. Защото в един блок от слънчоглед в единия край има влага и качеството е различно. Цената е различна в зависимост от качеството.

         Няма нито един път, когато цената да е една и съща.

         Адв.Т.: Транспортирането на стоката от доставчика до склада как става?

         Свидетелят Г.: Като цяло това е въпрос на договорка. Ние имаме собствени автомобили, но практиката е и хората да ни карат стоката.

         Адв.Т.: Има ли практика по конкретни доставки транспортът да се използва не на доставчика, а на фирмата, от която той купува?

         Свидетелят Г.: Това е въпрос на продажба, при която доставчикът се явява посредник. Има фирми, които сключват договори с Китай, които получават определи контейнери, но нямаме отношения с тази фирма. До нас може да докара стока фирмата, която е предходен доставчик на нашия доставчик според договорка. Формално тя преминава през прекия доставчик.         

 

         Юрисконсулт М.: В какви отношения сте с фирмата „Грейпс Бул” ЕООД и откога?

         Свидетелят Г.: В търговски отношения въз основа на ядките, които доставят.

         Юрисконсулт М.: Колко време работите с тях?

         Свидетелят Г.: Работим с фирмата при доставка и в момента на кампания пак ще работим.

         В момента не е кампания. През месец август, когато има количества, сигурно ще донесат и ще работим с тях.

         Юрисконсулт М.: Когато получавате стока, има ли представител на фирмата, която носи стоката?

         Свидетелят Г.: Ние изготвяме нашата документация. Когато стоката влезе при нас и се окачестви, ние изготвяне всички документи, които са нужни на нас при доставката на стоката.

         От страната на доставчика, когато се докара стоката, ако е окачествена и отговаря на същото качество, не е нужно да се вика друг човек, който да подписва, но ако не отговаря на качеството и има въпроси, се вика друг човек от фирмата. Фактурата се носи от шофьора.

         Юрисконсулт М.: Как ставаха точно поръчките?

         Свидетелят Г.: След оставяне на мостра, ние одобряваме мострата и след това се доставя тази стока. Доставчиците сами ни търсят и идват да предлагат стоката. Това е ежедневно.

         Юрисконсулт М.: Комуникацията с „Грейпс Бул” ЕООД кой от Вашата фирма осъществява?

         Свидетелят Г.: Аз. Мисля, че се казваше Н.човекът, който идваше. Идвал е в гр.Сливен.

         Юрисконсулт М.: Доставките с какъв транспорт бяха извършени?

         Свидетелят Г.: Не си спомням.

         Юрисконсулт М.: На фирмата или на доставчика бяха камионите?

         Свидетелят Г.: Пристигат на ден 30-40 доставчика и не мога да си спомня от 2011г., кой е карал стоката. Стоката е пристигнала, има контрол, който не позволява друго нещо.

         Юрисконсулт М.: Складовите площи колко са големи и колко стока може да се съхрани в тях?

         Свидетелят Г.: Ако сега отидем в склада минимум 2 хиляди тона има в наличност. Фирмата има 48-50 склада. Складът в гр.Сливен може да събере над 10-15 хил.тона. Той е огромен. Един етаж е на площ един декар.

         Юрисконсулт М.: Познавате ли фирмата „Мирко” ЕООД?

         Свидетелят Г.: Фирмата „Мирко” ЕООД познавам. Към 2011г. не съм бил запознат с тази фирма. Към настоящия момент отношенията ни не са добри.

         Юрисконсулт М.: Може ли да кажете дали баща Ви е познавал управителя на фирмата „Мирко”?

         Свидетелят Г.: Аз познавам президента на фирмата, може и него да познавам, но не извършвам търговска дейност с тази фирма.

 

         Адв.Т.: Случвало ли се е заявки да се правят по телефона?

         Свидетелят Г.: Случвало се и по телефона да се правят заявки. Изпращат ни мостра и по „Спиди” на адреса на „Гривас”. В периода на кампания пристигат около 20 мостри на ден. Всеки си жъне реколтата, получава рента или нещо такова и  търси къде да пласира стоката. Има слънчоглед за олио, за хранене на животни, за чоплене.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

         Адв.Т.: Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, по която да бъде назначено вещо лице специалист по сертифициране и въпросите по която ще формулирам в нарочна молба с копие за страните.

         Юрисконсулт М.: Считам, че такава експертиза не следва да се извършва. Спорният момент в случая е дали е налице реална доставка от „Грейпс Бул” ЕООД и „Винд” ЕООД към жалбоподателя. Това вещо лице каквито и данни да снеме, те ще са от документация в „Гривас”, а въпросното дружество може да записва дадена стока от кой доставчик е по негово усмотрение. Както вещото лице по приетата съдебно-счетоводна експертиза добави, че по счетоводни данни, това което е записано, това е и констатацията в експертизата, която е представена.

         Ако допуснете извършването на такава експертиза, ще взема становище по задачите извънсъдебно, когато постъпи искането.

         В тази връзка, моля да бъде наложена санкция на жалбоподателя, тъй като същият несвоевременно представи искане за събиране на доказателства, което би могъл да направи в предходни моменти и с това умишлено отлага делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения.

 

          Съдът, като съобрази направеното от адв.Т. допълнително доказателствено искане, намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока, доколкото посредством назначаване на допълнителна специализирана експертиза по делото, биха се установили правнозначими за делото факти.

         По направеното от юрисконсулт М. изявление, съдът намира същото за неоснователно, тъй като се констатира, че допълнително постъпилото днес доказателствено искане е обусловено от разпита на свидетеля Г., поради което към настоящия момент за страната не е била налична обективна възможност да формулира на по-ранен етап доказателствените си искания.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7.-дневен срок, считано от днес да депозира по делото молба, в която да формулира допълнителни доказателствени искания, за които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.11.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: