Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1707                10  октомври  2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Недкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1312 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

         Образувано е по касационна жалба на „Бест трейд 2012” ЕООД, с ЕИК/Булстат ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, ул. „Сливница“№64, представлявано от Николай Веселинов Добрев, против решение № 513 от 23.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 747/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 2604/11.12.2017 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което на касатора, за нарушение по чл.118, ал.1 ЗДДС, вр. чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00/петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление. Ангажира доказателства.

Ответникът - директор на ТД НАП Бургас, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 513 от 23.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 747/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 2604/11.12.2017 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което на „Бест трейд 2012” ЕООД, за нарушение по чл.118, ал.1 ЗДДС, вр. чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00/петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Счел е за безспорно доказано, че при осъществяване на дейността си „Бест трейд 2012” ЕООД не е изпълнило нито един от посочените в Наредба № Н-18/13.12.2006 г. начини за отчитане на продадените от него лотарийни билети и затова правилно е ангажирана неговата административна отговорност за неиздаване на фискална касова бележка. Изложени са мотиви, че деянието не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН, тъй като не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид.

Санкцията е наложена на „Бест трейд 2012” ЕООД, за което е установено, че работи като посредник при продажба на билети на „Национална лотария“ за това, че на 03.11.2017 г. в 10.30 часа в стопанисвания от дружеството търговски обект магазин „Корнер шоп“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Сливница“№ 62,  е извършена покупка, преди легитимация, на един билет „Национална лотария“, серия А 2017 № 46-182140-064, на стойност пет лева, като след получаването на билета и плащането му в брой, не е издадена фискална касова бележка или касова бележка от кочан. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 0155788 от 03.11.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че не е следвало да бъде ангажирана отговорността му за неиздаване на фискална касова бележка, тъй като за него, в качеството му на лице, извършващо продажба на лотарийни билети, като посредник на Национална лотария, е предвидено изключение в разпоредбата на чл.4, ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. от общото задължение за лицата по чл.3, ал.1 от същата наредба да издават такава за всяка продажба и за всяко извършено плащане в брой. Изложени са и доводи при условия на евентуалност, че нарушението представлява маловажен случай.

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

По делото е безспорно установено, че на 03.11.2017 г. в 10.30 часа в стопанисвания от дружеството-касатор търговски обект магазин „Корнер шоп“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Сливница“№ 62,  е извършена покупка, преди легитимация на един билет „Национална лотария“, серия А 2017 № 46-182140-064 на стойност пет лева, като след получаването на билета и плащането му в брой, не е издадена фискална касова бележка или касова бележка от кочан.

Установява се по делото, че „Бест трейд 2012” ЕООД е посредник при разпространението на лотарийни билети на Националната лотария, която има издаден лиценз от Комисията по хазарта за организиране на хазартни игри „Лотарио“ и „Новолото“, видно от удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартни игри № 000030-7089/20.06.2017 г./л.29 от делото/. Видно от тристранното споразумение, касторът има сключен договор от 12.03.2015 г. с „Национална лотария“ООД, по силата на който е приел да извършва възмездно в полза на лотарията дейност по събиране на залози за участие в хазартната игра „Лотарио“, във всичките й разновидности, както и да разпространява от името и за сметка на възложителя билети за моментна лотарийна игра „Национална лотария“ в помещение, находящо се в гр.Бургас, ул. Сливница № 62. Този договор е представен пред касационната инстанция, ведно с приложение № 2 към издаденото на „Национална лотария“АД удостоверение за лиценз за организиране на хазартни игри № 000030-7089/20.06.2017 г., представлвяващо списък на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби за лото играта „Лотарио“, в който фигурира търговския обект, стопанисван от касатора, където е извършена покупката на лотарийния билет. Видно от приемо-предавателен протокол № 21059 на 23.10.2017 г. „Бест трейд 2012” ЕООД е получило от „Национална лотария“ лотарийни билети с изрично посочени серийни номера, в това число и билетът, за чиято продажба и извършено плащане, не е издадена фискална касова бележка в стопанисвания от него обект/л.17 от анд №747/2018 г. на БРС/.

Предвид горното, настоящият касационен състав приема, че в случая е приложима разпоредбата на чл.4, т.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.103/13.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./, съгласно която при продажба на лотарийни билети не се изисква издаване на касова бележка. Тази разпоредба предвижда изключение от правилата, предвидени в чл.118, ал.1 ЗДДС и чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. Тя освобождава търговеца от вмененото му задължение да регистрира извършените продажби в търговския обект чрез фискално устройство, при положение, че плащането се извършва срещу предоставянето на билет или друг удостоверителен знак. В конкретния казус дружеството касатор е осъществило продажба на лотариен билет, поради което се явява освободено от задължението си да издаде фискална касова бележка за извършеното плащане в брой. Ето защо, деянието, установено с АУАН е несъставомерно и неправилно с НП е ангажирана отговорността на „Бест трейд 2012” ЕООД за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС вр. чл.25, т.1 от  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 513 от 23.04.2018 г., по административно наказателно дело № 747/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

         ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ № 2604/11.12.2017 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което на „Бест трейд 2012” ЕООД, с ЕИК/Булстат ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, ул. „Сливница“№64, представлявано от Николай Веселинов Добрев, за нарушение по чл.118, ал.1 ЗДДС, вр. чл.25, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106/2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00/петстотин/ лева.

Решението е окончателно.

                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                              2.