ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1312 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.М., редовно уведомен, със съгласието на майка си и законен представител Е.В.М., не се явява.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.В.М., като майка и законна представителка на А.Н.М., редовно уведомена, не се явява.

Двамата жалбоподатели се представляват от адв.Б. с представено пълномощно находящо се на лист 23 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Основно училище „Пейо Яворов” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от адв.Д. с представено пълномощно находящо се на лист 29 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражение по хода на делото.

 

         Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Б.: Доверителят ми е поискал издаване на удостоверение за завършен 7-ми клас, като такова му е било отказано няколко пъти устно, след което е депозирал на 16.06.2014г. писмена молба, по която също има отказ, който също е устен. В настоящия случай обжалваме административен акт обективиран в устен отказ, като водим един свидетел за установяване на този факт, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. Оспорваме депозираният отговор.

Удостоверението е получено на 20.06.2014г., която дата е последна дата за депозиране на това удостоверение за прием на детето в друго училище, като удостоверението е издадено след завеждане на настоящия иск.

         Представям на съда издаденото удостоверение, което е издадено на 19 и получено на 20.06.2014г.

 

Адв.Д.: Възразявам по искането за допускане до разпит на свидетеля. Считам, че жалбата е насочена срещу негоден за обжалване административен акт. Липсва писмен отказ за издаване на удостоверението. От друга страна, след депозиране на молбата в училището на 16.06.2014г., своевременно и в срок директорът на училището е издал исканото удостоверение, поради което считам, че липсват основания и предмет на делото, тъй като от една страна липсва изричен отказ по смисъла на закона, а от друга страна липсва и мълчалив такъв. Настоящото производство считам, че е без предмет.

Представям и моля да приемете нарочната молба, която е депозирана в училището за издаване на удостоверението, и която съдът ни задължи в предходно съдебно заседание да представим в цялост, тъй като представеното ксерокопие не отразяваше изцяло този документ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от пълномощниците на страните писмени доказателства, представляващи удостоверение за завършен седми клас Рег.№ 22258-222/19.06.2014г. издадено от Основно училище „Пейо Яворов” гр.Бургас, както и молба с вх.№ 1811/16.06.2014г.

 

Намира доказателственото искане на адв.Балева за депозиране на гласни доказателствени средства, посредством разпит на свидетел за основателно, доколкото посредством този разпит биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и в частност биха се установили възраженията на страната относно и начинът, по който е формиран отказа на административния орган за издаване на съответното удостоверение, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

О.А.М. – 65г., руски гражданин, постоянно пребиваващ в България, семеен, неосъждан, баща на жалбоподателя А.М., предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Свидетелят М.: Разбирам добре български език. Не ми е необходим преводач. Желая да свидетелствам.

 

Разпит на свидетеля М.:

Въпрос на адв. Б.: Познавате ли А. и Е.М.,  откъде ги познавате?

Свидетелят М.: Баща съм на жалбоподателя А.М., това е моят син, а Е. е съпругата ми. Той учи в ОУ „П. Яворов” гр.Бургас до 7-ми клас. Вече завърши там.

Въпрос на адв. Б.: Детето кандидатства ли, в последствие прието ли бе в друго училище?

Свидетелят М.: Кандидатства и бе приет в Професионална гимназия по автотранспорт в гр.Бургас.

Въпрос на адв. Б.: Какъв документ му е необходим да се издаде от старото училище, за да кандидатства в друго училище?

Свидетелят М.: Трябваше ни удостоверение за завършен 7-ми клас, което да представим до датата  на изпитите, медицинска справка и други документи. Когато отидох при директора на училището да ми издаде удостоверение за завършен 7-ми клас, ми беше отказано. Ние говорихме в кабинета на директора. Бяхме аз, съпругата ми, секретарката на директора в кабинета.

Ходихме два пъти в училището при директора. Първо той отказа да говори с нас, това беше на 15-16.06.2014г. Каза да платим първо парите за обучението в училището. След това ни поканиха за следващия ден да се срещнем с директора и неговия заместник г-жа К.. Тази среща беше след като ходихме в Регионалния инспекторат по образованието и на 16.06.2014г. пуснахме писмена молба официално да ни издадат удостоверението.

Въпрос на адв. Б.: Тогава директорът какво отговори?

Свидетелят М.: Той ни покани за беседа, приеха молбата ни с входящ номер, почна да ни изнудва за пари и каза, ако не платим парите, няма да ни издаде удостоверението. Той ни показваше вече изготвеното удостоверение, държеше го в ръката си, само липсваше подписа на директора и ни каза „Докато не ни платиш, няма да ти го дам”. Ние не платихме тези пари. Удостоверението ни бе дадено в последния ден - 20.06.2014г., когато директора научи, че сме подали молба за дело.

Адв. Б.: В крайна сметка, успяхте ли да запишете детето в друго училище.

Свидетелят М.: А. успяхме да запишем в другото училище в последния ден от срока за записване.

 

Въпрос на адв.Д.: Казахте, че на 16.06.2014г. сте били в училището. В същия този ден или преди това ходихте в Регионалния инспектора по образованието?.

Свидетелят М.: Първо отидохме при г-жа К. - заместник директор по учебната част и тя каза, че трябва да платим, иначе няма да ни издадат удостоверението и това е било така съгласно заповед от Регионалния инспекторат по образованието. Затова отидохме до РИО, говорихме с юриста там и тя изрично каза, че няма такава заповед.

Въпрос на адв.Д.: В един и същи ден ли се случи разговорът с г-жа К., това посещение в РИО и в същия ли този ден директорът Ви покани на беседа?

Свидетелят М.: Не помня точно, но смятам, че беше на следващия ден. Първо имахме беседа с К. и посетихме РИО.

 

Адв.Б.: Да уточним - отказът по молбата от 16.06.2014г., от кого го получихте?

Свидетелят М.: От директора на ОУ „П.Яворов”.

Адв. Б.: Нямам повече въпроси.

Адв.Д.: Нямам въпроси.

 

Адв. Б.: Няма да сочим други доказателства.

Адв.Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Б.: Моля да уважите жалбата ни и ни присъдите направените по делото разноски.

Подробни съображения ще изложа в писмен вид.

 

Адв.Д.: Моля да оставите жалбата без разглеждане, тъй като считам, че е насочена срещу негоден за обжалване административен акт, а в случай че приеме за допустима, моля да я отхвърлите като неоснователна, предвид събраните по делото писмени доказателства.

Моля да ни се присъдят направените разноски по делото в размер на  500 лева, които съм получила в брой към датата на първото по делото съдебно заседание. Поради технически пропуск, че са получени от мен в брой, не е отразено в приложения по делото отрязък на пълномощното ми. Моля да счетете, че са платени в брой.

Ще представя писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: