ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1312 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.М., редовно уведомен, представляван от неговата майка и законен представител Е.В.М., редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Основно училище „ПЕЙО ЯВОРОВ” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от адв.Д., която представя пълномощно.

 

         Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Считам, че така депозираната жалба е неоснователна.

         Представили сме в цялост изисканата от съда административна преписка.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете заповед за командироване на директора на основното училище, която има отношение към срока за издаване на исканото от жалбоподателите удостоверение, като твърдим, че към момента, когато е подадена молбата за издаване на удостоверение, директорът е бил в командировка в деня следващ деня на подаването на молбата и на следващия ден също е бил в командировка.

         Въпрос на СЪДА: В представения с административната преписка екземпляр на молбата за издаване на удостоверение за завършен VІІ-ми клас е видно отбелязване, че удостоверението е издадено, но при копирането на документа част от отбелязването липсва. Бихте ли посочили дали все пак исканото удостоверение е издадено и на коя дата е връчено на законния представител на ученика М.?

         Адв.Д.: Това удостоверение за завършен 7-ми клас е издадено и своевременно връчено, което е видно от отбелязването върху подадената молба с вх. № 1811/16.06.2014г., но което отбелязване за съжаление не е излязло в цялост при копирането на този документ, поради което моля да ми дадете възможност в тази насока да представя копие на молбата, ведно с отбелязването в цялост, че удостоверението е получено и връчено на майката на ученика на 20.06.2014г.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания отказ, както и представената в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна заповед за командировка на директора на училището.

 

Намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена допълнителна възможност да представи по делото в цялост молба с вх.№ 1811/16.06.2014г., съдържаща отбелязването, че жалбоподателката е получила претендираното удостоверение за завършен 7-ми клас, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответната страна най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото в цялост молба с вх.№ 1811/16.06.2014г., съдържаща отбелязването, че законен представител на жалбоподателя е получил исканото удостоверение за завършен 7-ми клас на А.Н.М..

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, както и за да бъде дадена допълнителна възможност на жалбоподателя да ангажират доказателства в подкрепа на своите твърдения и възражения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.09.2014г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: