ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2734          Година 02.12.2008                Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на втори декември две хиляди и осма година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 1312 по описа за 2008 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от ДП “Държавно горско стопанство-Царево”, със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул.”Цар Аспарух” № 25, представлявано от З. И. Г. срещу Заповед № РД-01-324/19.05.2008г. на Кмета на община Царево. С молба вх.№ 8080/28.11.2008г. е оттеглена подадената жалба на основание чл.155 от АПК.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба за оттегляне на оспорването от ДП “Държавно горско стопанство-Царево”, подписана от управителя му, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по АХД № 1312/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159 т.8 от АПК, Административен съд гр.Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ДП “Държавно горско стопанство- Царево”, със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул.”Цар Аспарух” № 25, представлявано от З. И. Г. срещу Заповед № РД-01-324/19.05.2008г. на Кмета на община Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1312/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Копие от определението да се изпрати на страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: