ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 24.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1312  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  15,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Екстра” ЕООД – Д. Д. Т.- редовно призован, се представлява от адв. И. и от управителя на дружеството.

Ответникът – Община Царево - редовно призован, се представлява от адв. О.

Заинтересованата страна – „Ренесанс” АД – гр. София - редовно призован, не се представлява.

Заинтересованата страна – „Глобъл Инвест” ЕООД - редовно призована, се представлява от адв. Д..

Заинтересованата страна Република България, чрез МРРБ – София - редовно призована, се представлява от юк. С.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила схема на границите на морски плаж „Лозенец-Караагач”, както и актуализирана скица на морски плаж „Лозенец-Караагач”, приложени към писмо от МРРБ с вх. № 1456/04.03.2009 г.

 

АДВ. И.: С оглед на това, че вече е приет акта за държавна собственост, моля, да се приемат, но с уточнението отразено в акта за държавна собственост, че данните са актуални към 1999 г. Видно от геодезическите измервания, налични по настоящите дела, се вижда че всъщност имота, собственост на държавата е с малко по-голяма площ от наличните към 1999 г. данни. В този смисъл  и границите на морския плаж са се преместили на запад, вследствие на геоложките процеси. Предоставям на съда да цени тяхната доказателствена стойност.

 

АДВ. О.: Не възразявам да се приеме скицата.

АДВ. Д.: Да се приеме скицата.

ЮК. С.: да се приеме доказателството.

 

С оглед становищата на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените доказателства, съгласно описа в писмото на л. 192 от делото.

 

АДВ. И.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. О.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮК. С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните и като намира делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. И.: Моля да бъде отменена обжалваната от нас заповед на кмета, с която се одобрява подробен устройствен план за регулиране на поземлен имот № 420 в местността „Караагач”. Считаме, че тя е незаконосъобразна. Допуснати са съществени нарушения на процедурата при изготвянето на новия ПУП, като са нарушени изискванията, предвидени в чл. 108 от ЗУТ. Нарушена е разпоредбата на чл. 134 от ЗУТ, според която влезлия в сила ПУП на жалбоподателя, предхождащ одобряването на оспорвания, може да бъде изменян по посочените предпоставки в същата разпоредба. Такива не са налице, напротив. Имаме изрично противопоставяне на това изменение, тъй като то засяга територия та на имота на жалбоподателя.  Нарушени са и редица други разпоредби на подзаконови нормативни актове – наредба № 8/2001 г.  и наредба № 7/22.12.2003 г. Моля да ми дадете срок за подробни писмени бележки. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

ЮК. С.: Моля да отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Видно от доказателствата по делото, същата е постановена в нарушение на редица материално-правни разпоредби на ЗУТ и наредба № 7. Имотът на заинтересованата страна попада в терен, подложен на ерозия и абразия, няма достъп до имота за извършване на строителство, което е в разрез с разпоредбите на Наредба № 7, тъй като са предвидени обекти с устройствени показатели, както за зона А така и за зона Б, а видно от заключението на вещото лице, имотът изцяло попада в зона А.

 

АДВ. О.: Моля да оставите жалбата без разглеждане, като недопустима и да прекратите производството по делото, евентуално да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Моля, при решаване на делото да не вземате под внимание правните изводи, направени от вещите лица в изготвените експертизи. Моля, да вземете под внимание, че ерозията не е обстоятелство, обосноваващо незаконосъобразност на оспорената заповед. Ще представя писмени бележки.

 

АДВ. Д.: Моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима и да прекратите производството. Алтернативно, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Доводите на жалбоподателя касаят ерозия на терена довела до промяна в площите и ландшафта, което е неотносимо към законосъобразността на оспорения акт, тъй като последната се отнася  към времето на постановяването на акта, а не с оглед последващите обстоятелства. Твърденията за незаконосъобразност, поради невъзможност за осъществяване на СМР, не са предмет на настоящото производство, тъй като проектното им решение включва достъп до строителната механизация, предмет на последващ етап – инвестиционно проектиране. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: