ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1312  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Екстра” ЕООД – гр. Бургас – се представлява от адв. И. и лично от управителя на дружеството Д. Т.

Ответникът – Община Царево -  редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – „Ренесанс” АД – София – се представлява от адв. В..

За заинтересованата страна – „Глобъл Инвест” ЕООД – гр. Бургас – не се явява представител,  редовно призовани.

Заинтересованата страна - Република България, чрез МРРБ – София – се представлява от юк. С.

В залата се явява вещото лице арх. И.Л..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ. И. : Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮК. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че е постъпило заключение от вещото лице арх. Л..

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

 

И.Д.Л. 43 години, българка, българска гражданка,  с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

В залата се явява адв. Е. М. - процесуален представител на ответника.

Съдът запознава адв. М. с процесуалните действия към момента.

В залата се явява и адв. Д. - процесуален представител на заинтересованата страна  Глобъл Инвест” ЕООД.

Съдът запознава и адв. Д. с процесуалните действия, извършени до момента.

 

         НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. И. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На въпрос № 5 сте завършили, че уширението би следвало да завършва достъпа с уширение, което не е предвидено. Може ли да се направи извод, че изисквания на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ за обръщало не е изпълнено?

ОТГОВОР: В отговор 5 съм споменала, че по въпросния достъп до процесния имот не е ясно обозначена графичната част на ПУП, не е ясно дали е улица или алея. Като улица е упоменат в текстовата част на заповедта. Ако допуснем, че е алея, то е невъзможно строителството в УПИ. Ако допуснем, че достъпа е улица, то тогава е нарушен чл. 81, ал. 1 от ЗУТ. И в двата случая има нарушение.

 

ЮК. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По повод отговора на въпрос 5, моля, да извършите справка в текстовата част на заповедта на стр. 2 - „Одобрявам план за улична декларация”. Моля, да извършите справка с графичната част на плана. Твърдя, че има достъп до имота и чрез улица и чрез алея, която като ПУП е одобрена в абзац 1,2,3,4,5 в заключителната част на заповедта и която е обозначена като улица.

ОТГОВОР: За да бъде коректно обозначаването на улица в графичната част на заповедта е необходимо освен осевата линия да има и обозначени номера на точките по осевата линия на достъпа, с които се обозначават чупките на същия.

ВЪПРОС: По какво се различава предвиждането в графичната част за улица, от това за алея?

ОТГОВОР: Разликата е: при алея не се обозначава осева линия и отсъстват гореспоменатите номера на точките при чупките на трасето.

ВЪПРОС: В графичната част на плана има ли графика, която да указва, че през имота между него и морския бряг преминава алея откъм юг?

ОТГОВОР: Не.

ВЪПРОС:  Тоест  извода Ви е, че транспортният достъп е само от северната граница, чрез графика, означена като улица с осеви точки, но само без сигнатура на осевите точки. За улица във вилна зона тези 6,5 метра ширина допустима  ширина ли са?

ОТГОВОР: Минималната ширина за вилна зона е 4 метра.

ВЪПРОС:  Тоест,  ако е улица, ширината е допустима?

ОТГОВОР: Да.

ВЪПРОС:  Това единствения транспортен достъп до имота ли е?

ОТГОВОР: Единствения предвиден.

ВЪПРОС:  А възможен ли е друг достъп до имота?

ОТГОВОР: Технически е възможен друг достъп до имота, но е необходимо преминаване през съдени имоти и съответно съгласие на собствениците.

ВЪПРОС: Тази улица, която твърдим че е одобрена с разпоредителната част на обжалваната заповед, минава ли през имот 915 -собственост на жалбоподателя ?

ОТГОВОР: Да, преминава.

ВЪПРОС:  Бихте ли посочили в коя част преминава?

ОТГОВОР: В североизточната част.

 

СЪДЪТ приканва вещото лице да се доближи, като предявява на арх. Л. делото.

Вещото лице се запознава с л. 33 и л. 91 от делото, след което дава следния отговор:

В североизточната част на имот 915 се вижда, че новопроектираната улица го засяга.

 

АДВ. М.:***, която се намира на тази част от проекта на л. 33 от делото, представлява ли продължение на вече проектирана улица?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, представлява продължение.

 

АДВ. И.: Възразявам против така формулирания въпрос, тъй като няма нанесена транспортна схема и се прави опит да се кара вещото лице да прави предположения.

АДВ. М.: Улицата, в одобрената й част, нанесена ли е върху подложката, която се използва при одобряването на плана?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имате предвид вече проектираната улица ли?

АДВ. М.: Да.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не изцяло.

АДВ. М.: Необходимо ли е комуникационно-транспортна схема при положение, че за района в който се намира имота, има вече одобрена улична регулация, която  е влязла в сила?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато ПУП е първичен, както е в случая, дори да има одобрен план за улична регулация, при положение, че той не предвижда достъп до имота, предмет на разработката, би следвало да е разработена и транспортно-комуникационна схема.

АДВ. М.: Нанесена ли е зона „А” и коректно ли е нанесена?

ОТГОВОР: Нанесена е зона „А” и е нанесена некоректно.

 

СЪДЪТ предявява на арх. Л. скицата на л. 33 от делото.

 

АРХ. Л. ПОКАЗВА НА СЪДА: Най-плътната линия, която започва на чертежа, която започва отгоре и завършва в южната част и преминава последователно през имоти 915, 916, 420 и излиза през южната част на имот 420, като следва като цяло линията на черноморския бряг, представлява границата между зона „А” и зона „Б”. Некоректно е нанесена тази линя, тъй като тя следва да бъде разположена на разстояние 100 метра от плажната линия. Плажната линия е определена с геодезичното заснемане в жълт цвят и графично мерейки от нея се вижда, че целият процесен имот попада в зона „А”. Некоректното нанасяне на зона „А” се дължи на некоректното заснемане на процесия имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ показва на съда по комбинираната скица на л.149 от делото как следва да бъде разположена разграничителната линия между зона „А” и зона „Б”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорична съм, че целият имот № 420 попада в обхвата на зона „А”, дори да предположим, че зона „А” е коректно нанесена на скицата на л. 33, частта от имота, която остава за вилно застрояване не е достатъчна за построяването дори на една сграда.

АДВ. М.: В тази връзка частта от имота попада по графичната част в зона „Б”, ситуирана ли е в друго УПИ?

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбрах въпроса. По графичната част на обжалвания ПУП участъкът попада в зона „Б” и е отреден за вилно застрояване.

АДВ. И.: Възразявам на този въпрос.

АДВ. М.: Последен въпрос към вещото лице. Посочените в графичната и текстовата част устройствени показатели съответстват ли на изисквания по Наредба № 7 – за зона „А”, която може да бъде и 50 метра. Тези устройствени показатели съответстват ли на устройствените показатели на зона „А”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Устройствените показатели отговорят на зона „А”. Тези показатели отговарят и на устройствените показатели за зона „Б”.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Кое е основанието според Наредба № 8 и според комплектацията на устройствените планове в графичната част на ПРЗ да се отразява зона „А”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма такова изискване.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

С оглед становищата на страните  и като намира, че вещото лице е отговорило стриктно на поставените задачи, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит. Издаден РКО-500 лв.

                                                                                                                                              на 20.01.2009 г.

АДВ. И.: Имам други доказателствени искания. Представям и моля да приемете становище, относно състоянието на терена  и в района на поземлен имот 915 в местността „Караагач” в землището на село Лозенец и във връзка с приетото заключение за липсата на геоложки доклад или геоложко проучване, както и във връзка с приетото заключение по геодезичната експертиза, установяващо промяна на границите на имотите, вследствие на геоложки процеси. Моля, да се приеме становището.

 

ЮК. С.: Считам го за относимо и моля да бъде прието.

 

АДВ. Д.: Считам, че същото е неотносимо, тъй като естеството на почвата има отношение към бъдещото застрояване с разработване на съответните проекти за укрепване на брега, когато това се налага, също  така считам, че ако адвоката на жалбоподателя   искаше да се съберат доказателства точно с тези въпроси, би следвало да ги зададе към вещото лице и да бъдат събрани като доказателства по съответния ред. Поради изложеното, моля, да не го приемате.

 

АДВ. М.: Считам, че е недопустимо. Експертните заключения са устно доказателствено средство. В този си вид становището е само частен документ.

 

АДВ. В.: Предоставям на съда.

 

АДВ. И.: Относно твърдението, че това трябва да бъде зададено към вещото лице, отговора на вещото лице беше ясен и категоричен, че компетентността му не включва произнасяне по този въпрос. Относно фазата на проектиране, ще цитирам чл. 5, ал. 1 от  Наредба № 12  - „проектирането и изпълнението на геозащитни строежи се извършват след инженерни геоложки проучвания и измервания”. Императивна е относно проектирането. Като допълнение ще изтъкна, че „Геозащита” ЕООД Варна,   Перник   и др. са дружества с държавно участие, на които са възложени инженерно-геоложките проучвания и изследвания на абразационни съоръжения и анализ на данните за динамика на геоложките процеси на свлачищата и укрепителните мероприятия.

 

С оглед становищата на страните СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното становище от „Геозащита” ООД – гр. Варна, като ще коментира процесуалната му стойност с крайния си акт.

 

АДВ. И.: Нямам други доказателствени искания.

АДВ. М.: Нямам доказателствени искания.

АДВ.Д.: Нямам доказателствени искания.

ЮК. С.: Нямам доказателствени искания. В предходно съдебно заседание  сме били задължени да представим скица към акта за изключителна държавна собственост № 674/2001 г. Към настоящия момент не разполагаме със скицата, тъй като актът е съставен от   Министерството и цялата преписка по съставянето му се намира там. Ето защо, ако колегите сдържат скицата да бъде представена, моля, да се изпрати съобщение до Министерството, с указание да бъде представена скицата.

АДВ. М.: Поддържам искането, което е направено от другия процесуален представител на общината в предходното съдебно заседание.

АДВ. И.: Считам, че с оглед направеното геодезическо измерване липсва смисъл от представяне на скица, която е издадена към момента на издаване на въпросния акт, както изрично е записано, че техническите данни в него са актуални към определена дата, а границата на морския бряг следва да бъде преценявана с оглед на преки геодезически проучвания, каквито ние имаме в кориците на делото. След като не се оспорва качеството на МРРБ като заинтересованата страна  и не се оспорва наличието на морски бряг и този имот, представянето на скицата е безпредметно, тъй като с нищо не помага за изясняване на обстоятелствата по делото.

 

СЪДЪТ счита, че искането на адв. М. е основателно. Делото следва да бъде попълнено с поисканите доказателства, за да бъде изяснено напълно от фактическа страна, съдът счита, че за индивидуализирането на имота е задължително да бъде представена скица към Акт за държавна собственост поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗИСКА от МРРБ София  скицата на акт за изключителна държавна собственост № 674/09.10.2001 г.

ДА СЕ ИЗПРАТИ искане до Министерството.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2009 година от 15,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00  часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: