Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1475                          от  20.07.2018 г.                            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1311 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Дироси“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Камено, ул.“Освобождение“ №148, представлявано от управителя С.Д.И.против Решение № 468/16.04.2018 г., постановено по НАХД № 421/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 2534/23.11.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.8 от ЗДДС, вр.чл.2, ал.2, т.3 и чл.3, ал.12 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, на  касатора е наложена  имуществена санкция от 3 000 лева, като първата инстанция е преквалифицирала нарушението по чл. 185, ал. 2, изречение второ  във връзка с ал. 1 от ЗДДС и е намалила имуществената санкция от 3000 лева на 500 лева.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и неправилен и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява.

Ответникът по касация –  ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК. Жалбата е в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Дироси“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Камено, ул.“Освобождение“ №148, представлявано от управителя С.Д.И.против Наказателно постановление № 2534/23.11.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.8 от ЗДДС, вр.чл.2, ал.2, т.3 и чл.3, ал.12 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, на търговеца е наложена  имуществена санкция от 3 000 лева. С крайния съдебен акт първата инстанция е преквалифицирала нарушението по чл. 185, ал. 2, изречение второ  във връзка с ал. 1 от ЗДДС и е намалила имуществената санкция от 3000 лева на 500 лева. 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да бъде отменено, но по мотиви, които са различни от тези изложен в жалбата.

Наказателното постановление, изменено от районния съд, е издадено в нарушение на изискването, установено в чл. 18 ЗАНН, съгласно който текст от закона, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В случая, при проверката контролните органи са установили няколко нарушения, а дружеството е санкционирано за едно. При изричното предвиждане на чл.18 ЗАНН, всяко от нарушенията е следвало да бъде отделно установено и квалифицирано, а след това за извършването на всяко от тях на дружеството е следвало да бъде наложена отделна имуществена санкция. С измененото от районния съд наказателно постановление, обаче, в нарушение на чл.18 ЗАНН на дружеството е наложена една имуществена санкция, като е неясна волята на административно-наказващия орган за кое точно от описаните деяния е ангажирана отговорността на касатора. Това е довело до нарушаване правото му на защита, поради което допуснатото процесуално нарушение в административнонаказателното производство е от категорията на съществените, обуславящи отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание.

Освен това липсва изложение на фактите, установени от контролните органи, имащи значение за преценка за съставомерността. Дружеството е санкционирано за нарушение на 118, ал.8 от ЗДДС, вр. чл.2, ал.2, т.3 и чл.3, ал.12 от Наредба Н-18/2006 на МФ. Съгласно чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-18/ 13.12.2006 г. "лице, което извършва зареждане на течни горива по  чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1 000 л., е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/ или инсталации за производство и/или отопление". В конкретния случай, от описанието на нарушението в НП, не става ясно какво всъщност е приел административнонаказващият  орган по отношение съществен елемент от обективния състав на това нарушение - дали привлеченото към отговорност юридическо лице извършва зареждане на горива за собствени нужди, доколкото пък в обстоятелствената част на санкцията е посочена за нарушена разпоредбата на чл. 2, ал.2, т.3 от Наредба №Н-18/13.12.20016г, която касае отчитане оборотите от продажби на течни горива , и в случая субект на отговорност може да бъде лице, което осъществява продажба на горива. В този смисъл е налице неяснота относно волята на административнонаказващият  орган – дали отговорността се ангажира заради извършена продажба на горива или заради това, че извършва зареждане на течни горива по  чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди. Непълното и противоречиво отразяване на признаците от състава представлява винаги съществено нарушение на процесуалните правила и обосновава извод за незаконосъобразност на атакувания санкционен акт. Този недостатък е съществен и поради това, че рефлектира върху правото на защита на привлеченото към отговорност лице, ограничавайки възможността му да разбере какво точно деяние му се вменява, при какви обстоятелства се твърди, че го е извършил, и въз основа на какви факти.

С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде отменено като постановено при неправилно приложение на закона.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. II-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХV - ти състав, 

 

    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение №468/16.04.2018г., постановено по НАХД №421/2018г., по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2534/23.11.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.8 от ЗДДС, вр.чл.2, ал.2, т.3 и чл.3, ал.12 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, на „Дироси“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Камено, ул.“Освобождение“ №148, представлявано от управителя С. Д. И., е наложена  имуществена санкция от 3 000 лева

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.